Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Dějiny literatury 19. a 20. století; vztahy mezi uměním a filozofií.

Studium a stáže

PF JU, obor Učitelství českého a německého jazyka (diplomová práce Romantismus v českých literárněhistorických syntézách vydaných ve 20. století, 2005), FF JU, obor Dějiny novější české literatury (disertační práce Literárněhistorický pojem romantismus, 2010); studijní pobyt na Friedrich-Schiller-Universität Jena (slavistika, 20052006), krátkodobé badatelské pobyty v Jagellonské knihovně v Krakově (2007, 2013), Rakouské národní knihovně ve Vídni (2008, 2013), v Jeně (2012) a Bratislavě (2014).

Zaměstnání

2005–2010 interní doktorand Ústavu bohemistiky FF JU; od 2008 externí redaktor společenskovědních oborů v nakladatelství Grada Publishing; od 2010 korektor v CZECH NEWS CENTER; od 2011 postdoktorand a od 2016 vědecký asistent v ÚČL AV ČR.

Akademické funkce

Od 2011 člen ediční rady ÚČL AV ČR. Od 2015 člen redakční rady časopisu Didaktické studie

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

Odborné

 

 • Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891. Praha: Academia, 2015.

 

Studie:

 • „Věřit a vědět. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v letech 1867–1885“. In: D. Dobiáš, M. Fránek, M. Hrdina, I. Krejčová, K. Piorecká: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia 2014, s. 203–244; s K. Pioreckou.
 • „Tomáš Garrigue Masaryk v českých diskusích o literárním realismu“. Bohemica litteraria 17, 2014, č. 1, s. 183–203.
 • Realismus v české literatuře 19. století. Pohledy současníků, historické interpretace a badatelské perspektivy. Česká literatura 62, 2014, č. 3, s. 372–394.
 • Dobývání nevyslovitelného v listech Irmy Geisslové a Sofie Podlipské. Tvar 25, 2014, č. 11, s. 16–17.
 • Mrštíkův román Santa Lucia jako reflex debaty o realismu na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Literární archiv 45, 2013, s. 35–52.
 • Erbenova báseň Kytice ve výuce českého jazyka a literatury. Didaktické studie 4, 2012, č. 1, s. 65–68.
 • Romantismus v české literární historii. In: D. Tureček a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2012, s. 44–91.
 • Literárněhistorický pojem ,romantismus. In: D. Tureček a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2012, s. 13–43.
 • Máchovská diskuse: Poznávání a aktualizace romantismu v letech 1910–36. In: A. Haman – R. Kopáč (eds.): Mácha redivivus (1810–2010). Praha: Academia, 2010, s. 306–331.
 • Konstituce literárněhistorického pojmu romantismus. Česká literatura 57, 2009, č. 3, s. 319–345.
 • Romantismus: konstituce, revize a způsoby užití pojmu. Svět literatury IX, 2009, č. 40, s. 140–149.
 • Diskurz o železnici v české literatuře 19. století. In: D. Blümlová – J. Rauchová a kol.: Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 48–65.

Edice:

 • Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2014; s K. Pioreckou.
 • Text mezi literaturami. České Budějovice: Tomáš Halama, 2007; s I. Krejčovou a K. Pípovou.

Účast v týmových pracích:

 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia 2014.

 

 

Přehled odborné činnosti

011 člen ediční rady ÚČL AV ČR. Od 2015 člen redakční rady časopisu Didaktické studie.