Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Teorie literatury: vývoj teorie vyprávění, adresát narace, časovost a perspektiva vyprávění; historická poetika české prózy konce 19. a 20. století; intermediální poetika: čas a prostor ve verbální a vizuální umělecké reprezentaci; vztah narativu a deskripce.

Studium a stáže

19811986 FF UK, obor Bohemistika germanistika; 19881991 interní vědecká aspirantura v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, Praha.

Zaměstnání

19861997 ÚČL AV ČR: studijní pobyt, interní vědecká aspirantura, vědecká pracovnice v Oddělení teorie literatury a současné literatury; 19982004 odborná asistentka na Katedře české literatury PedF UK; 20012007 zástupkyně ředitele ÚČL AV ČR; 20012003 vědecká pracovnice Oddělení teorie literatury ÚČL AV ČR; od 2003 členka Oddělení teorie prózy ÚČL AV ČR; od 2009 v Oddělení teorie ÚČL AV ČR; 20092011 odborná asistentka na Katedře bohemistiky PedF UJEP; od 2011 výuka na FF MU.

Akademické funkce

Členka Akademického sněmu AV ČR (20022008); členka ediční rady AV ČR (od 2009201); členka atestační komise ÚČL (2007-2020); členka ediční rady edice Theoretica & historica (2008–2015); členka komise Státní ceny za literaturu (20122014); členka redakční rady Světa literatury (od 2009); členka redakční rady Českého jazyka a literatury (2008–2015); členka redakční rady Mediálních studií (od 2011); členka redakční rady Bohemica litteraria (od 2012); hodnotitelka Národního akreditačního úřadu (od 2018).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • A. Jedličková – S. Fedrová: Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce.  Praha: Akropolis 2016.
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012; editorka přepracovaného a rozšířeného vydání původního projektu V. Macury.
 • Zkušenost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely. Praha: Academia, 2010.
 • Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy. Praha  Jinočany: H&H  ÚČL AV ČR, 1992.

Studie:

 • „Řeč Jiráskových postav. Povahy, situace, emoce". In: Mocná, D. – Tureček, D.: Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu 2020, s. 116-128.
 • „Teorie intermediality. Zjevnost vztahů, unikavost média". In: R. Müller a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum 2020, s. 501-562; s S. Fedrovou.
 • „Namísto medailonu: narativní „žert“ Karoliny Světlé". Bohemica litteraria 23, 2020, č. 1, s. 21-34.
 • „Krajina jako atmosféra. Co mě naučila Jarka Janáčková". Bohemistyka 19, 2020, č. 3, s. 319-344.
 • „Jak otevřít Babičku? Nejde o místo, ale o klíč". Český jazyk a literatura 70, 2020, č. 5, s. 219-228.
 • „Divá Bára aneb O jinakosti". Český jazyk a literatura 71, 2020, č. 2, s. 59-66.
 • „Proč potřebujeme „Manifest”?". Česká literatura 67, 2020, č. 4, s. 524-528.
 • „Já jsem to jen podle jeho řeči složil a maličko jsem k tomu sám přidal…“ Ke stylizaci lidového vypravěče v próze na přelomu padesátých a šedesátých let 19. století". Slovenská literatúra 66, 2019, č. 3, s. 188-206.
 • „Ma-ma-maminko-podívejte se, co mám!“ Řeč postav v prózách Boženy Němcové". Český jazyk a literatura 70, 2019, č. 2, s. 188-206.
 • „Řeč není jen k mluvení. Sondy do diachronní poetiky a teorie narativních způsobů". Česká literatura 66, 2018, č. 5, s. 623-660; s J. Kotenem
 • „Jeden model, různé zájmy. Konvergence a divergence intermediálních studií". Bohemica litteraria 20, 2017, č. 1, s. 98-125.
 • „Čapkovy Tři prózy: čtení nečasové, neprogramní". In: Gilk, E., Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou. Praha, Filip Tomáš - Akropolis 2016, s. 98-118.
 • „Stopy jednoho čtení a muka interpretace. Povídky Karla Miloty“. In: A. Jedličková (ed.): Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016, s. 157–174.
 • Zvětšeniny ze stylu bratří Mrštíků. In: Vilém Mrštík – od realismu k moderně. K 150. výročí narození. Literární archiv PNP 45 (2013), s. 23–34.
 • Od prostředí ke krajině. Pokus o vymezení pojmu oklikou přes realistické zobrazení“. In: J. Malura – M. Tomášek (eds.): Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012, s. 143158.
 • Intermediální poetika příběhu. In: S. Fedrová  A. Jedličková (eds.): Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, 2011, s. 5–25. 
 • „Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě“. Česká literatura 59, 2011, č. 1,  s. 26–59; se S. Fedrovou.
 • „Descriptivity and Narrativity: Textual Types, Functions and Representational Modes. In: B. Fořt  A. Jedličková  J. Koten  O. Sládek: Four Studies of Narrative. Praha: ÚČL, 2010, s. 1128.
 • „In a Hole in the Ground There Lived a Hobbit; or, a Few Comments on Fictional Space of Narrative and Mental Imagery. In: P. Koťátko  M. Pokorný  M. Sabatés (eds.): Fictionality, Possibility, Reality. Bratislava: Aleph, 2010, s. 251258.
 • „Why the Verbal May be Experienced as Visual“. In: O. Dadejík  J. Stejskal (eds.): Aesthetic Dimension of Visual Culture. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 7688; se S. Fedrovou.
 • „Obraz v příběhu – ekfráze ve vyprávění. Předběžné návrhy k rozlišení popisnosti a vizuality“. Slovenská literatúra 57, 2010,  č. 1, s. 29–59; se S. Fedrovou.
 • „An Unreliable Narrator in an Unreliable World. Negotiating between Rhetorical Narratology. Cognitive Studies and Possible Worlds Theory“. In: E. D´hoker  G. Martens (eds.): Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel. Berlin  New York: Walter de Gruyter, 2008, s. 281302.

