Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Poválečné myšlení o literatuře; sociologie literatury; literární kultura padesátých let.

Studium a stáže

1990–1996 PedF UK, obor čeština  občanská výchova; 19982006 FF UK, externí postgraduální studium na Katedře české literatury a literární vědy (Ph.D., Kapitoly z budovatelské literární kultury).

Zaměstnání

1995–1999 učitel Gymnázia Jaroslava Seiferta v Praze; 19982002 odborný pracovník Oddělení současné literatury ÚČL AV ČR; od 2003 člen Oddělení pro výzkum literární kultury a vedoucí redaktor časopisu Česká literatura tamtéž. Od července 2020 ředitel ÚČL

Akademické funkce

Člen Rady ÚČL AV ČR (2012dosud; od 2017-2020 předseda), člen Rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; člen redakčních rad časopisů Slovenská literatúra a Literární archiv; člen hodnotícího panelu Lingvistika a literární vědy Grantové agentury ČR (20132017).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • P. Šámal – T. Pavlíček – V. Barborík – P. Janáček a kol.: Literární kronika první republiky. Události – díla – souvislosti. Praha: Academia – ÚČL AV ČR – PNP 2018. [hlavní redaktor].
 • M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, v. v. i., 2015, 2 sv. [vědecký redaktor].
 • Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha: Academia, 2009.

Studie:

 • "The Books that didn’t Make It. Two Collections on the History of Literary Censorship. The Dispersed Censorship System", in Balázs Apor, Péter Apor and Sándor Horváth (eds.): The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe, Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2018, s. 335-340.
 • „Když cenzura produkuje. Na příkladu Zakázaných próz Vladimíra Mináče", Slovenská literatúra. 63, 2016, č. 6, s. 479-484.
 • „To nie nasza literatura. Cenzura czeskiej beletrystyki w czasach normalizacji", Studia Slavica XIX, 2015, č. 2, s. 115-125.
 • „‚V duchu potřeb strany...‘. Komunistická strana Československa a (literární) cenzura“. In: J. Kalous  J. Kocian (eds.): Český a slovenský komunismus (1921–2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012, s. 232–238.
 • „České bádání o tiskové a literární cenzuře“. In: T. Pavlíček  P. Píša  M. Wögerbauer: Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012, s. 485–532; s M. Pokornou a P. Janáčkem.
 • Znárodněný klasik. Jiráskovská akce jako prostředek legitimizace komunistické vlády. In: R. Novotný  P. Šámal a kol.: Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje. Praha  Litomyšl: Paseka, 2011, s. 457472.
 • Jak se stát socialistickým realistou: přepracované vydání sebe sama. Česká literatura 57, 2009, č. 2, s. 172195 Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/2-literatura-socialistickeho-realismu; maďarský překlad: „Hogyan váljunk szocialista realistává, avagy saját magunk átdolgozott kiadása“, Korunk 24, 2013, č. 2, s. 42-60]
 • Co přineslo Pražské jaro Literárním novinám? Příspěvek k charakteristice jednoho týdeníku (a jedné generace). In: Pražské jaro 1968: Literatura  film  média. Praha: Literární akademie, 2009, s. 171182.
 • Literární kritika za časů ,normalizace. Literární archiv č. 37, 2006, s. 149179.
 • Beletrie, ženský komunistický tisk a problémy kontinuity (Na příkladu Rozsevačky). In: M. Jareš  P. Janáček  P. Šámal (eds.): Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 145169.
 • ,Česká otázka‘ ve světle stalinismu: Karel Kosík a koncept levicového radikalismu. Soudobé dějiny 12, 2005, č. 1, s. 4561.
 • K historii pojmu literární kultura. Poznámky z polské literární vědy. Česká literatura 53, č. 4, s. 541555.
 • „,Normalizace literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura. Česká literatura 50, 2002, č. 3, s. 229241.
 • „,Našel jsem nádherné, bílé kosti její... Kritická reflexe Macharova Říma a počátky tzv. sporu o smysl českých dějin. In: Marginalia Historica IV. Praha  Litomyšl 2001, s. 245256.
 • S realismem na křižovatce. K osobnosti literárního kritika Vladimíra Dostála. In: Věda v Československu v letech 19531963. Práce z dějin vědy. Sv. 1, Praha 2000, s. 295304.

Edice:

 • Bibliograf František Knopp, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016; s A. Zachem a P. Janáčkem.
 • Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje. Praha  Litomyšl: Paseka, 2011; s R. Novotným.
 • Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009 (ke stažení zde).
 • Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005; s M. Jarešem a P. Janáčkem (ke stažení zde).

Účast v týmových pracích:

 • Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír: (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň, Aleš Čeněk, 2015.
 • Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 19451989. Díl 14. Praha: Academia, 20072008 [autor oddílů Myšlení o literatuře].