Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literární teorie; naratologie; sémiotika; hermeneutika; literární strukturalismus; narativní sémantika fikčních světů; česká literatura 20. století; náboženství a literatura; teorie a metodologie religionistiky.

Studium a stáže

1995−2000 FF MU Brno, filosofie − religionistika; 2000−2004 postgraduální studium na FF MU Brno (2004 Ph.D.); 2009 rigorózní zkouška na FF MU Brno (PhDr.); 2018 habilitace na FF MU Brno (doc.).

Zaměstnání

2001−2002 knihovník v ÚČL AV ČR, pracoviště Brno; od 2003 externí spolupracovník Ústavu religionistiky FF MU v Brně; od 2006 externí spolupracovník Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně; 2009−2015 externí spolupracovník Katedry českého jazyka a literatury PdF MU v Brně; od 2015 odborný asistent tamtéž; od 2002 odborný pracovník ÚČL AV ČR, pracoviště Brno; od 2003 v Oddělení teorie prózy; od 2004 výzkumný pracovník tamtéž; 2007−2008 vedoucí Oddělení teorie prózy; 2009–2018 vedoucí Oddělení teorie ÚČL AV ČR; od 2020 zástupce ředitele ÚČL AV ČR.

Akademické funkce

Člen revizní a apelační komise České společnosti pro religionistiku (od 2000); člen ediční rady edice Theoretica vydávané ÚČL (2004−2007); člen ediční rady ÚČL (2005−2007); člen ediční rady edice Theoretica & historica (od 2007, vedoucí edice); člen Akademického sněmu AV ČR (2008–2018); člen Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje (od 2009); člen redakční rady časopisů Slovo a slovesnost (od 2010) a Iluminace (od 2013); člen organizačního výboru European Narratology Network (ENN) (2015–2019; od 2017 předseda org. výboru).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • O. Sládek a kol.: Slovník literárněvědného strukturalismu, Praha–Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR a Host 2018.

 • Jan Mukařovský. Život a dílo. Brno: Host, 2015.

 • The Metamorphoses of Prague School Structural Poetics. München: Lincom, 2015, s. 202; překlad do turečtiny: Prag Ekolüʼnün Yapısalcı Poetikası ve Geçirdiği Dönüşüm. Přel. B. Dervişcemaloğlu. Istanbul: Dergȃh Yayınları, 2014.

Studie:

 • "Gustave Lanson a výzkum literární historie. In: Lanson, G., O metodě literární historie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2019, s. 124-147.

 • "Jan Mukařovský a dialektika”. In: Michaela Paštéková, Peter Brezňan (eds.): Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2017, s. s. 76–107.

 • „The Prague Linguistic Circle During the Second World War“. Comparative Literature in China, 2017, č. 3, s. 24–34.

 • The Prague Linguistic Circle and Dialectics”. Enthymena, 2017, č. 19; vol.: Praga crocevia fra cultura slava, tedesca, ebraica / Prague Crossroad of Slavic, German, and Hebrew Culture (1918-1939) (pdf.). https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema/article/view/9428

 • „Vzpomínka na Lubomíra Doležela“. Revue des études slaves 88, 2017, č. 3, s. 623–626.

 • „Štěstí ‚Šťastného domova‘“. In: F. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 93−112.

 • „O zkoumání tvaru motivů“. In: A. Jedličková (ed.): Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 55−62.

 • „Jan Mukařovský a Mikuláš Bakoš“. In: D. Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016, s. 61−73.

 • „O narativní explanaci v osmi tezích: nástin problému“. Svět literatury 26, 2016, č. 53, s. 27−37.

 • „Pojecie ‘świata’ w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela“. Přel. M. Kalita, ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura. 30, 2015, č. 1, s. 107−123

 • „Český strukturalismus pohledem zahraničních studií“. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014, s. 335–363.

 • „Jan Mukařovský and Theatre“. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře 17. Prague Semiotic Stage Revisited II, 2014, č. 2, s. 122−136.

Edice:

 • Thomas G. Winner: The Czech Avant-Garde Literary Movement Bettwen the World Wars. New York: Peter Lang, 2015; s M. Heimem.

 • Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014.

 • Performance/performativita. Praha: ÚČL AV ČR, 2010.

 • Four Studies of Narrative. Praha: ÚČL AV ČR, 2010; s B. Fořtem, A. Jedličkovou a J. Kotenem.

 • Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha: ÚČL AV ČR, 2010; s K. Bláhovou.

 • Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008; s A. Jedličkovou.

 • O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha: Academia, 2007; s K. Bláhovou.

 • Český strukturalismus po poststrukturalismuBrno: Host, 2006.

Překlady:

 • W. E. Paden: Bádání o posvátnuNáboženství ve spektru interpretací. Přel. L. Kučerová − O. Sládek. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 

 • P. Grzybek: „Několik poznámek k pojetí znaku v Jakobsonově sémiotice a v českém strukturalismu“. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014, s. 247−260; s B. Fořtem.

Účast v týmových pracích:

 • A. Fialová (ed.): V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacíchPraha: Academia, 2014.

 • V. Macura ‒ A. Jedličková (eds.): Průvodce po světové literární teorii. Brno: Host, 2012.

 • Encyklopedie: Čeští vědci v exilu 1948 (1952) – 1989, ed. A. Kostlán a kol. Sto českých vědců v exilu. Praha: Academia, 2011.

 • M. Přibáň (ed.): Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)

 • P. Janoušek (ed.): Dějiny české literatury 1945–1989.

  I., II. Praha: Academia, 2007, 2008.

 • W. Schmid (ed.): Der Beitrag des slavischen Funktionalismus zur internationalen Narratologie, mezinárodní projekt.

 • A. Nünning (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, základní pojmy (česká adapt. a eds. J. Trávníček – J. Holý). Brno: Host, 2006.

 • Bibliografie Josefa Škvoreckého. Česky publikované dílo. 1., 2. díl. Praha: Literární akademie, 2004, 2005.

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI