Previous Next
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Badatelské zaměření

Literární teorie; estetika; sociálně kontextové přístupy k literatuře; opakování v narativu; metodologie literární vědy; česká literatura 20. století.

Studium a stáže

1998–2008 FF UK, obor Český jazyk a literatura – estetika (diplomová práce: Myši Natálie Mooshabrové. Repetitivnost, hra a vyprávění; Mgr. 2008); 2008–2016 ÚČLK FF UK, doktorské studium (dizertační práce: Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování); 2010–2011 dvousemestrální pobyt na School of Slavonic and East European Studies, University College London, Velká Británie.

 

Zaměstnání

Od 2016 Oddělení teorie ÚČL AV ČR; 2009–2016 externí výuka na ÚČLK FF UK (kromě 2010–2011); od 2008 redaktor časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics; od 2007 účast v grantových projektech (FF UK); od 2005 externí nakladatelský redaktor, převážně společenskovědní literatura včetně překladových titulů (Academia, Scriptorium, Pavel Mervart, OIKOYMENH ad.).

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • R. Müller – Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014.

Studie:

 • „Výjimečný stav. Násilí a válka v prózách Ladislava Fukse“, in: Vít Schmarc (ed.), Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře, Praha, Akropolis 2015, s. 315–323.
 • „K Alanu Sinfieldovi“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 558–565.
 • „K Pierru Bourdieuovi“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 208–213.
 • „Úvodem“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 7–16, s Richardem Müllerem.
 • „Motiv a intertextovost. Vztahy mezi texty v literárněvědných pracích Alexandra Sticha“, Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia 42 (2014), č. 3, s. 211–221.
 • „‚Ach! Ach! Ach! Je to opakování.‘ Repetitivnost v prozaických textech“, in: Tomáš Jirsa (ed.), Ale mým očím nutno stále házeti potravu. Josefu Vojvodíkovi k 50. narozeninám, Praha 2014, s. 63–82.
 • „Je literatura (pouhá) instituce? Pierre Bourdieu o literárním poli“, Psí víno, č. 61, 2012, s. 71‒74.
 • „Literárněvědná metodologie Alexandra Sticha“, Česká literatura 55, č. 4, 2007, s. 479–516.

Překlady:

 • Fredric Jameson, Postmodernismus čili Kulturní logika pozdního kapitalismu, Praha, Rybka Publishers, vyjde 2016, s Olgou Sixtovou.
 • John Guillory, „Zrod pojmu médií“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 462–519.
 • Alan Sinfield, „Estétství a dekadence“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 566–596.
 • Peter Stallybrass – Allon White, „Město. Stoka, pohled a znečišťující dotek“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 531–557, s Markem Jurčíkem.
 • Raymond Williams, „Literární teorie“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 162–207.
 • David Novitz, „Způsoby tvorby umění. Vysoké a populární v umění“, in: Pavel Zahrádka (ed.), Estetika na přelomu milénia, Brno, Barrister and Principal 2011, s. 229–246.
 • Pierre Bourdieu, „Historický původ čistého estetična“, in: Tomáš Kulka, Denis Ciporanov (eds.), Co je umění?, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart 2011, s. 325–341.
 • Morris Weitz, „Role teorie v estetice“, in: Tomáš Kulka, Denis Ciporanov (eds.), Co je umění?, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart 2011, s. 51–64.
 • Nelson Goodman, Jazyky umění. Nástin teorie symbolů, Praha, Academia 2007, s kolektivem.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI