Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...

Badatelské týmy či individuální badatelé  Ústavu pro českou literaturu AV ČR v uplynulých letech pracovali na těchto výzkumných projektech. (Červeně jsou vyznačeny projekty řešené s grantovou podporou. Link vede k bližším informacím o projektu v databázi CEP.)

 

Dějiny a teorie českého verše 19. století

Bibliografie české literární vědy 19451960. Metodické aspekty článkové bibliografie a jejich aplikace v praxi

Poetika deskripce: Průzkum reprezentačního potenciálu v intermediální perspektivě

Pojmosloví literárního realismu

Jezuitské školské hry z českých zemí určené gramatikálním třídám

Česká literatura a nová média

Literární cenzura v obrysech. Administrativní kontrola a regulace literární komunikace v české kultuře 19. a 20. století  

Jan Mukařovský: život, dílo, ohlas

Slovník české literatury po roce 1945 on-line - Instituce poválečného literárního života

Jan Čep - monografie

Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích

Vladimír Macura mezi vědou, literaturou a hrou

Komiks: dějiny - teorie

Kritické koncepty současné literární teorie

Obraz, gesto, paměť: "formule patosu" v českém výtvarném umění, literatuře a umělecko-estetickém myšlení 20. století

Podoby nové české divadelní hry po roce 1989

Rozšíření a další zpřístupnění Databáze českých literárních osobností

Digitalizace lístkového katalogu Retrospektivní bibliografie české literární vědy (1775-1945)

Dva žánry a jejich světy v kontextu české literatury

Pražská léta estetika A. G. Meißnera

Felix Vodička a český literárněvědný strukturalismus

Myšlení o literatuře: příspěvky k dějinám literárního dějepisectví, kritiky a polemiky v Čechách

Vyjednávání pod dohledem. Praktiky a strategie kontroly literatury v období stalinismu.

Přehled textologie a ediční praxe

Kritická hybridní edice

Neoficiální české drama v letech 1948 až 1989

Česká elektronická knihovna - Česká poesie 19. století (Rozšíření a dokončení)

Kritická edice korespondence Arne Novák a Josef Pekař

Česká elektronická knihovna - Česká poezie 19. století

Česká literatura na konci tisíciletí

Česká historická próza 20.století

Poetika literárního díla 20.století - 2.část

Časopis Česká literatura 1952-2002

Lexikon české literatury - závěrečná redakce

Text v pohybu

Česká literatura 90.let 20. století: soubor interpretačních studií

Literární dílo Josefa Čapka

Svět románů na pokračování. Komentované soupisy beletristických seriálů z českých magazinů a denního tisku,1906-1948

Pražský lingvistický kroužek v korespondenci svých členů

K literárnímu životu druhé republiky (1938-1939)

Problémy teorie vyprávění

Adaptace "Metzlerova slovníku teorie literatury a kultury" do českého prostředí

Česká povídka: vyprávění časoprostor. Studie k narativní výstavbě žánru

Vězeňská korespondence Jana Zahradníčka

Kamil Fiala a literární kritika českého modernismu

Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy (40.-60. let 20. století)

Slovník české literatury po roce 1945 on line

Osobnosti české literatury šedesátých let XX. století. Soubor monografií

Středoevropský román

Pražský lingvistický kroužek II : v domácí i zahraniční korespondenci svých členů

Teréza Nováková ve světle rodinné korespondence

Lexikon české literatury. Díl 3 - redakce

Věcný informační tesaurus obecně literárního, vě- deckého a společenského bytí české národní kultury 1770-1945

Automatizace zpracování fondu periodik v bohemistické knihovně UČL AV ČR

Literární topologie

Česká literatura v exilu 1948-1989 (Bibliografie)

Rešeršní informační systém české literární bibliografie

Slovník českých spisovatelů 1945-1990 II.díl (M-Ž)

Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala

Literárněvědná bohemistika v zahraničí

Česká literatura 20. století

Lexikon české literatury. Díl 4. - zahájení

Poetika literárního díla 20.století

Thesaurus meter novočeské poezie /1795-1825/

Česká literární bibliografie - retrospektivní a do roku 1999

Literární brak.Operace vyloučení,operace nahrazení

Lexikon české literatury. Díl 4. - dokončení

Problémy literárních dějin ve vztahu k dějinám myšlení 

Mezi Východem a Západem: K vývojovým aspektům a tradici českého strukturalismu ve Spojených státech

Dějiny české literatury po roce 1945

K literárnímu životu druhé republiky (1938–1939)

Slovník českých poválečných literárních časopisů, institucí, nakladatelství a edic

Nakladatelé v českých kulturních dějinách 19. a 20. století

Krásná próza v českých časopisech národního obrození 1786-1830

Básník. Osobnost, dílo a jedinečnost Vladimíra Holana

Literární život českého exilu 1948-1968: dějiny, bibliografie, biografie

...na okraji chaosu.../poetika literárního díla 20. století/

Satirik převratu Jiří Haussmann

Struktury zvuku a významu /poetika literárního díla 20. století/

Dějiny české divadelní kultury 1945 - 1989

Základní problémy literárního díla, jeho analýzy a interpretace

Literárná tematologie

Slovník českých spisovatelů 1945-1990 I.díl

Emancipace operní režie

Proměny české meziválečné satiry

Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let

Krásná próza raného obrození ve světle dobových českých časopisů a almanachů (1786-1830)

Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958-1969). Antologie k Dějinám české literatury

Na cestě ke smyslu (Poetika literárního díla 20. století)

Kapitoly z literární kultury padesátých let

Tři podoby české literární vědy v exilu po roce 1968: L. Doležel, K. Chvatík, M. Grygar

Přínos českého strukturalismu k teorii vyprávění

Kulturní přínos českých zemí v oblasti jazyka, umění a filozofie

Digitalizace knižního katalogu Ústavu pro českou literaturu a zpřístupnění databáze osobností české literatury

Česká elektronická knihovna - Poezie básníků debutujících v rozmezí let 1900-1918

Nadnárodní dimenze české národní literatury

Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18.století ve středoevropských souvislostech

Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací (2001-2004, AV0/KS)

Předpoklady interpretace literárních textů

Slovník české prozy 1945 - 1991

Česká přízvučná metra: invarianty a varianty

Český jazyk a literatura

Digitalizace mikromédií

Přehledné dějiny české literatury 1945-1989

Literární reprezentace krajiny

Oldřich Králík textolog a editor

O psaní vně logocentrismu

Beletrie a periodický tisk 1830-1850

Na rozcestí. Antologie textů k literárnímu životu Druhé republiky

Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie 

Diskurs pomíjivosti

Průvodce po světové literární teorii. Adaptace a aktualizace

Ekfráze jako modus reprezentace

Obraz Židů a židovství v české polemické literatuře

Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884–1947) v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století

Skutečnost veršem vysněná: ideologické koncepty a kontexty poezie socialistického realismu (1945–1953)