Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Dějiny 19. a 20. století, zejména kulturní dějiny (vztah literatury, výtvarného uměni a politiky) přelomu 19. a 20. století, první republiky a období po roce 1945.

Studium a stáže

1994–2000 PedF UK, obor Dějepis – občanská výchova; 2001 rigorózní zkouška na PedF UK (PhDr.); 2005–2013 PedF UK, postgraduální studium českých a československých dějin (disertační práce Spisovatel a dramatik František Zavřel /1884–1947/ v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století).

Zaměstnání

1996–1998 zaměstnanec Státního zámku Hořovice; 1998–2000 učitel dějepisu na osmiletém gymnáziu Buďánka; 2000–2001 civilní služba v ÚČL AV ČR; 2002 odborný lektor Národní galerie v Praze; 2002–2005 kurátor galerie a redaktor nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze; 2003–2012 redaktor a šéfredaktor časopisu Dějiny a současnost; od 2011 člen Oddělení literární lexikografie ÚČL AV ČR; od 2014–2015 vedoucí Katedry společenských věd Literární akademie (International ART CAMPUS Prague); od 2016 pedagog Vysoké školy kreativní komunikace.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 Dramatik na pranýři : podivný osud spisovatele Františka Zavřela. Praha, Academia 2017.

Studie:

 • Příběh zraněného kentauraDějiny a současnost 19, 1997, č. 5, s. 42–46; s M. Kudrysem.
 • Sláva Karlova. Marginalia Historica 2, 1997, s. 115–135.
 • „,Buď práci čest! První dělnická výstava v Praze 1902Dějiny a současnost 22, 2000, č. 3, s. 20–24; s M. Kudrysem.
 • „,Barokní zájmy Viléma BitnaraDějiny a současnost 23, 2001, č. 4, s. 25–28; s M. Kudrysem.
 • Poslední léta Karla Svolinského. In: Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Praha 2002, s. 389–398; s Romanem Musilem.
 • Josef Svozil a ti druzí. K odchodu kněží reformistů z katolické církve na přelomu 19. a 20. století. In: Z. Hojda – R. Prahl (eds.): Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha 2003, s. 227–234.
 • Vilém Bitnar a Kruh přátel českého baroku. In: O. Fejtová  V. Ledvinka  J. Pešek  V. Vlnas (edd.): Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách. Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.27. září 2001. Praha 2004, s. 1071–1076; s M. Kudrysem.
 • Josef Svozil – kněz, novinář, politik. In: P. Marek  J. Hanuš (eds.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno 2006, s. 162–170.
 • Žižka a husitství očima dramatika Františka Zavřela. In: M. Drda  Z. Vybíral (edd.): Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. VI. mezinárodní husitologické sympozium Tábor 12.–14. října 2004. Husitský Tábor – Suppl. 3. Tábor 2007, s. 853–864.
 • Dramatik na pranýři. Podivný osud spisovatele Františka ZavřelaDějiny a současnost 31, 2009, č. 1, s. 18–22.
 • Nejen protektorátní léta Františka Zavřela. In: Protektorát v sociokulturních souvislostech. Sborník příspěvků z mezioborové konference pořádané Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové 20. října 2009. Hradec Králové 2010, s. 217–242.
 • Obraz Itálie v literárním díle Františka Zavřela. In: B. Jirouš­­ek – J. Rauchová (eds.): Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918–1951. Jihočeský sborník historický 81, Suppl. 4, 2012, s. 427–434.
 • Konec Dějin a současnosti. Literární noviny 23, č. 39, 2012, s. 20–21.
 • Větrat, dokud je čas. Literární noviny 24, č. 9, 2013, s. 22–23.
 • Ukrutnost knížete Boleslava. Drama Františka Zavřela o počátcích české státnostiDivadelní revue 26, č. 1, 2014, s. 57–69.
 • „Duch řádu a heroismu. Napoleonská společnost v Praze ve třicátých letech 20. století. In: M. Zemanová – V. Zeman (eds.): Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu. Ústí nad Labem 2014, s. 187–199.
 • „Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem". In: Z. Hojda – M. Ottlová – R. Prahl (eds.): Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století. Praha 2015, s. 44–57.  
 • „Ať také jednou z politiky vydělá nakladatel a autor“. Zavřelův Fortinbras v dialogu s cenzurou, in: Wögerbauer, Michael – Píša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 1749–2014, Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2015, s. 793–807.
 • „Darntonův model komunikační sítě a výzkum samizdatu: k překladu studie „Co jsou to dějiny samizdatu?“". Česká literatura 64, 2016, č. 6, s. 867-869
 • „Spisovatel proti moci, nebo člověk kompromisu? Portrét Dušana Hamšíka". In: Petráš, J. – Svoboda, L. (eds.): Jaro '68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2017, s. 231-238.
 • „Marholtovo dilema aneb Role intelektuála v románech Viléma Hejla". In: Hrabal, J. (ed.): Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého 2018, s. 227-240.
 • „Jakub Deml ve vzpomínkách Josefa Jelena". In: Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.): Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018, s. 303-310.
 • „Dvořák, Arnošt. Husité. Tragédie o pěti dějstvích". Theatralia 22, 2019, č. 1 - Supplementum (2019), s. 13-22.
 • „Role historické paměti v románech Viléma Hejla". Slavica Wratislaviensia 2020, s. 391-399.

