2013: O realismu uměleckém

Studentská literárněvědná konference

datum: 24. a 25. dubna 2013
místo: ÚČL AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1

Jak je zřejmé z názvu, duchovním patronem konference je tentokrát estetik Otakar Hostinský. Patronát praktický převzalo laskavě oddělení 19. století ÚČL a jeho pracovníci se budou podílet na odborném profilu konference jako diskutéři a porotci.

Oč tentokrát jde:

  • o pojem realismu samotný - uvítáme proto příspěvky, které se zamyslí nad jeho genezí, teoretizací, užitím v periodizaci literatury i "nadčasovém" významu poetologickém, nad tím, nakolik jsou jeho specifikace (jako kritický, socialistický či totální realismus) otázkou evidentních vývojových proměn umělecké metody, literárněhistorické klasifikace nebo širší kulturní konstrukce, a nabídnou jak rozbory někdejších teoretických diskusí, tak vlastní návrhy
  • o pojetí realismu z hlediska recipienta: co čtenáři včetně literárních kritiků chápali a dodnes chápou jako realistické - a zamyslet se mimo jiné nad tím, zda existuje a jak se projevuje aktuální verze realistické metody
  • o historickou poetiku realistického psaní - tedy o předvedení konkrétních projevů realistické metody a poetiky, analýzy individuálních děl či jejich skupin jako realizací určitého dobového konceptu realismu nebo takových, u nichž lze znaky "realistického psaní" využít k interpretaci
  • o cirkulaci pojetí realismu v nadnárodním kontextu a konkrétní projevy mezi-literární komunikace v této oblasti
  • o širší diskusi na téma "realistické reprezentace" v kontextu jiných umění

Hlavním tématem a úběžníkem všech těchto diskusí by však mělo zůstat české či slovenské literární dílo, resp. literárněteoretická úvaha. To je velmi důležité pro zachování tematického soustředění konference za současného otevření jejího metodologického záběru a zapojení zástupců dalších oborů.

Zatímco v letech 2010 a 2011 jsme usilovali o takové nastavení tématu, jaké by umožnilo co nejširší uplatnění zástupců jiných humanitních a sociálních věd, tentokrát je naší prioritou zapojení reprezentantů dalších filologií: uvítáme příspěvky, které s využitím znalostí jiných literatur uvedou českou či slovenskou literaturu do nadnárodních kontextů, všimnou si projevů dobové recepce literatury světové, přímých genetických vztahů či uměleckých paralel.

Ani tentokrát se však nebráníme dalším přesahům mezioborovým: bude-li se někdo chtít stejně jako náš inspirátor Otakar Hostinský ve své úvaze obrátit také mimo oblast čistě verbální reprezentace, například k divadlu či umění výtvarnému se záměrem sledovat zároveň jevy dobově paralelní či pro srovnání uměleckých postupů, bude jeho příspěvek vítán - opět ovšem za podmínky, že jeho hlavním tématem zůstane český nebo slovenský literární text.

Toto omezení platí také pro moment, jemuž se diskuse jistě nevyhnou, a sice co "není realimus" - nemělo by se to však stát záminkou pro jeho eliminaci a pojednání jakékoli formy nerealismu, antirealismu či nadrealismu.

Studenti konzultují svou účast včetně referátu s kontaktní osobou SLK na katedře, případně s vedoucím své práce. Každá katedra může vyslat nejvýše dva účastníky, z toho maximálně jednoho postgraduálního studenta.
Jednací jazyky: čeština a slovenština, případně angličtina, němčina či francouzština (k jinojazyčnému referátu je třeba připravit v češtině alespoň osnovu).
Referát: zcela zásadně do 20 minut, tj. 7 normostran; pro publikaci ve sborníku jej lze rozšířit na 20-25 normostran.

Naskenované přihlášky (a zároveň jejich textovou verzi ve wordu) s doporučením zasílejte do 28. února 2013 na adresu jedlickova@ucl.cas.cz, popřípadě písemně na adresu PhDr. Alice Jedličková, CSc., Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1.
Přihláška není ke stažení na tomto webu, dostanete ji buď od kontaktních osob na katedrách, případně vám ji po konzultaci zašleme (konference je výběrová).