Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 19. století; český literární realismus a parnasismus.

Studium a stáže

19992004 FF MU, obor Český jazyk a literatura – hudební věda (diplomové práce K dobové recepci poezie Svatopluka Čecha a Gracian Černušák jako hudební kritik v Lidových novinách); 20042009 FF MU, doktorské studium na Ústavu české literatury a knihovnictví (disertační práce Recepce díla Julia Zeyera v letech 18731901); 2007–2009 zahraniční stáž v Institut für Slawistik, Universität Wien.

Zaměstnání

20042008 interní doktorand Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU; od 2008 učitel SOŠ a SOU obchodní, Brno; od 2008 externí vyučující na Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU; od 2011 postdoktorand v Oddělení pro výzkum literatury 19. století ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Studie:

 • "Sem nevnikla ta bledá nuda žití..." Hledání moravského lidu v české literatuře 19. století. Michal Fránek. In: Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019 / Praha : Academia 2020, s. 74-82
 • Komentář". In: Charypar, M. (ed.), Vítězslav Hálek. Básně a prózy. Praha, Nadační fond Česká knižnice 2020, s 379-405
 • Centrum versus periferie. Moravská kritika v českém literárním poli". Bohemica litteraria 22, 2019, č. 2, s. 130-155.
 • Báseň Jaroslav Rukopisu královédvorského a její místo v básnickém kultu Hostýna". In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, Praha, Academia 2019, s. 597-637.
 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká opera". In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, Praha, Academia 2019, s. 933-1006; s J. Kopeckým.
 • O tzv. nesmrtelnosti díla dramatického aneb Co zbylo z Hilberta". In: Text a divadlo, Praha, Academia 2019, s. 295-302.
 • Záboj, Slavoj a Lumír: Postavy bardů z Rukopisu královédvorského v české opeře". Opus musicum 50, 2018, č. 1, s. 6-37; s J. Kopeckým.
 • Postava barda z Rukopisu královédvorského poprvé v české opeře Josef Leopold Zvonař: Záboj (1859–1862). Rozbor opery s edicí libreta". Hudební věda 54, 2017, č. 3, s. 245-288.
 • Parnasistní nektar, realistické uzenky a naturalistický hlad?: K motivům jídla a jeho funkcím v české beletrii druhé poloviny 19. století". In: Krajiny prostřených i prázdných stolů. II., Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu, Pardubice, Univerzita Pardubice 2017 s. 230-244.
 • Ludvík Rittersberk: Die Brüder Edice a překlad libreta Jaroslav ze Šternberka a bitva s Tatary u Olomouce v operním hávu. Hudební věda 54, 2017, č. 1, s. 25-70; s. J. Kopeckým a V. Reittererovou.
 • Zeyer, Vrchlický, Lier: Česká próza v dotyku s parnasismem". In: Haman, A. – Tureček, D., Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno, Host 2215, s. 293-341.
 • Podoby motivů výměnkářství v české próze 2. poloviny 19. století. Bohemica litteraria 17, 2014, č. 1, s. 107–130.
 • Rukopisy dnes a kdysi. Poslední tečka za (kontra)fakty. In: B. Fořt (ed.): Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2012, s. 263–278.
 • Maloměsto v satirickém zrcadle: Píseň míru Jana Liera. In: E. Gilk (ed.): Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky Rychnov nad Kněžnou – červen 2012. Boskovice: František Šalé – ALBERT, 2012, s. 80–86. 
 • Julius Zeyer – cizinec v české literatuře? K povaze a způsobu včleňování Zeyerova díla do českého literárního kánonu. In: Z. Zemanová  L. Pořízková (eds.): Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012 [1 CD-ROM], s. 1116.
 • Romantismus Julia Zeyera z pohledu dobové literární kritiky. Bohemica litteraria 14, 2011, č. 1, s. 39.
 • Julius Zeyer v zrcadle dobové kritiky. In: J. Kudrnáč  L. Nováková  Z. Urválková  M. Fránek  M. Novotná – T. Riedlbauchová (eds.): Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, 2009 [2011], s. 6270.
 • Anežka Schulzová as a Theatre Critic. In: P. F. Devine  V. Kopecká – J. Kopecký (eds.): Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel konce 19. století. Musicologica Olomucensia 12. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 325340.
 • Básnická alegorie jako politikum a paradoxy její recepce na příkladu poezie Julia Zeyera a Svatopluka Čecha. In: J. Kudrnáč  L. Nováková – Z. Urválková (eds.): Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Bohemica litteraria, V 10. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 123133.
 • Ženské literární hrdinky v kritikách Elišky Krásnohorské. In: M. Bečková – H. Kupcová (eds.): Labyrint ženského literárního světa. Praha: Literární akademie, 2007, s. 154161.
 • Leoš Janáček ve světle hudebních kritik Graciana Černušáka v Lidových novinách. In: P. Hala (ed.): Musica viva in schola XIX. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 128149.

Edice:

 • Vítězslav Hálek: Básně a prózy. Host, Brno 2020; s M. Charyparem.
 • Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2009 [2011]; s J. Kudrnáčem, L. Novákovou, Z. Urválkovou, M. Novotnou a T. Riedlbauchovou.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI