Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Cenzura 1. poloviny 19. století v českém a rakouském kontextu.

Studium a stáže

2004–2010 FF UK, obor němčina  historie; 2008 Heidelberg, semestrální studium v rámci programu Erasmus; 2009–2010, 2013 a 2014 Vídeň, studijní a výzkumné pobyty v rámci programu Aktion, resp. meziuniverzitní dohody; 2014–2015 Lipsko, výzkumný pobyt v rámci programu DAAD; 2010-2018  FF UK, obor České dějiny, postgraduální studium.

Zaměstnání

2010 Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR; od 2018 uvolněný člen ZMČ Praha 6, předseda kontrolního výboru.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • C. Madl – M. Wögerbauer – P. Píša: Na cestě k “výborně zřízenému knihkupectví”. Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848). Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2019.
 • C. Madl – P. Píša – M. Wögerbauer: Buchwesen in Böhmen 1749–1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2019.
 • “weil ich den kirchlichen sowohl als weltlichen Behörden mißfiel”: Bernard Bolzano auf dem Index. Academia Verlag, Sankt Augustin 2018; s W. Künnem.
 • P. Píša, – M. Wögerbauer – J. Lukáš: Svaté obrázky: pražská devoční grafika 18. a 19. století. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2017.
 • M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, v. v. i., 2015, 2 sv [vědecký redaktor].

Studie:

 • A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években". Századok : A Magyar Történelmi Társulat folyóirata 152, 2018, č. 2, s. 651-670; s J. Januškou, J.
 • „Jsme spolu tak zadobré, že mi slíbil, abych se nestaral, že tomu pomůžeme a že projde.“: cenzura díla Karla Hynka Máchy. Česká literatura 66, 2018, č. 1, s. 34-69.
 • Das Königreich Böhmen (1750–1848)". In: Bachleitner, N., Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Wien, Böhlau 2017, s. 193-215 2017 [s M. Wögerbauerem].
 • "Revoluce otřásající trůnem i oltářem": obraz husitství v cenzurních dokumentech první poloviny 19. století. In: Jaluška, M. – Soukup, D., Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR,2016, s. 114-123.
 • Druhá část Rukopisu královédvorského a její nálezce Antonín Pfleger Kopidlanský. In: M. Hrdina – K. Piorecká (edd.): Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. stoletíSborník příspěvků z 33: ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 21.–23. února 2013. Praha: Academia, 2014, s. 70–78. 
 • Versuche um Ausbau der Standardsprachen im mittel- und osteuropäischen Raum: nationale Bewegungim 19. Jahrhundert vs. dialektale und regionale Wikipedias. In: S. Behensky (ed.): m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012, s. 32–39.
 • Možnosti a meze intervence: František Palacký a rakouská cenzura ve 20. letech 19. století. In: Táborský archiv. Sborník státního okresního archivu Tábor 15, 2011, s. 91–102.
 • Historická črta pražského archiváře K. J. Erbena. In: K. Piorecká – I. Navrátil (edd.): Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15.–16. dubna 2011 na Malé Skále. Semily – Turnov: Státní okresní archiv Semily – Pekařova společnost Českého ráje, 2011, sv. 2, s. 97–107; s L. Kusákovou.
 • „,Policajtštější nežli obrpolicajti říšští. Cenzor Zimmermann a česká předbřeznová literaturaDějiny a současnost 33, 2011, 9, s. 30–33.
 • Unterdrückung des nationalen Geistes? Zensur in Böhmen zwischen 1815 und 1848. In: U. Ebel  S. Lembcke (Hg.): Spannungsfelder: Literatur und Freiheit, Marburg: Tectum Verlag, 2010, s. 8993.
 • Dvojí role cenzury při konstituování národního vědomí. In: D. Heeg (ed.): m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. München – Berlin: Verlag Otto Sagner (= Slavistische Beiträge 479), s. 179–184.
 • Česko-lužické styky v 1. polovině 19. století. In: Česko-lužický věstník 16, 2006, s. 16–18, 19–22, 28–30, 36–38; 17, 2007, s. 9–12, 24–26.

Edice:

 • T. Pavlíček – P. Píša – M. Wögerbauer (edd.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012. 

 

Přehled odborné činnosti