Previous Next
Historia literaria v kulturách vědění LENKA ŘEZNÍKOVÁ Podobně jako další oblasti společenských věd také dějiny vědění prošly v posledních desetiletích...
Vědec a kulturní politik Arnošt Kraus VÁCLAV MAIDL Ve dnech 5.–6. října 2017 se na FF UK v Praze v Hybernské ulici konalo mezinárodní symposium Der...
Three Textual Cultures: With Roger Chartier on manuscripts, books and digital media An interview with Roger Chartier took place on the 25th May 2016 in the context of his lecture tour, organized by the...

Fondy knihovny ÚČL AV ČR jsou složeny z několika dílčích celků:

 

Bohemistická knihovna ÚČL AV ČR

Cíleně budována od začátku existence ústavu, nyní čítá cca 100 000 svazků. Fond zahrnuje jak časopiseckou (cca 1300 titulů, z toho 154 aktuálně odebíraných), tak knižní produkci se vztahem k široce vymezené oblasti české literatury a oborů příbuzných. Z beletrie se snažíme shromažďovat významná vydání děl autorů české literatury, cíleně se pak zaměřujeme na vydání první, vydání v souborech sebraných, vybraných či kriticky připravených spisů, popř. další závažná vydání (ediční aparát, doprovodná studie atp.). Z odborné literatury se fond snaží obsáhnout veškeré publikace k české literární historii a teorii s širokým přesahem k oborům příbuzným (uměnověda, filosofie, historie, lingvistika aj.). Pozornost je věnována i různým drobným a příležitostným tiskům, vydáním bibliofilským či velkoformátovým. Součást fondu tvoří mj. též rukopisy kvalifikačních prací zaměstnanců ÚČL (přístupné jen s jejich souhlasem). Okrajově je sledována i světová beletristická produkce, především pak sebrané spisy jejích reprezentativních autorů. Celý fond je kontinuálně doplňován a v současnosti plně elektronicky zkatalogizován.

Knihovna Umělecké besedy

Zakonzervovaný fond o cca 12 000 svazcích, který se do ÚČL dostal počátkem padesátých let po zániku Umělecké besedy. Fond je orientován především na českou a světovou beletristickou produkci, příp. odbornou literaturu příbuzných oborů, a časově pokrývá zejména období druhé poloviny 19. století a počátku století dvacátého. Celý fond je v současnosti plně dostupný pomocí elektronického katalogu.

Knihovna někdejšího Kabinetu pro studium českého divadla ÚČSL ČSAV

Zakonzervovaný fond o cca 12 000 svazcích ÚČL připadl v roce 1992, kdy byl Kabinet pro studium českého divadla, součást někdejšího ÚČSL ČSAV, zrušen. Fond sleduje domácí i zahraniční teatrologickou produkci zejména pro období druhé poloviny 20. století, ale i starší, a to jak pokud jde o rukopisy divadelních her či divadelní časopisy, tak jde-li o literaturu sekundární. Výhledově je připravován k retrokatalogizaci, zatím je k dispozici pouze lístkový katalog.

Knihovna někdejšího Oddělení západních literatur ÚČSL ČSAV

Zakonzervovaný fond o cca 40 000 svazcích do majetku ÚČL přešel po zrušení někdejšího oddělení západních literatur ÚČSL ČSAV v roce 1992. Je orientován především na beletrii a odbornou literaturu z oblasti románské, germánské a anglosaské literatury, včetně literatury českoněmecké. K dispozici je zatím jen lístkový katalog (autorský i předmětový), retrokatalogizace je připravována v dlouhodobějším výhledu.

Staročeská sbírka

Staročeská sbírka (podrobná charakteristika zde) obsahuje soubor mikrofilmů a fotokopií literárních památek z 13.–17. století v češtině, latině a němčině. Jde o kopie rukopisů a tisků z našich i zahraničních knihoven, archivů a muzeí, které byly shromažďovány od roku 1941 do roku 1993 (více než 163 tisíc polí mikrofilmů a více než 155 tisíc fotokopií). Zahrnuje i díla obtížně dostupná nebo mezitím ztracená, v úplnosti např. dílo Jana Husa nebo J. A. Komenského.

Knihovna brněnského pracoviště ÚČL

Fond o rozsahu přibližně 21 000 svazků vznikl z příručních knihoven pracovníků brněnské pobočky ústavu, zaměřuje se na českou beletrii 20. století a původní současnou literaturu, literární teorii a literární vědu.