Edice:

 • Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016.
 • O popisu. Sborník z mezinárodního kolokvia ÚČL AV ČR. Praha: Akropolis, 2014 / On Description. International colloquium proceedings, Institute of Czech Literature, ASCR. Praha: Akropolis, 2014.
 • Kniha, filmový pás, internet. Sborník z mezinárodní Studentské (intermediální) konference 2011. Praha: ÚČL AV ČR, 2012. (www.ucl.cas.cz/slk)
 • Intermediální poetika příběhu. Praha: Akropolis, 2011; se S. Fedrovou.
 • T. Pavel: Román: morálka a svoboda. Praha: ÚČL AV ČR, 2009; ed. s B. Fořtem; též překlad.
 • V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002–2009. Praha: Akropolis – ÚČL, 2009; se S. Fedrovou.
 • S. Schmidt: Přesahování literatury. Praha: ÚČL AV ČR, 2008.
 • Vyprávění v kontextu, Praha: ÚČL AV ČR, 2008; s O. Sládkem.
 • Elektronická edice sborníků ze studentské literárněvědné konference 2005, 2006 (ed. se S. Fedrovou a J. Hejkem) a 2007 (ed. se S. Fedrovou). (http://www.ucl.cas.cz/slk/)
 • Felix Vodička 2004. Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR k třicátému výročí úmrtí badatele dne 29. ledna 2004. Praha: ÚČL AV ČR, 2004.
 • Krajina a dům, daleko a blízko, nahoře a dole... Studentská literárněvědná konference 2004. Praha: Univerzita Karlova  Pedagogická fakulta 2005; ed se S. Fedrovou a J. Hejkem. 
 • Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. Sborník z celostátní studentské literárněvědné konference 2002. Praha: Univerzita Karlova  Pedagogická fakulta, 2003; ed se S. Fedrovou a J. Havlíkem.
 • U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové k 70. narozeninám. Praha: soukromý tisk za spolupráce ÚČL AV ČR, 2000; ed. s I. Kraitlovou.

Účast v týmových pracích:

 • Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum 2020.
 • V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.
 • V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.
 • Na cestě ke smyslu. Praha: Torst, 2005.
 • Multidisciplinární komunikace  problém a princip všeobecného vzdělávání. Praha: UK  Pedagogická fakulta, 2005.
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl I.Praha: Brána, 1995 (reedice 1998), též redakce s jinými.
 • Proměny subjektu. Sv. 2. Praha: ÚČL AV ČR, 1994.
 • Kapitoly z teorie literárního díla. Praha: Karolinum, 1993.
 • Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993.
 • Česká literatura 19451970. Praha: SPN, 1992.
 • Karel Čapek a český jazyk. Praha: Karolinum, 1990.

 

Přehled odborné činnosti