Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Historie a historická poetika české literatury (zejména dramatu a prózy 20. století); teorie literatury a divadla; literární lexikografie.

Studium a stáže

1971–1975 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor propagační grafika a velkoplošná reklama; 1975–1980 FF UK, obory čeština, výtvarná výchova, divadelní a filmová věda.

Zaměstnání

ÚČL AV ČR: 1981–1982 studijní pobyt; 1982–1984 interní aspirantura; 1984–1987 odborný pracovník; od 1987 vědecký pracovník Oddělení teorie literatury; 1990–1999 vedoucí Oddělení současné literatury; 1993–1999 zástupce ředitele; 19992010 ředitel; od 2003 též vedoucí Oddělení pro výzkum literatury 20. století; 19902011 externě vyučoval na Katedře (Ústavu) české literatury a literární vědy FF UK; 19992009 působil na Katedře české literatury PedF UK; od 2008 učí na katedře divadelní vědy FF UK; od 2009 externě přednáší na DAMU; 2010–2013 působil na PF UJEP v Ústí nad Labem.

Akademické funkce

Člen Akademické rady Akademie věd ČR (od 2013); člen Vědecké rady Akademie věd ČR (19992001, 2010–2013); člen Umělecké rady Akademie muzických umění (od 2014); předseda Rady pro vědu, výzkum a ediční činnost Divadelního ústavu (od 2011); člen rady Památníku národního písemnictví (od 19912010, od 20012010 její předseda; 20082009 předseda Sdružení přátel PNP); člen Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (19992001); člen vědecké rady (2002–2007), rady (od 20072012) a dozorčí rady (od 2012 místopředseda) Slovanského ústavu AV ČR; předseda oborové rady GA AV ČR (1997–1998); člen oborové rady GAČR (2001–2005, 2002–2004 předseda podoborové komise, 2003 předseda oborové komise); místopředseda Českého komitétu slavistů (20052009); člen rady Obce spisovatelů (19891996, 20022004); předseda Nadace Obce spisovatelů, (1994–1998, od 19982008 člen správní rady Nadačního fondu Obce spisovatelů); předseda redakční rady časopisu Tvar (od roku 1990); předseda správní rady Klubu přátel Tvaru (od 1993); člen redakční rady časopisu Divadelní revue (od 1988); člen redakčních rad slovenských časopisů Rak a Slovenská literatura; člen správní rady Nadace Alfréda Radoka (19912011, dnes Nadační fond Cen Alfréda Radoka); člen sdružení Magnezia Litera.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • ...a další studie. Praha: Academia 2018, 310 s.
 • Ten, který byl. Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou. Úvod povahopisný.  Praha: Academia 2012,
 • Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Praha: Academia, 2012.
 • Přehledné dějiny české literatury 19451989. Praha: Academia, 2012 (hlavní redaktor).
 • Hravě i dravě. Kritikova abeceda. Praha: Academia, 2009.
 • Ivan Vyskočil a jeho neliteratura. Brno: Host, 2009.
 • Dějiny české literatury 19451989. Díl 14. Praha: Academia, 20072008 (hlavní redaktor).
 • Time-out aneb Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 19871999. Brno: Host, 2001.
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1, díl 2. Praha: Brána, 1995, 1998 (hlavní redaktor).
 • Studie o dramatu. Drama jako literární fakt. Interní subjekt v dramatu. Čapkova poetika v dramatu a nepovedené konce jeho her. Geneze norem (Poetika budovatelského dramatu). Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu Akademie věd ČR, H & H 1993.
 • Rozměry dramatu. Autorský subjekt a vývojové proměny poetiky českého meziválečného dramatu. Praha: Panorama, 1989.

Studie:

