Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách? KRISTINA ANDĚLOVÁ (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Badatelské zaměření

Intelektuální dějiny, dějiny šlechty, dějiny cestování v raném novověku, ego-dokumenty

Studium a stáže

FF UK, české dějiny (disertační práce Zdeněk Brtnický z Valdětejna a jeho deník z let 1597‒1603, 2017); FF UK, historie − latina (diplomová práce Edice vybraných dopisů Bohuslava Balbína a Aloise Hackenschmidta s komentářem a úvodní studií, 2012); zahraniční stáže a badatelské pobyty: Cieszyn (2013), Vídeň (2013), Řím (2014 a 2015).

Zaměstnání

2013 – současnost: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, oddělení novolatinských studií; /2017 ‒ ÚČL AV ČR, oddělení literatury 19. století.

Výběrová bibliografie

Monografie:

Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest Evropou, Praha 2017.

Kapitoly v kolektivních monografiích:

Leopold Jan Šeršník a jeho encyklopedie vzdělanců, in: Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha 2015, s. 173‒185.
Johann Peter Cerroni ‒ jeho život a dílo (spolu s Martinem Svatošem), in: Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století, Praha 2015, s. 203‒244.

Studie:

Formování náboženského přesvědčení Zdeňka Brtnického z Valdštejna a Ladislava Velena ze Žerotína, in: Studia Comeniana et Historica 95–96, XLVI/2016, s. 147‒172.
Encyklopedie těšínských učenců Leopolda Jana Šeršníka, in: Opera historica 16, 2015, č. 2, s. 228‒246.
Památník Zdeňka Brtnického z Valdštejna z let 1591‒1600, in: Folia historica Bohemica 29, 2014, č. 1, s. 103‒132.
Z korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664‒1667, in: Václav Chroust ‒ Zdeňka Buršíková ‒ Karel Viták (vyd.), Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 ‒ sborník příspěvků, Klatovy 2014, s. 92‒114.
Vzájemná korespondence Bohuslava Balbína a Aloise Hackenschmidta z let 1664−1667, in: Listy filologické 136, č. 1−2, 2013, s. 161–188.
Rytíř Jean de Carro, Karel A. Vinařický a jejich latinská korespondence z let 1829−1843, in: Listy filologické 134, č. 1−2, 2011, s. 95−119.

Edice:

Johann Peter Cerroni, Spisovatelé Království českého = Scriptores Regni Bohemiae, I (A–B), III (E‒F), Martin Svatoš a kol. (eds.), Praha 2016‒2017.

Nakladatelství Host vydalo knihu Jiřího Trávníčka z Ústavu pro českou literaturu AV ČR nazvanou Kulturní vetřelec. Dějiny čtení – kalendárium.

Srdečně zveme na již druhé neformální setkání zájemců o historickou poetiku vyprávění. Akce se bude konat 8.–9. října 2020 v horní zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Diskuze Hranice literární vědy: Půl roku na New York University s Richardem Müllerem se uskuteční v úterý 15. září od 10 hodin v horní zasedací místnosti ÚČL (také s možností vzdáleného přístupu). Srdečně zveme! 

Vzhledem k vývoji epidemické situace bude od 14. září Knihovna ÚČL AV ČR pro veřejnost otevřena pouze od úterý do čtvrtka, v pondělí a v pátek bude zavřeno.

Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s Nakladatelstvím Karolinum vydává monografii Za obrysy média. Publikaci pod vedením Richarda Müllera připravil kolektiv badatelů z oddělení teorie a lexikografie ÚČL AV ČR za účasti externích specialistů (FF UK, Filosofický ústav AV ČR).

Edici Česká knižnice rozšířily dvě novinky: Okresní město / Bylo nás pět Karla Poláčka (edičně připravila Marie Havránková, komentář Jiří Holý) a Básně a prózy Vítězslava Hálka (ediční příprava Michal Charypar, komentář Michal Fránek).

Slovník české literatury po roce 1945banner 300dpi Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny  Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2