Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Dějiny literatury 19. a 20. století; vztahy mezi uměním a filozofií.

Studium a stáže

PF JU, obor Učitelství českého a německého jazyka (diplomová práce Romantismus v českých literárněhistorických syntézách vydaných ve 20. století, 2005), FF JU, obor Dějiny novější české literatury (disertační práce Literárněhistorický pojem romantismus, 2010); studijní pobyt na Friedrich-Schiller-Universität Jena (slavistika, 20052006), krátkodobé badatelské pobyty v Jagellonské knihovně v Krakově (2007, 2013), Rakouské národní knihovně ve Vídni (2008, 2013), v Jeně (2012) a Bratislavě (2014).

Zaměstnání

2005–2010 interní doktorand Ústavu bohemistiky FF JU; od 2008 externí redaktor společenskovědních oborů v nakladatelství Grada Publishing; od 2010 korektor v CZECH NEWS CENTER; od 2011 pracovník Oddělení literatury 19. století ÚČL AV ČR.

Akademické funkce

Od 2011 člen ediční rady ÚČL AV ČR. Od 2015 člen redakční rady časopisu Didaktické studie

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

Odborné

 

 • Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891. Praha: Academia, 2015.

 

Studie:

 • „"Pro samé hrady a zříceniny neviděti kraj, lid, život..." Napětí mezi historismem a regionalismem za příkladu Zbudovských blat“. In: Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Praha, Academia 2020, s. 139-149.
 • „Ozvěny minulosti: rukopisy královédvorský a zelenohorský v kulturním projektu Jaroslava Vrchlického“. In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, Praha, Academia 2019, s. 681-725.
 • „Český dávnověk v díle Julia Zeyera. Martin Hrdina, Dita Křišťanová“. In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, Praha, Academia 2019, s. 727-757; s D. Křišťanovou.
 • „Hanuš Věnceslav Tůma ve sporu s pražskou kritikou“. Bohemica litteraria 22, 2019, č. 2, s. 109-129.
 • „Prorocké gesto Holečkových Našich a jeho reflex v kulturní paměti jižních Čech“.  Česká literatura 66, 2018, č. 1, s. 70-92.
 • „Objev vnitřního světla v duši moderního člověka"; In: Z. Hojda, M. Ottlová, R. Prahl: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2018, s 78-88.
 • „Propast a chrám. Metaforika chaosu a řádu v české poezii sedmdesátých let“. In: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě: sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 25.-27. února 2016. Praha, Academia 2017, s. 182-198.
 • „Věřit a vědět. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v letech 1867–1885“. In: D. Dobiáš, M. Fránek, M. Hrdina, I. Krejčová, K. Piorecká: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia 2014, s. 203–244; s K. Pioreckou.
 • „Tomáš Garrigue Masaryk v českých diskusích o literárním realismu“. Bohemica litteraria 17, 2014, č. 1, s. 183–203.
 • Realismus v české literatuře 19. století. Pohledy současníků, historické interpretace a badatelské perspektivy. Česká literatura 62, 2014, č. 3, s. 372–394.
 • Dobývání nevyslovitelného v listech Irmy Geisslové a Sofie Podlipské. Tvar 25, 2014, č. 11, s. 16–17.
 • Mrštíkův román Santa Lucia jako reflex debaty o realismu na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Literární archiv 45, 2013, s. 35–52.
 • Erbenova báseň Kytice ve výuce českého jazyka a literatury. Didaktické studie 4, 2012, č. 1, s. 65–68.
 • Romantismus v české literární historii. In: D. Tureček a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2012, s. 44–91.
 • Literárněhistorický pojem ,romantismus. In: D. Tureček a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2012, s. 13–43.
 • Máchovská diskuse: Poznávání a aktualizace romantismu v letech 1910–36. In: A. Haman – R. Kopáč (eds.): Mácha redivivus (1810–2010). Praha: Academia, 2010, s. 306–331.
 • Konstituce literárněhistorického pojmu romantismus. Česká literatura 57, 2009, č. 3, s. 319–345.
 • Romantismus: konstituce, revize a způsoby užití pojmu. Svět literatury IX, 2009, č. 40, s. 140–149.
 • Diskurz o železnici v české literatuře 19. století. In: D. Blümlová – J. Rauchová a kol.: Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 48–65.

Edice:

 • Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 38. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 22.-24. února 2018. Praha, Academia 2019; s E. Bendovou a K. Pioreckou.
 • Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě: sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 25.-27. února 2016. Praha: Academia 2017; s E. Bendovou a K. Pioreckou.
 • Irma Geisslová - Sofie Podlipská: Šeřík a růže: korespondence Irmy Geisslové a Sofie Podlipské 1883-1897. Praha, Academia 2017.
 • Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2014; s K. Pioreckou.
 • Text mezi literaturami. České Budějovice: Tomáš Halama, 2007; s I. Krejčovou a K. Pípovou.

Účast v týmových pracích:

 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia 2014.

 

 

Přehled odborné činnosti

011 člen ediční rady ÚČL AV ČR. Od 2015 člen redakční rady časopisu Didaktické studie.