Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Divadlo raného novověku v českých zemích; raně novověké teorie dramatu.

Studium a stáže

1994–2002 FF UK, obor latina, francouzština, divadelní věda; 2002–2010 FF UK, doktorské studium na Katedře divadelní vědy, Ph.D. 2010 (disertační práce Jezuitské školské drama v Praze v 1. polovině 18. století).

Zaměstnání

2001–2003 oddělení bibliografie, Divadelní ústavu Praha; od 20032011 Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění, Divadelní ústav Praha; od 2011 Oddělení pro výzkum starší literatury v ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Monografie:

 • Nejmírnější Pallas. Hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií. Praha, Academia 2016.
 • Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Praha 2011.

Studie:

 • Otcové, synové, bratři a světci. Divadelní revue 1/2003, s. 15–27.
 • Malý velký Kelt. In: Pop History. Praha 2003, s. 121–130.
 • Korunované století – deklamační drama, melodrama a komedie v jednom. In: Miscellanea Theatralia, sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. Praha 2005, s. 81–88.
 • Arnold Engel a jeho tři tragédie pro zakončení školního roku na jezuitských gymnáziích. Divadelní revue 2/2006, s. 1420.
 • Franciscus Lang a jezuitské divadlo (překlad části pojednání ,Dissertatio de actione scenica a úvodní studie). Disk 18, 2006, s. 95–116.
 • Jak se smáli netopýři + překlad části hry ,Saeculum coronatum … Divadelní revue 1/2007, s. 53–60 a 93–97.
 • Zrcadlo ctnosti, zázrak výmluvnosti, věštírna moudrosti (Jezuitské hry o sv. Kateřině Alexandrijské). Divadelní revue 4/2008, s. 15–24.
 • Antické motivy ve školských jezuitských hrách z české provincie. In: Latina v českém a církevním školství. Praha 2009.
 • Úvod do kapitoly ,Jesuitské divadlo v Čechách. In: Bohemia jesuitica 15562006. Praha 2010, s. 894908; s K. Bobkovou-Valentovou.
 • Komische Elemente im Jesuitendrama. In: Bohemia jesuitica 15562006. Praha 2010, s. 93545.  
 • Motiv divadla a herectví ve třech hrách o sv. Genesiovi. Divadelní revue 3/2010, s. 38–45.
 • Jezuitští dramatici  mezi povinností a uměleckou tvorbou. Folia Historica Bohemica 1/2011, s. 117–130.
 • Mezi rekonstrukcí a šokem: Historicky poučená interpretace barokního a klasicistního divadla na současné francouzské scéně. Divadelní revue 2/2011, s. 7–16; s M. Bažilem.
 • Mezi duchovním a světským (Jezuitské školské drama v Praze kolem poloviny 18. století). Cornova 1/ 2012, s. 4964.
 • Amabimus nos! (Láska, žárlivost a nenávist na jevištích jezuitských gymnázií). Cornova 4, č. 1/2014, s. 121130.
 • Prologues, Choruses and Epilogues in Jesuit School Plays from Provincia Bohemia SJ. In: Czibula, K. – Demeter, J.– Pintér, M. (eds.): A szövegtől a szcenikáig
  Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből 1. Eger, Liceum Kiadó 2016, s. 31–43.
 • Tři jezuitské hry o třech křesťanských bratrech a jedné turecké princezně". Divadelní revue 27, 2016, č. 2, s. 133-149.
 • Saint Jean Népomucène sur la scène théâtrale des jésuites de Bohême". In: Ducreux, M. (eds.): Dévotion et légitimation. Patronages sacrés dans l’Europe des
  Habsbourg. Liège, Presses universitaires de Liège 2016, s. 211-219.
 • „The End of School Year on the Stage of Jesuit Schools in the Bohemian Province". Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. 2/2016, s. 125-135.
 • Der Verlorene Sohn in jesuitischen Schultheaterstücken aus der böhmischen Ordensprovinz". In: Neverkla, S. – Zand, G. (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno, Host 2018, s. 275–290.
 • Jesuit school plays from provincia bohemia SJ written for grammar classes". In: Acta conventus Neo-latini Vindobonensis. Eds. A. Steiner-Weber – F. Römer. Leiden, Brill 2018, s. 369-378.
 • Comment dramatiser le récit biblique". In: Czibula, K. – Demeter, J. – Pintér, M. (eds.): Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre. Sources, Influences, Texts in
  Latin and in the Vernacular, Ways Towards Professional Stage. Eger, Líceum Kiadó 2019, s. 9–19.
 • Jest krygsman a jest v něm srdce jako džber aneb Známá neznámá hra o Samsonovi". Divadelní revue 30, 2019, č. 2, s. 37–48.
 • Křesťanští Terentiové v českých zemích. Antické inspirace ve třech bohemikálních hrách o Tobiášovi". Česká literatura 67, 2019, č. 6, s. 827–848.

Překlady:

 • „,Memorandum Antonia Mariniho z Grenoblu o udatném postupu proti Turkovi. In: Křížové výpravy v pozdním středověku. Praha 2010, s. 179–190.
 • Řeč Mikuláše Biskupce z Pelhřimova na basilejském koncilu v roce 1433. Pelhřimov 2011.
 • Hilarius: Suscitatio Lazari. In: Musarum socius, sborník k poctě Martina Svatoše. Praha 2011, s. 322–343.

Účast v týmových pracích:

 • Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2, Czech Lands, Part I, Berlin, De Gruyter 2020.
 • Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník. Praha, Historický ústav AV ČR 2018
 • Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách. Praha, Academia 2015. 645 s.
 • Česká divadelní encyklopedie, svazek Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Praha 2007. (Německy vyšlo jako Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Praha: Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien – IDU, 2013.)