Previous Next
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Samizdat a ‚druhá kultura‘ v období normalizace, křesťané a římskokatolická církev 1948–1989, vysoké školy v komunistickém Československu, metoda oral history.

Studium a stáže

1999 – 2001 Libri prohibiti. Nezávislá knihovna a čítárna. Knihovna samizdatové a exilové literatury

2003 – 2005 Filosofická fakulta UK, obor historie, Bc.; diplomová bakalářská práce: Akce Saturn – zásah proti katolickému samizdatu v polovině 80. let. Životopisná vyprávění pronásledovaných., s. 86 (školitel Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D., oponent PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.)

2005 – leden 2008 Filosofická fakulta UK, obor historie, Mgr.; diplomová magisterská práce: Nenech mě zahálet, nabídni upřímným zájemcům. Cesty českého katolického samizdatu 80. let., s. 167 (školitel Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D., konzultant PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., oponent doc. PadeDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.)

2005 – 2006 čtyřměsíční stáž na Université Paul Valéry, Montpellier III, Francie (účelové stipendium FF UK)

2006 – 2007 Český rozhlas – Rádio Česko a o.s. Post Bellum, spolupráce na dokumentárním cyklu Příběhy XX. století

2007 půlroční studium na Université Paul Valéry, Montpellier III, Francie v rámci programu Socrates/Erasmus

2008 do současnosti doktorské studium na Ústavu českých dějin FF UK (Seminář českých soudobých dějin), téma disertační práce: Univerzita 17. listopadu a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti, školitel Jaroslav Cuhra, Ph.D.

Výběrová bibliografie

Monografie:

Holečková, Marta Edith: Cesty českého katolického samizdatu 80. let. Vyšehrad, Praha 2009.

Kolektivní monografie:

Jareš, Jakub – Spurný, Matěj – Volná Katka a další: Náměstí Krásnoarmějců 2. Učitelé a studenti na Filozofické fakultě UK v období normalizace. Togga, Praha 2012.

Články:

Konfliktní lekce z internacionalismu. Studenti z „třetího světa“ a jejich konfrontace s českým prostředím (1961–1974). In: Soudobé dějiny, roč. 19, č. 1–4 (2012), s. 158–175.

Sborníky:

Společenství českého katolického samizdatu 70. a 80. let 20. století. In: Marťák, Michal – Gazda, Imrich (eds.): Sloboda v neslobode. Príspevok médií a disentu k pádu totality. Zborník z medzinárodnej konference. Ružomberok 2011.

Universita 17. listopadu a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti. In: Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945. Sborník z konference. Hradec Králové 2010.

Edice dokumentů:

Jareš, Jakub – Spurný, Matěj – Volná, Katka a kol.: S minulostí zúčtujeme: sebereflexe FF UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let 20. století. Praha 2014.

Recenze:

Polišenská, Milada: Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945–1953. Libri a Ústav pamäti národa. Praha–Bratislava 2006, 512 s. In: Dějiny a současnost 10/2006.

Margolius, Ivan: Praha za zrcadlem. Putování 20. stoletím. Přeložil Vít Penkala. Argo, Praha 2007, 340 s.In: Dějiny a současnost 7/2008.

Ostatní:

Národ potřebuje být na něco hrdý. Rozhovor s Věňkem Šilhánem. Týdeník Rozhlas 35/2007, s. 1, 5.

Osudy našich sousedů. Sborník výstavy. Městská část Praha 6. Praha 2008 (autorka textů F. Peřina a I. Trojanová).

Viktor Portel – Tereza Vlasáková (eds.): My jsme to nevazdali. Sborník výstavy.  Ústav pro studium totalitních režimů a Post bellum. Praha 2009 (autorka textů Charta 77 a Normalizace).

Účast na badatelských projektech:

2012–2014: Univerzita 17. listopadu a zahraniční studenti v československé společnosti 60. a 70. let. GA UK, č. 596112.

2007–2011: Komunistická strana Československa na Filozofické fakultě UK 1968–1989. Řešitelé projektu: Katka Volná, Jakub Bachtík, Barbora Hartigová, Marta Edith Holečková, Jakub Jareš, Klára Pinerová, Matěj Spurný, projekt podpořen v letech 2009–2011 Grantovou agenturou AV ČR, č. KBJ801010901.