Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Starší bohemikální písemnictví, zvláště středověká a raně novověká literatura o Židech. Obraz Židů a židovství v literatuře, problematika násilí na Židech v literatuře a v dějinách, dějiny židovských komunit na Moravě.

Studium a stáže

20012007 FF UP, obor Historie  česká filologie (diplomová práce Františkánské inspirační zdroje v postile Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka); 20072013 KB FF UP, obor Dějiny české literatury, doktorské studium (disertační práce Zraněná těla: Protižidovské násilí v profanačních legendách českého středověku). 

Zaměstnání

Od 2008 výuka v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP. Od 2011 členem Oddělení starší literatury ÚČL AV ČR, v.v.i., od 2013 vedoucím oddělení. Externí spolupracovník Centra pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK v Praze a člen European Association for Jewish Studies (Oxford). Člen redakční rady odborného časopisu Judaica Bohemiae.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

Jaluška, M. – Fantysová, J. – Soukup, D. – Pokorný, M.: Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran. Praha, ÚČL AV ČR 2019.

Studie:

 • „Obřezané Jezulátko”. Kult Kristova dětství v kázání Štěpána Františka Náchodského. In: Brtáňová, E. – Soukup, D., Z dejín kázňovej prózy I. Bratislava, Veda 2019, s. 117-137.
 • „Oh, Bestia Synagoga! The Representation of Jews in Czech Sermons at the Turn of the 17th and 18th. Centuries". Wrocław theological review 26(1), 2018, s. 19-32.
 • „Mor, masakr, Maria: Protižidovské aspekty pozdně středověké zbožnosti". In: Kubínová, K. et al., Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha, Artefactum 2017, s. 266-281.
 • „Obraz Židů v českém kazatelství přelomu 17. a 18. století: předběžné poznámky". Bohemica litteraria 19(1), 2016, s. 72-106.
 • „Die Pulkauer Judenverfolgungen (1338) im Spiegel österreichischer, böhmischer und mährischer Quellen“ (s Birgit Wiedl). In: H. Teufel – P. Kocman – M. Řepa (eds.): Avigdor, Benesch, Gitl. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt). Brünn – Prag – Essen: Klartext Verlag, 2016, s. 129–158.
 • „The Krumlov Liber Depictus: On its Creation and Depiction of Jews“ (s L. Reitingerem). Judaica Bohemiae L–2, Prague: Jewish Museum in Prague, 2015, s. 5–44.
 • „Apostatrix gens: The First Crusade and Criticism of the Reversions of Jews in Cosmas’s Chronica Boëmorum (Chronicle of the Bohemians)“. In: E. Doležalová (ed.): Juden in der mittelalterlichen Stadt / Jews in the medieval town (Colloquia mediaevalia Pragensia 7), Praha: Filozofický ústav AV ČR, 2015, s. 9–25.
 • „Tkadleček: Vernakularizace filozofického myšlení“. Bohemica Litteraria 17–2. Brno: FF MU, 2014, s. 27–53.
 • „The Alleged Conversion of the Olomouc Rabbi Moses in 1425: Contribution to the Host Desecration Legends in Mediaeval Literature“. Judaica Bohemiae XLVIII – 1. Prague: Jewish Museum in Prague, 2013, s. 5–38.
 • „Latinské a české verše o pražském pogromu roku 1389: Ke dvěma pozapomenutým žákovským skladbám“. Česká literatura, roč. 60, č. 5. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012, s. 711–726.
 • „Co medle jiného od chudého františkána k očekávání? Postila Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka“. In: P. Hlaváček a kol.: Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. (Europeana Pragensia IV – Historia Franciscana IV). Praha: Filosofia – FF UK, 2012, s. 146–178.
 • „Kterak Židé mučili Boží tělo – edice a komentář“. Česká literatura, roč. 59, č. 5. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 697–712.
 • „Ikonografie uzavřené společnosti: obrazový cyklus znesvěcení hostií Židy z Hostouně“. Minulostí západočeského kraje XLVI. Plzeň: Archiv města Plzně, 2011, s. 108–131.
 • „Legenda o zpívajícím chlapci: Obraz Židů v Olomouckých povídkách“. Vlastivědný věstník moravský, roč. LXII, č. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, s. 29–46.
 • „Šimon Abeles: Zrození barokní legendy“. Česká literatura, roč. 57, č. 3. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, s. 346–371.
 • „Hebrejské písemnictví a jeho místo v dějinách starší české literatury“. In: Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 21–30.

Edice:

 • Židé ve starší české literatuře. Výbor beletrizovaných pramenů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu (ed. s M. Jaluškou). Praha: Akropolis, 2016.
 • Z dejín kázňovej prózy. Bratislava: Veda 2019; s E. Brtáňovou.

Účast v týmových pracích:

 • Židé na Moravě: prameny a studie (IGA projekt, FF UP Olomouc, hlavní řešitel: Mgr. M. Crhová, PhD., číslo projektu: FF_2012_037).
 • Literární vztahy hebrejského a latinského písemnictví ve středověku a raném novověku: Berechja ben Natronaj ha-Nakdan a recepce jeho díla (GA ČR, hlavní řešitel doc. Tamás Visi, číslo projektu: GA14-19686S).