Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1985 - roč. 33, č. 6

STUDIE

KUDĚLKA Viktor: Nástup nového dramatu. (Česká dramatika od května 1945 do února 1948.) Roč. 33, 1985, č. 6, s. 481-492; něm. resumé. [2595]

VALOUCH František: Sýsův vleklý spor s časem. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 493-504; něm. resumé. [O vývoji básnické tvorby Karla Sýse.] [2596]

HODROVÁ Daniela: Román jako tvořená skutečnost v české literatuře 20. a 30. let. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 505-521; rus. resumé. [O hlavních rysech zliterárnění v dílech Marie Majerové Přehrada (1932), Vladislava Vančury Rozmarné léto (1926) a Markéta Lazarová (1931) a Jaromíra Johna Moudrý Engelbert (1940).] [2597]

KONFERENCE KE 40. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ. (Referát a diskusní příspěvky z mezinárodní konference pořádané 23. - 24. 4. 1985 Svazem čes. spisovatelů a Ústavem pro čes. a svět. literaturu ČSAV v Praze):

MOLDANOVÁ Dobrava: Konference spisovatelů ke 40. výročí osvobození. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 522-530; podepsáno -dm-. [Referát o konferenci.] [2611]

ŠERLAIMOVOVÁ Světlana: K problému tradice a novátorství v české poezii po roce 1945. Z ruš. přel. Miluša Bubeníková. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 531-538. [Zejména o tvorbě Vítězslava Nezvala a Viléma Závady.] [2612]

CHMEL Rudolf: Nová kvalita československého literárneho kontextu. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 539-542. [2613]

DOKUMENTY

VESELÁ Gabriela: K protifašistickému vystoupení spisovatelů v tzv. insigniádě v roce 1934. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 543-556. [Materiálová studie.] [2619]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

GLOSÍKOVÁ Viera: Nemecká antifašistická literatúra v Československu. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 557-559. [Veselý Jiří a kolektiv: Azyl v Československu 1933 - 1938 (1984).] [2647]

VLAŠÍN Štěpán: K meziválečné marxistické estetice. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 559-561. [Umenie, revolúcia, spoločnosť (Bratislava, 1984), výbor ze statí, manifestů a polemik usp. Stanislav Šmatlák.] [2648]

TAXOVÁ Eva: Kritik meziválečné literatury. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 561-563. [Götz František: Literatura mezi dvěma válkami (1984), usp. Milada Chlíbcová.] [2649]

MÉSZÁROS Jan: Bohemia et Hungaria. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 563-565. [O bloku ukázek z díla čes. spisovatelů a studií maďarských bohemistů v 7. čísle čas. Tiszatáj (1983).] [2650]

VIKTORA Viktor: Proměny chodské tradice. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 565-566. [Maur Eduard: Chodové (1981).] [2651]

POSPÍŠILOVÁ Jana: Významná antologie lidového vyprávění ve Slezsku. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 566-567. [Pohádky, povídky a humorky ze Slezska (1984), usp. Antonín Satke.] [2652]

UHLÍŘOVÁ Marie: K specifičnosti románové kroniky. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 568-569. [Pospíšil Ivo: Ruská románová kronika (1983).] [2653]

ČORNEJ Petr - MOCNÁ Dagmar: Průmysl a technika na plzeňském sympoziu. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 569-573. [5. sympozium poř. 14. - 16. 3. 1985 v rámci Smetanovských dnů; předneseny byly též referáty o vztahu literatury k technice v 19. a 20. st.] [2654]

MOCNÁ Dagmar: Vítězslav Nezval aktuální. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 573-575. [Konference poř. 20. 5. 1985 v Brně.] [2655]

KUSÁKOVÁ Lenka: Deset let českolipského sborníku. Roč. 33, 1985, č. 6, s. 575-576. [Českolipsko literární, sv. 6 (1984).] [2656]