 • České drama za protektorátu. Bohemica Olomucensia 11, 2019, č. 1, s. 10-133
 • Hry o požáru : protektorátní drama jako příklad alegorické komunikace. Česká literatura. Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 32-59.
 • Vančura, Vladislav. Učitel a žák. in Moderní česká divadelní hra (1896–1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl), 1918-1929, Theatralia 2019, roč. 22, č. 1.
 • My a Oni. „Zapomínání“ na českou kulturní situaci za protektorátu jako (nejen) literárněhistorický problém, Česká literatura. 65, 2017, č. 3, červen, s. 381-417.
 • Divadlo a text jako průnik fuzzy množin : úvaha nejen teoretická. in Text a divadlo, eds. Aleš Merenus, Iva Mikulová, Jitka Šotkovská. Praha: Academia, 2019. s. 15-113.
 • Česká literatura za protektorátu jako (nejen) literárněhistorický problém. In: Zatemněno : česká literatura a kultura v protektorátu, ed. L. Antošíková (ed.) Praha : Academia, 2017. s. 9-18.
 • Po katastrofě: kolportážní román jako řemeslo a výraz vnitřního dialogu. Morana čili svět a jeho nicoty, in Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě, Sborník příspěvků z 36. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha, Academia, 2017.
 • Problém hodnotových kritérií při dnešních návratech k literatuře a společnosti za oněch časů. In Středoevropské kulturní formace v boji proti komunistické totalitě [kolektivní monografie] -- Esztergom: Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2017. eds. Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros, s. 7-22.
 • U bratří makabejských: „Haškovy“ dramatické marginálie. In Fikce Jaroslava Haška, ed. F. Podhajský, Ústav pro českou literaturu AV 2016.
 • Design jako literárněvědný pojem?, Slovenská literatúra 2014, č. 2, s. 160-170.
 • Býti ismuistou! Juvenilní básnická tvorba Vladimíra Macury“. Česká literatura 2013, č. 6, s. 854882.  
 • Design jako literárněvědný pojem? Slovenská literatúra. 2014, č. 2, s. 160170
 • Paměť historie a odvaha k dějinám. Úvaha o problematice literární a divadelní historiografie. Divadelní revue 2012. č. 1, s. 139147.
 • Autor a autorství uměleckého díla a vědeckého textu v době postmoderní. In: Autor – autorství. Praha 2011.
 • Lze se vyučit na spisovatele? In: RUV: Registr uměleckých výkonů. Praha 2011.
 • Problémy hodnotových kritérií při návratech k literatuře vznikající ve znamení komunismu. Rak. Bratislava, 2011, č. 4.
 • Jak pisać historię Europy Środkovwej i Wschodniej?. Porównania. Poznań 2010,  č. 7.
 • My a oni, naše a jejich v myšlení o literatuřeBohemica Olomucensia, r. 1, sv. 2  Symposiana. Olomouc 2009, s. 6470.
 • Subjekty a subjektivita (literárních) dějinSlovenská literatúra 55, Bratislava 2008, č. 23, s. 130138; rozšířeno In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R. LVII, řada (Q), č. Theatralia, 2009, s. 5565, doplněna část: S dovětkem poněkud teatrologickým.
 • O novém literárněhistorickém paradigmatu, dějinách, kánonu a literárních vědcích aneb generálové se vždy připravují na minulou bitvu. In: P. A. Bílek – P. Janoušek  H. Šmahelová  V. Papoušek  D. Tureček: Literatura a kánon. Praha: Univerzita Karlova  Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008. Polsky: polsky s tit. O novym historycznoliterackim paradygmacie, historii, kanonie i badaczach literatury. In: Porównania 4, Poznań 2007, s. 161170; anglicky s tit. Generals always prepare for the previous war On the new paradigm of Czech literary history. In: Eurozine. (http://www.eurozine.com/articles/2007-08-02-janousek-en.html)
 • Ztráty a nálezy. Glosy ke krizi současného českého myšlení o literární historii. In: sb. O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha: Academia, 2007.
 • Řád a ideologie v českém dramatu 20. století. In: sb. Ideologie a imaginace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.
 • České drama 19691989 (II., III., IV.)Divadelní revue 17, 2006, č. 2, 3, 4; s L. Vodičkou.
 • Ztracená literární historie, aneb Hledání Levelu 2. Česká literatura 54, 2006, č. 1.

Edice:

 • Čeští spisovatelé o toleranci. Praha: Nadace Readers International (Prague)  české centrum Mezinárodního PEN klubu, 1994; s. D. Fischerovou, P. A. Bílkem a V. Daňkem.
 • F. Šimeček: Na bařinách života a jiné příběhy ze soudní síně, spoluúčast na edici. Ed. J. Janáčková a kol. Praha: Čs. spisovatel, 1981.

Účast v týmových pracích:

 • O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha: Academia, 2007.
 • Dictionary od Literary Biography, Volume 232: Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series, edited by Stevan Serafin, A Bruccoli Clark Layman Book, The Gale Group, Detroit, San Francisco, London, Boston, Woodbridge, Conn 2003.
 • O poetice literárních druhů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995.
 • Proměny subjektu. Sv. 2. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1994.
 • Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993.
 • Česká literatura 19451970. Praha: SPN, 1992.
 • Průvodce po světové literární teorii. Praha: Panorama, 1988.
 • Slovník světových literárních děl. Praha: Odeon, 1988.
 • Rozumět literatuře. Praha: Čs. spisovatel, 1986.
 • Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha: Čs. spisovatel, 1987.
 • Slovník české literatury 19701981. Praha: Čs. spisovatel, 1985.

Přehled odborné činnosti