Previous Next
Slovníky modernistů a paradigmata moderny (zpráva z konference) BARBORA DOLEŽALOVÁ Ve dnech 19. a 20. září 2018 proběhla v Moravské zemské knihovně konference s názvem Slovníky...
Jak se ctí vyváznu? K edici korespondence Jana Liera a Julia Zeyera EDUARD BURGET V roce 2014 vydala teatroložka Petra Ježková obsáhlou monografii Obležen národem dramatiků o prozaikovi,...
Ústupky, skuliny a niky. Německý příspěvek k české literární kultuře za protektorátu KATEŘINA PIORECKÁ „Za nesnáze způsobené válkou je české obyvatelstvo kromě samozřejmého hospodářského rozkvětu...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literární sémiotika a komunikace; český strukturalismus; česká poezie meziválečného období.

Studium a stáže

1960–1965 FF UK, obor Čeština – ruština; 1993 DrSc. (Sondy do sémiotiky literárního díla).

Zaměstnání

1965–1975 ÚČL AV ČR; 1975–1990 Ústav teorie a dějin umění; od 1990 vědecká pracovnice Oddělení teorie literatury a Oddělení poetiky textu v ÚČL AV ČR; od 2009 Oddělení teorie ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Text v pohybu četby. Úvahy o významové a komunikační povaze literárního díla. Praha: Academia, 2009.
 • Sondy do sémiotiky literárního díla. Praha: ÚČL AV ČR, 1995.
 • V území slov. K dorozumívacímu systému lyrické poezie. Praha: Čs. spisovatel, 1988.
 • Proměny české poezie dvacátých let. Praha: Čs. spisovatel, 1984.

Studie:

 • „Lyrický potenciál předmětného světa. Významy věcí, prostorů, dějů…“. Česká literatura 64, 2016, č. 1, s. 322.

 •  

  „Ještě k rozvržení a funkcím subjektu (subjektů) v lyrice“. Svět literatury 2012, č. 46, s. 519.

 • Performativita a další otázky řečového jednání. Na pomezí pragmatiky a sémantiky. In: O. Sládek (ed.): Performance/performativita. Praha: ÚČL AV ČR, 2010, s. 7989.
 • Kontexty znaku a (ne)záměrnosti v teorii Jana Mukařovského. Česká literatura 58, 2010, č. 6, s. 783789.
 • Vodičkovy Počátky krásné prózy novočeské a evokační schopnosti literárního díla. In: Česká literární věda 20. století. K 100. výročí narození Felixe Vodičky. Praha: PNP, 2009.
 • Dynamika čtverce. K Mathauserovu modelu umělecké situace. Svět literatury 2008, č. 37, s. 192198.
 • Pojmy v pohybu. K Červenkovu setkání lyriky s fikčností. Česká literatura 2006, č. 23, s. 148159.
 • Poznámka o metodologii: hledání jistot, (vy)nalézané nejistoty. In: Český strukturalismus po poststrukturalismu. Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského (18911975). Brno: Host, 2006, s. 4451.
 • Problémy a paradoxy literární komunikace. In: Cesty ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005, s. 785819.
 • Literární text mezi jinými druhy komunikátů: směry a křižovatky semiózy. Česká literatura 2005, č. 5, s. 663674.
 • Pojem významu ve světle pražské poetiky a estetiky. Slovo a slovesnost 2005, č. 2, s. 98102.
 • Noční světla v poetistických básních. In: Európske literárne avantgardy 20. storočia. Bratislava: Veda, 2005, s. 282289.
 • Vnímatel jako implicitní téma pražské školy. In: Felix Vodička 2004. Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného ÚČL AV ČR k třicátému výročí úmrtí badatele. Praha: ÚČL AV ČR, 2004, s. 5158.

Účast v týmových pracích:

 • Cesty ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005.
 • Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002; též redaktorka.
 • Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997.
 • Prager Schule: Kontinuität und Wandel. Frankfurt am Main 1997.
 • O poetice literárních druhů. Praha: ÚČL AV ČR, 1995; též redaktorka
 • Kapitoly z teorie literárního díla. Praha: Karolinum, 1993; též redaktorka
 • Proměny subjektu. Sv. 1. Praha: ÚČL AV ČR, 1992.