Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Starší bohemikální písemnictví, zvláště středověká a raně novověká literatura o Židech. Obraz Židů a židovství v literatuře, problematika násilí na Židech v literatuře a v dějinách, dějiny židovských komunit na Moravě.

Studium a stáže

20012007 FF UP, obor Historie  česká filologie (diplomová práce Františkánské inspirační zdroje v postile Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka); 20072013 KB FF UP, obor Dějiny české literatury, doktorské studium (disertační práce Zraněná těla: Protižidovské násilí v profanačních legendách českého středověku). 

Zaměstnání

Od 2008 výuka v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP. Od 2011 členem Oddělení starší literatury ÚČL AV ČR, v.v.i., od 2013 vedoucím tohoto oddělení. Externím spolupracovníkem Centra pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK v Praze a členem European Association for Jewish Studies (Oxford). Člen redakční rady odborného časopisu Judaica Bohemiae.

 

Výběrová bibliografie

Studie:

 • „Die Pulkauer Judenverfolgungen (1338) im Spiegel österreichischer, böhmischer und mährischer Quellen“ (s Birgit Wiedl). In: H. Teufel – P. Kocman – M. Řepa (eds.): Avigdor, Benesch, Gitl. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt). Brünn – Prag – Essen: Klartext Verlag, 2016, s. 129–158.
 • „The Krumlov Liber Depictus: On its Creation and Depiction of Jews“ (s L. Reitingerem). Judaica Bohemiae L–2, Prague: Jewish Museum in Prague, 2015, s. 5–44.
 • „Apostatrix gens: The First Crusade and Criticism of the Reversions of Jews in Cosmas’s Chronica Boëmorum (Chronicle of the Bohemians)“. In: E. Doležalová (ed.): Juden in der mittelalterlichen Stadt / Jews in the medieval town (Colloquia mediaevalia Pragensia 7), Praha: Filozofický ústav AV ČR, 2015, s. 9–25.
 • „Tkadleček: Vernakularizace filozofického myšlení“. Bohemica Litteraria 17–2. Brno: FF MU, 2014, s. 27–53.
 • „The Alleged Conversion of the Olomouc Rabbi Moses in 1425: Contribution to the Host Desecration Legends in Mediaeval Literature“. Judaica Bohemiae XLVIII – 1. Prague: Jewish Museum in Prague, 2013, s. 5–38.
 • „Latinské a české verše o pražském pogromu roku 1389: Ke dvěma pozapomenutým žákovským skladbám“. Česká literatura, roč. 60, č. 5. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012, s. 711–726.
 • „Co medle jiného od chudého františkána k očekávání? Postila Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka“. In: P. Hlaváček a kol.: Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. (Europeana Pragensia IV – Historia Franciscana IV). Praha: Filosofia – FF UK, 2012, s. 146–178.
 • „Kterak Židé mučili Boží tělo – edice a komentář“. Česká literatura, roč. 59, č. 5. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 697–712.
 • „Ikonografie uzavřené společnosti: obrazový cyklus znesvěcení hostií Židy z Hostouně“. Minulostí západočeského kraje XLVI. Plzeň: Archiv města Plzně, 2011, s. 108–131.
 • „Legenda o zpívajícím chlapci: Obraz Židů v Olomouckých povídkách“. Vlastivědný věstník moravský, roč. LXII, č. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, s. 29–46.
 • „Šimon Abeles: Zrození barokní legendy“. Česká literatura, roč. 57, č. 3. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, s. 346–371.
 • „Hebrejské písemnictví a jeho místo v dějinách starší české literatury“. In: Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 21–30.

Edice:

 • Židé ve starší české literatuře. Výbor beletrizovaných pramenů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu (ed. s M. Jaluškou). Praha: Akropolis, 2016.

Účast v týmových pracích:

 • Židé na Moravě: prameny a studie (IGA projekt, FF UP Olomouc, hlavní řešitel: Mgr. M. Crhová, PhD., číslo projektu: FF_2012_037).
 • Literární vztahy hebrejského a latinského písemnictví ve středověku a raném novověku: Berechja ben Natronaj ha-Nakdan a recepce jeho díla (GA ČR, hlavní řešitel doc. Tamás Visi, číslo projektu: GA14-19686S).