Spoluautorství monografií a katalogů:

 • Arcibiskup z lidu Theodor Kohn. In: R. Musil  A. Filip (edd.): Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896–1907). Praha 2000, s. 85–103.
 • Dvě tváře moderny. In: R. Musil  A. Filip (edd.): Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896–1907). Praha 2000, s. 128–138.
 • Druhý život baroka v Čechách. In: V. Vlnas (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001, s. 1360; s M. Kudrysem, Z. Hojdou, G. Nácarovou, D. Olšákovou, J. Rakem a V. Vlnasem.
 • Svět očima Karla Svolinského. In: R. Musil  E. Burget (edd.): Karel Svolinský (1896–1986). Praha 2001, s. 29–89; s R. Musilem.
 • „,Řekly si barvy červená a modrá... In: E. Burget  R. Musil (edd.): Václav Špála (18851946). Soupis díla. Praha 2002, s. 1128; s R. Musilem.
 • Mezi Světozorem a Zlatou Prahou. Antonín Podlaha a Obrázková revue. In: A. Filip  R. Musil (edd.): Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 18701914. Praha 2006, s. 277287.
 • Ota Bubeníček (1871–1962). Praha 2007; s O. Vášou.
 • Budování a výzdoba chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. In: Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Praha 2007, s. 5772; s R. Musilem.
 • Nejen protektorátní léta Františka Zavřela. In: D. Magincová (ed.): O protektorátu v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec 2011, s. 201–224.
 • Praha načichlá Chelčickým. Příběh Františka Zavřela v politických souvislostech. In: R. Novotný – P. Šámal (eds.): Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha 2011, s. 431–445.
 • Josef Svozil – kněz, novinář, politik. In: P. Marek a kol.: Jan Šrámek a jeho doba. Brno 2011, s. 252–256.
 • Karel Svolinský. Útržky mých vzpomínek. Praha 2001; s R. Musilem.
 • Václav Špála (18851946). Soupis díla. Praha 2002; s R. Musilem.

 Účast v týmových pracích:

 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)
 • M. Přibáň a kol.: Česká literární nakladatelství 1949–1989. Praha, Academia 2014.
 • M. Wögerbauer a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 1749–2014, Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2015.
 • M. Přibáň a kol.: Český literární samizdat 1949-1989. Praha, Academia 2018.
 • P. Šámal a kol. Literární kronika první republiky. Události - díla - souvislosti, Praha, Academia - ÚČL AV ČR - PNP 2018.