Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Myšlení o literatuře; literární a vědecký život v 19. a 20. století; technologie psaní; literární geografie.

 

Studium a stáže

1994–1999 PedF UK, obor Český jazyk a literatura – dějepis (diplomová práce Kraje. Literární odkaz Josefa Šusty); 2000–2006 PedF UK, doktorandské studium na Katedře dějin a didaktiky dějepisu (disertační práce Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou /1890–1914/).

Zaměstnání

Od 1999 doktorandka, resp. postdoktorandka v Oddělení pro výzkum literatury 20. století ÚČL AV ČR; od 2010 vědecká asistentka v Oddělení pro výzkum literatury 19. století tamtéž; od roku 2015 vědecká asistentka v Oddělení pro výzkum literatury 20. století a literatury současné.  

Externí výuka na FF UP v Olomouci a Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Psaní na dotek. Materialita psaní a proces psaní v české literární kultuře 18851989. Praha: Academia 2016.
 • Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí 1918–1938. Praha: Academia, 2014.
 • O českou literaturu naukovou. Diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885–1900. Praha: Academia, 2012.
 • České dějepisectví v dialogu s Evropou (18901914). Praha: Academia, 2009.

Studie:

 • „Text v hmotném světě. Událost psaní a česká literární kultura“. Česká literatura 63, 2015, č. 6, s. 860–880.
 • „Glitch art analogového věku: Hrabalovy autografy z padesátých let. In: R. Kanda (ed.): Trhliny světa. Knihy studií o Bobumilu Hrabalovi. Praha: ÚČL AV ČR 2016, s. 104–117.
 • „Poukázka na nesmrtelnost: literární ceny České akademie věd a umění.“ In: Smysl pro umění. Ceny České akademie věd a umění 1891–1952. Praha, Národní galerie 2015, s. 34–51.
 • „Z nočních potůlek Josefa Kajetána Tyla : periferie v "obrazech ze života" ve třicátých letech 19. století“. In: Z. Hojda – R. Prahl – M. Ottlová: Útisk, charita, vyloučení. Praha: Academia 2015, s. 342–352.
 • K. Piorecká: Obrazy ze života mezi ironií a snem. Máchova Marinka a kontury protorealismu v polovině 30. let 19. století. Bohemica litteraria 17, 2014, č. 1, s. 9–43.
 • Mašinová práce. K technologii psaní před rokem 1914. In: T. Petrasová – P. Machalíková: Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2013, s. 182–196.
 • Kultura a věda jako součást politických strategií na sklonku 19. století. Études du Cefres No 15, 2012, s. 55–59.
 • Dobrodružství cestujících. Model polemiky ve třicátých letech 19. století. In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2. Semily – Turnov 2011, s. 108–118.
 • Politický realismus a formování moderních humanitních věd. In: Reálna podoba realizmu. Bratislava 2011, s. 135–143.
 • Svaz českých (a československých) spisovatelů v letech 19681970. In: Pražské jaro 1968: Literatura  film  média. Praha 2009, s. 5769.
 • Francouzský pozitivismus a počátky české moderní literární historie. In: O psaní dějin. Praha 2007, s. 159169.
 • Historie literární. Emancipace vědní disciplíny na přelomu 19. a 20. století. Česká literatura 54, 2006, č. 4, 4586.
 • V čase bezčasí: Svaz českých spisovatelů a oficiální literární život v letech 19691989. Host 21, 2005, 13. 6., s. 3742.
 • Historie literární a Gollova škola. In: B. Jiroušek (ed.): Jaroslav Goll a jeho žáci. Historia culturae VI. Studia V. České Budějovice 2005, s. 319328.
 • Starou slávou k nové slávě. Česká vojenská historiografie v 60. a 70. letech 19. století. In: J. Rak  M. Veselý (edd.): Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem 2004, s. 7582.
 • Až příliš prozaická skutečnost. Literární život v Čechách mezi lety 1969 a 1989. Kuděj, časopis pro kulturní dějiny 5, 2003, č. 2, s. 6882; Kuděj, časopis pro kulturní dějiny 6, 2004, č. 1, s. 4760.
 • České dějepisectví a Evropa. Recenzní a informační oddíly Českého časopisu historického a Časopisu Musea království Českého na přelomu 19. a 20. stoletíČeský časopis historický 100, 2002, č. 4, 815840.
 • Mezi literaturou a politikou. Souvislosti českého literárního života 19581969. Soudobé dějiny 9, 2002, č. 34, 495520.

Edice:

 • Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2014; s M. Hrdinou.
 • Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 1–2. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supl. 14. Semily – Turnov 2011; s I. Navrátilem.
 • „,Zítra bude se muset založit český časopis pro literární historiiVzájemná korespondence Jaroslava Vlčka a Jana Jakubce v letech 18981899. Listy filologické 131, 2008, č. 12, s. 171228.
 • Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Praha: Academia  KLP, 2008; s V. Petrbokem.
 • O psaní dějin. Praha: Academia, 2007; s O. Sládkem.
 • Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha: ÚČL AV ČR, 2005; s V. Petrbokem.
 • Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha: KLP, 2002.

Účast v týmových pracích:

 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia 2014.
 • V souřadnicích mnohosti. Český literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.
 • Přehledné dějiny české literatury 19451989. Praha: Academia, 2012.
 • Dějiny české literatury 19451989, III.IV. Praha: Academia, 2008.
 • Lexikon české literatury IV. Praha: Academia, 2008.
 • V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.
 • Michal Přibáň a kol.: Bibliografie Josefa Škvoreckého 12. Praha 20042005.
 • Slovník české literatury on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)

 

Přehled odborné činnosti