Previous Next
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...

Badatelské zaměření týmu pro výzkum moderního českého divadla je určováno orientací na historické proměny novočeského divadla, ale také zacílením na vztah dvou typů umělecké komunikace: divadelní a literární. V aktivitách týmu, jenž byl ustaven v polovině roku 2017 jako součást Oddělení 20. století a literatury současné s perspektivou transformace v samostatné oddělení, se tak potkávají historický výzkum divadla a dramatu s výzkumem teoretickým.

V centru jeho výzkumného zájmu stojí drama chápané jakožto svébytné literární dílo, ale také jako text určený k jevištní realizaci.

Hlavním projektem týmu je v současné chvíli slovník Moderní česká divadelní hra (1896–1989), který podá ucelenou zprávu o zhruba sto letech vývojových proměn českých divadelních her.

Odbornému zaměření týmu odpovídají také dvě ediční řady, které tým začal vydávat ve spolupráci s nakladatelstvím Academia. Edici Theatrologica, jejíž vstupní svazek představuje kolektivní monografie nazvaná příznačně Text a divadlo (2019), budou tvořit odborné publikace z oblasti teorie a dějin českého i světového divadla a dramatu. Ediční řada Drama pak čtenářům zpřístupní nakladateli běžně opomíjené významné divadelní a rozhlasové hry z různých historických etap či tematických nebo žánrových oblastí. Její úvodní svazek prezentuje české a německy psané Expresionistické drama z českých zemí (2020).

 

Řešené projekty:

Slovník Moderní česká divadelní hra

Slovník Moderní česká divadelní hra soustředí základní informace o dramatických dílech, která spoluutvářejí obraz české literární a divadelní kultury 20. století. Jde o projekt slovníku tzv. dílocentrického, který formou cca 230 hesel podá ucelenou zprávu o bezmála sto letech vývojových proměn českého dramatu. Vybraná hesla vznikajícího slovníku jsou od roku 2017 pravidelně publikována ve speciální příloze časopisu Theatralia.

Antologie expresionistického dramatu z českých zemí

Antologie představí dnes již většinou pozapomenuté divadelní hry, které byly napsány českými či v českých zemích působícími německými dramatiky v rozmezí let 1912–1926 v duchu expresionistické poetiky. V antologii budou přetištěny téměř sto let nevydané divadelní hry českých autorů, které patří do kánonu českého moderního dramatu a které spoluutvářely podobu českého meziválečného divadla. K nim budou přidruženy nové překlady původních německých expresionistických dramat, které vznikly v českých zemích a byly uváděny na německých divadelních scénách v tehdejším Československu. Knihu uvede kontextualizační studie, která se zaměří na inscenační historii a dobovou recepci přetištěných her v obou jazykových oblastech.

Text a divadlo

Kolektivní monografie zahrne studie, jejichž pracovní verze byly předneseny na stejnojmenném pracovním kolokviu v červnu 2018. Jednotlivé oddíly knihy pak budou odpovídat následujícím tematickým okruhům: drama (text) z teoretického hlediska (drama jako literatura, jako divadlo, nedramatický text pro divadlo, poetika dramatu jako současný badatelský problém apod.), činohra, nebo performance? („dramatické divadlo“, „textové divadlo“, performance, happening, „postdramatické divadlo“ a teoretické uchopení těchto fenoménů), transmediální výzkum narativních forem v dramatu a divadle.

Původní česká protektorátní rozhlasová hra jako autonomizační projekt

Projekt se zabývá významným fenoménem protektorátní kultury – původními českými rozhlasovými hrami, které posilovaly národní sebevědomí a zároveň reprezentovaly proces formování rozhlasové hry. Autorka literárněhistoricky zpracuje původní hry v kontextu dobového rozhlasového vysílání, popíše jejich autonomizační tendence a připojí teorii rozhlasové hry a inscenace.

 

Členové týmu

doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.

PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.

Mgr. Aleš Merenus, Ph.D. (vedoucí)

Mgr. Iva Mikulová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská