Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1998 - roč. 46, č. 4

STUDIE

HUBÁČEK Josef: Lakonický styl raných českých spisů Jana Amose Komenského.l Roč. 46, 1998, č. 4, s. 339-368; angl. resumé. [3683]

MIŇOVSKÁ-PICKETTOVÁ Vanda: Popis v uměleckém cestopise - český cestopis 19. století. Roč. 46, 1998, č. 4, s. 370-405; angl. resumé. [S citátovými doklady z Vítězslava Hálka, Jana Kollára, Boženy Němcové, M. Z. Poláka, Jana Nerudy a J. V. Sládka.] [3684]

ROZHLEDY

HAMAN Aleš: Umělecké dílo a estetický vztah. Roč. 46, 1998, č. 4, s. 426-432. [Genette Gérard: L´Oeuvre de l´art (Paříž, 1994); týž: La Relation esthétique (Paříž, 1997).] [3712]

KUBÍNOVÁ Marie: Sémiotika výmluvných mlčení. Roč. 46, 1998, č. 4, s. 433-438. [Vaňková Irena: Mlčení a řeč v komunikaci, jazyce a kultuře (1996).] [3713]

ČERVENKA Miroslav: Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi. Roč. 46, 1998, č. 4, s. 439-443. [Předneseno jako úvod do diskuse o problémech vydávání klasické literatury poř. FF UK 23. 4. 1998.] [3714]

RECENZE A GLOSY

MACURA Vladimír: Česká literatura jako labyrint slov. Roč. 46, 1998, č. 4, s. 444-445. [Thomas Alfred: The Labyrinth of the Word [Labyrint slov] (Mnichov, 1995).] [3735]

HOMOLÁČ Jiří: O řeči komunismu. Roč. 46, 1998, č. 4, s. 445-447. [Fidelius Petr: Řeč komunistické moci (1998).] [3736]

ČERVENKA Miroslav: Neutralizace opozic ve Slunečních hodinách. Roč. 46, 1998, č. 4, s. 447-448. [Výklad 3. verše v básni Karla Tomana Hlas noci: aluze na verš J. W. Goetha.] [3737]