Previous Next
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření:

Literatura 1770–1848, dějiny vědy, teorie dějepisectví, kulturní teorie, paměťová studia.

 

Studium a stáže:

České dějiny FF UK (Mgr 2008–2013), Ústav germánských studií FF UK (Bc 2007–2012), doktorské studium České dějiny (2013–2016) a Ústav germánských studií (2013–2019), pravidelné pobyty Universität Konstanz.

 

Zaměstnání:

Od 2014 Filozofický ústav AV ČR, Kabinet pro klasická studia (Projekt Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby), překlady z němčiny; od 2014 pracovník Oddělení literatury 19. století, od 2017 člen Germanobohemistického týmu ÚČL AV ČR.

 

Výběrová bibliografie:

Knihy:

 

 • Das Gedächtnis der Vertreibung: interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen. Transcript, Bielefeld 2019. 

 

Studie:

 • Geschichtsaufarbeitung im tschechischen und deutschen Krimi. Ambivalente doppelkonditionierte Narrative der Vertreibung und des Sozialismus. In: Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V.: Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. Berlin, De Gruyter 20121, s. 173-194.
 • The Transformation of Stories in Bohemian Spectators and the Problem of Observing Character's Minds. In: Ertler, K. et al.: Storytelling in the Spectators / Storytelling dans les spectateurs. Berlin, Peter Lang 2020, s. 193-204.
 • Die Produktivität der Ränder. Populärkultur und Nationalliteraturen im Böhmen des späten 18. und 19. Jahrhunderts. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge 26, 2020, č. 2, s. 45-55.
 • Ctnost dějinnosti a zatracení bezdějinných. K dějinnému aktérství v post-osvícenské středoevropské filozofické tradici. Dějiny - teorie - kritika 16, 2019, č. 2, s. 200-223.
 • Produkce modernity a časový hiát. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.): Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia 2019, s. 7-23.
 • Landschaft als Erinnerungsmedium in den Repräsentationen der Vertreibung. In: Höllwerth, A. – Knoll, U. – Ulbrechtová, H.: Kontaminierte Landschaften – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg ung Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten. Frankfurt am Main, Peter Lang 2019, s. 61-78.
 • The Spectatorial Press from the Kingdom of Bohemia. In: Dorms, M., Spectator-Type Periodicals in International Perspective. Enlightened Moral Journalism in Europe and North America. Berlín, Peter Lang 2019, s. 289-318.
 • The Problem of the Differentiation of Criticism and Art in the Literary System of Late 18th Century Bohemia. Cornova 9, 2019, č. 1, s. 9-33.
 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a otázka počátku v syntézách české literatury. In: Dobiáš, D. a kol.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Praha, Academia 2019, s. 137-182.
 • Poetika dávnověku mezi osvícenstvím a romantismem. In: tamtéž, s. 337-375.
 • Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800. In: Hojda, Z. – Prahl, R. – Ottlová, M. (eds.): Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha, Academia 2018, s. 167-181.
 • Proměny narativních postupů fikční prózy v osvícenských časopisech českých zemí. Cornova 8, 2018, č. 1, s. 71-94.
 • Pražské Příběhy sebevrahů a konstituování moderní subjektivity. Cornova  8, č. 2, s. 67-81.
 • Ruinen (verschwundener deutscher Orte) als Sehenswürdigkeiten und Gespensterhäuse. Aussiger Beiträge 12, 2018, s. 49-63.
 • Počátky české literární kritiky v době osvícenské: východiska - model - perspektivy. Česká literatura 66, 2018, č. 1, 3-33; s D. Dobiášem.
 • Osvícenská zvířata. Populární filozofie choceňského rodáka G. I. Wenzela. In: Hrabal, J.: Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého 2017, s. 17-30.
 • „The lost girl“: das nomadische Leben der Bilder von Flucht und Vertreibung. Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 24, 2016, s. 157-172.
 • Historická imaginace a historický román pozdního osvícenství. Česká literatura 64, 2016, č. 5, s. 641-667.
 • Nomádi a usedlíci: Diskuze o „národním charakteru“ mezi osvícenstvím a romantismem. Historie - Otázky - Problémy 8, 2016, č. 1, 9-20.
 • Dedikace jako symbolický kód loajality ve vědě osvícenské a předbřeznové doby. In: P. Machalíková, V. Petrbok (eds.): Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2016, s. 70–79.
 • Achilles a želva: osvícenské narativy pokroku a opoždění. Dějiny - teorie - kritika 12, 2015, č. 2, s. 22-39.
 • Historia litteraria v paradigmatech německojazyčného osvícenského dějepisectví. In: J. Förster, O. Podavka, M. Svatoš (eds.): Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015.
 • Matyáš Kalina z Jäthensteinu, poslední ze zástupců historia litteraria. In: tamtéž.
 • Herrman z Herrmannsdorfu, rhizomatický myslitel a kosmopolitní patriot. In: tamtéž.
 • Paměť v Čechách. In: A. Kratochvil (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Filosofia, 2015, s. 31–44; s L. Antošíkovou.
 • Tělesnost a citát. Stabilizátory vzpomínky u Jakuby Katalpy a Reinharda Jirgla. Česká literatura, 2/2015, s. 559–572.
 • Techniky transgrese. Cenzura jako tvůrčí prvek erotismu v románech Johanna Friedricha Ernsta Albrechta. In: M. Wögerbauer, P. Píša, P. Šámal, P. Janáček (eds.): V obecném zájmu. Cenzura a regulace literatury v moderní české kultuře 1749–1938, sv I. Praha: Academia, 2015, s. 207–219.
 • Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. In: Týž, M. Poliaková, J. Raška (eds.): Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014, s. 7–14.
 • Vzpomínáme na vzpomínku. Kultura vzpomínání jako překlad a trvání. In: N. Maslowski, J. Šubrt (eds.): Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2014, s. 155–169.
 • Stopa. Dějiny – teorie – kritika, 2/2014, s. 212–230.
 • Veřejná nitra. Afekt a výraz v kolegiu Karla Heinricha Seibta. Cornova, 1/2014, s. 61–81.
 • Dějiny zachycené v síti. Odsun/vyhnání v hypertextu Wikipedia. Dějiny – teorie – kritika, 1/2014, s. 93–107.
 • Seznamy vesnických boháčů sestavované v letech 1952–1953 na Šternbersku. Olomoucký archivní sborník, 8/2010, s. 98–114.

Překlady

 • H. Welzer: Komunikativní paměť a z čeho se skládá. In: A. Kratochvil (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha, Akropolis -  ÚČL AV ČR 2015.
 • C. Leggawie: Sedm kruhů evropské paměti. In: tamtéž.
 • M. Weinberg: Historický přehled. In: tamtéž.
 • R. Makarska: Regionalismus, plurikulturalita a vícejazyčnost nové středoevropské literatury. Česká literatura, 6/2014, s. 784–800.
 • T. Lorenz: Družstevnictví střední a východní Evropy v procesu utváření národních společností 1850–1940. Pokus o periodizaci. Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století, 1/2013, s. 1–18.