2012: Literatura jako SDÍLENÍ zkušenosti

Matěj Antoš (Ostravská univerzita, FF)
Tomáš Babůrek (Palackého univerzita, Olomouc, FF)
Marcel Bakoš (Katolícka univerzita v Ružomberku, FF)
PhDr. Zuzana Bariaková, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, FHV)
Mgr. Lukáš Borovička (Univerzita Karlova, Praha, FF)
Mgr. Lucia Cifraničová (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, FF)
Eliška Davidová (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Slávka Drozdová (Univerzita Komenského v Bratislave, FF)
Mgr. Stanislava Fedrová (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Alena Fialová, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Michaela Filipi (Univerzita Palackého v Olomouci, FF)
Mgr. Jakub Flanderka (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Kristýna Galvoňová (Univerzita Karlova, PedF)
Bc. Anna Gnot (Uniwersytet Opolski, Katedra slawistyki)
Bc. Šárka Havlová (Ostravská univerzita, FF)
PhDr. Blanka Hemelíková (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Markéta Holanová (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (Univerzita Karlova, PedF)
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Martin Hrdina, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Jakub Chrobák, Ph.D. (Opavská univerzita, FPF)
Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Michal Jareš (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Alice Jedličková, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Roman Kanda (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Bc. Mária Klapáková (Prešovská univerzita, FF)
Mgr. Jana Kolářová, Ph.D. (Palackého univerzita, Olomouc, FF)
Bc. Filip Komberec (Univerzita J. E. Purkyně, PedF)
Mgr. Martina Kubealaková, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, FHV)
Bc. Ľuboš Lehocký (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FF)
Bc. Marcela Levíčková (Slezská univerzita v Opavě, FPF)
Bc. Marek Lollok (Masarykova univerzita, Brno, FF)
Bc. Jakub Melník (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, FHV)
Bc. Viera Medviďová (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, FHV)
Mgr. Iveta Mindeková (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Karel Piorecký, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Petr Píša (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Miroslava Režná, Ph.D. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FF)
Mgr. Vít Schmarc (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Klára Soukupová (Univerzita Karlova, Praha, FF)
Mgr. Jana Stillerová (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Lenka Szentesiová (Univerzita Komenského v Bratislave, FF)
Bc. Martyna Skrzeczkowska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej)
Mgr. Lenka Suchá (Prešovská univerzita, FF)
Terezie Ševčíková (Masarykova univerzita, FF)
Mgr. Ivana Taraněnková, Ph.D. (Ústav slovenskej literatúry SAV)
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (Ostravská univerzita, FF)
Mgr. Ivona Turinská (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Bc. Igor Tyšš (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FF)
Mgr. Markéta Veselá (Jihočeská univerzita České Budějovice, FF)
Mgr. Iryna Zabiiaka (Kyivskij universitět Tarasa Ševčenka, IF)
Bc. Lucie Zimová (Univerzita Karlova, Praha, PedF)
Mgr. Katarína Zitová (Univerzita Komenského v Bratislave, FF)