Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literární teorie: intermediální poetika, ekfráze, vztah narativu a deskripce; textologie; panovnická reprezentace v barokním výtvarném umění.

Studium a stáže

1997–2005 PedF UK, obor Český jazyk a literatura – dějepis (diplomová práce O prostorách, prostorech a prostoročasech. Kategorie prostoru v díle Ivana Blatného); 2002–2012 FF UK, obor Dějiny umění (diplomová práce Kapitoly k panovnické reprezentaci Josefa I. v grafice); 2005–2012 FF JU, doktorské studium Dějin novější české literatury (disertační práce Ekfráze jako modus reprezentace).

Zaměstnání

Od 2001 odborná pracovnice v oddělení Česká elektronická knihovna v ÚČL AV ČR; 2005 hlavní editorka týdeníku Mladá fronta Plus; od 2005 externí nakladatelská redaktorka: Nakladatelství Lidové noviny, Akropolis, Academia; od 2005 interní doktorandka v oddělení Poetika textu v ÚČL AV ČR; od 2009 členka Oddělení teorie v ÚČL AV ČR; od 2014 výuka na Filozofické fakultě MU v oboru Literatura a mezikulturní komunikace.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Praha: Akropolis 2016; s A. Jedličkovou.

Studie:

 • Jako dítě, o dítěti, s dítětem. Hrubín, Skácel a také trochu Halas nad Čapkovými pastely. In: Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč. Praha: Artefactum 2016.
 • Zvětšeniny z metody Jaroslavy Janáčkové. Česká literatura 63, 2015, č. 5, s. 746–762; s A. Jedličkovou.
 • Figura moderní melancholie a její inventář: intermediální interpretace jednoho Jiráskova obrazu“. Slovenská literatúra 61, 2014, č. 5, s. 410–428.
 • Description and its subject: through the eyes of the observer“. In: A. Jedličková (ed.): On Description. Praha: Akropolis, 2014, s. 97–115 / Popis a jeho subjekt: očima pozorovatele. In: A. Jedličková (ed.): O popisu. Praha: Akropolis, 2014, s. 94–109.
 • Krajina jako kulturní koncept. Od literatury k malířství, fotografii a zase zpátky. In: J. Malura – M. Tomášek (eds.): Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: FF OU, 2012, s. 181–197.
 • Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě“. Česká literatura 2011, č. 1, s. 26–58; s A. Jedličkovou.
 • Role pozorovatele v ekfrastických textech“. In: S. Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě / IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Akropolis – ÚČL, 2010, s. 247–258.
 • Why the Verbal may be experienced as Visual. In: O. Dadejík – J. Stejskal (eds.): The Aesthetic Dimension of visual culture. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 76–88; s A. Jedličkovou.
 • Narativní scénáře a piktoriální modelyWorld Literature Studies 2 (19), 2010, č. 2, s. 20–41; s A. Jedličkovou.
 • Obraz v příběhu – ekfráze ve vyprávění. Předběžné návrhy k rozlišení popisnosti a vizuality. Slovenská literatúra 57, 2010,  č. 1, s. 29–59; s A. Jedličkovou.
 • Ekfráze: deskripce vs. narativ. In: A. Jedličková – O. Sládek (eds.): Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008, s. 119139; s A. Jedličkovou.
 • Petřínská komunikace. Kapitola z dějin Státní regulační komisePrůzkumy památek 15, 2008, č. 2, s. 132158.
 • Ekfrastické postupy v lyrice a epice: případ Vrchlický. In: J. Schneider  L. Krausová (edd.): Vybrané kapitoly z intermediality. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 101136.
 • Prostory pro Skupinu 42. In: Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP, 2007, s. 338341.

Vědecká redakce:

 • P. Preiss: Václav Vavřinec Reiner. Dílo, život a doba malíře českého baroka. Praha: Academia – Národní galerie, 2013.
 • Intermediální poetika příběhu. Praha: Akropolis, 2011; s A. Jedličkovou.
 • Česká literatura v intermediální perspektivě / IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Akropolis – ÚČL, 2010.
 • Literární historie, sémiotika, fikce – inspirace dílem Vladimíra Macury (1945–1999). Studentská literárněvědná konference 2009. Praha: ÚČL AV ČR, 2010 (www.ucl.cas.cz/slk); s A. Jedličkovou.
 • V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002–2009. Praha: Akropolis – ÚČL, 2009; s A. Jedličkovou.
 • Obraz dějin v české a slovenské literatuře. 7. ročník studentské literárněvědné konference. Praha: ÚČL AV ČR, 2009 (www.ucl.cas.cz/slk).
 • Legendy a mýty české a slovenské literatury. Studentská literárněvědná konference 2006. Praha: ÚČL, 2007 (www.ucl.cas.cz/slk); s A. Jedličkovou.
 • Poetika programu  program poetiky. Studentská literárněvědná konference 2006. Praha: ÚČL, 2007 (www.ucl.cas.cz/slk); s J. Hejkem a A. Jedličkovou.
 • Otázky českého kánonu. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. I. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky 2005. Praha: ÚČL, 2006.
 • Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře. Studentská literárněvědná konference 2005. Praha: ÚČL, 2006 (www.ucl.cas.cz/slk); s J. Hejkem a A. Jedličkovou.
 • Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole. Studentská literárněvědná konference 2004. Praha: UK  PedF 2005; s J. Hejkem a A. Jedličkovou.
 • Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. Sborník z celostátní studentské literárněvědné konference 2002. Praha: UK  PedF, 2003; s J. Havlíkem a J. Jedličkovou.

Edice:

 • J. Palivec: Listář 1. Eds. S. Fedrová – J. Pelán – J. Rambousek. Praha: Torst, 2010.
 • A. Vaněček: Vor Medúzy; se studií V. Papouška. Praha: Akropolis, 2008.
 • Česká elektronická knihovna – poezie 19. a počátku 20. století (www.ceska-poezie.cz), např. dílo Viktora Dyka, Karla Havlíčka, Jana Kollára, Jana Opolského, Jaroslava Vrchlického ad.

Účast v týmových pracích:

 • V. Macura – A. Jedličková (eds.):Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012.
 • Česká elektronická knihovna  Česká poezie 19. století (online). ÚČL AV ČR, 2005.
 • Biografický slovník českých zemí. Praha: Libri, 2005.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI