Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Dějiny literatury 19. a 20. století; vztahy mezi uměním a filozofií.

Studium a stáže

PF JU, obor Učitelství českého a německého jazyka (diplomová práce Romantismus v českých literárněhistorických syntézách vydaných ve 20. století, 2005), FF JU, obor Dějiny novější české literatury (disertační práce Literárněhistorický pojem romantismus, 2010); studijní pobyt na Friedrich-Schiller-Universität Jena (slavistika, 20052006), krátkodobé badatelské pobyty v Jagellonské knihovně v Krakově (2007, 2013), Rakouské národní knihovně ve Vídni (2008, 2013), v Jeně (2012) a Bratislavě (2014).

Zaměstnání

2005–2010 interní doktorand Ústavu bohemistiky FF JU; od 2008 externí redaktor společenskovědních oborů v nakladatelství Grada Publishing; od 2010 korektor v CZECH NEWS CENTER; od 2011 postdoktorand a od 2016 vědecký asistent v ÚČL AV ČR.

Akademické funkce

Od 2011 člen ediční rady ÚČL AV ČR. Od 2015 člen redakční rady časopisu Didaktické studie

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

Odborné

 

 • Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891. Praha: Academia, 2015.

 

Studie:

 • „Věřit a vědět. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v letech 1867–1885“. In: D. Dobiáš, M. Fránek, M. Hrdina, I. Krejčová, K. Piorecká: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia 2014, s. 203–244; s K. Pioreckou.
 • „Tomáš Garrigue Masaryk v českých diskusích o literárním realismu“. Bohemica litteraria 17, 2014, č. 1, s. 183–203.
 • Realismus v české literatuře 19. století. Pohledy současníků, historické interpretace a badatelské perspektivy. Česká literatura 62, 2014, č. 3, s. 372–394.
 • Dobývání nevyslovitelného v listech Irmy Geisslové a Sofie Podlipské. Tvar 25, 2014, č. 11, s. 16–17.
 • Mrštíkův román Santa Lucia jako reflex debaty o realismu na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Literární archiv 45, 2013, s. 35–52.
 • Erbenova báseň Kytice ve výuce českého jazyka a literatury. Didaktické studie 4, 2012, č. 1, s. 65–68.
 • Romantismus v české literární historii. In: D. Tureček a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2012, s. 44–91.
 • Literárněhistorický pojem ,romantismus. In: D. Tureček a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2012, s. 13–43.
 • Máchovská diskuse: Poznávání a aktualizace romantismu v letech 1910–36. In: A. Haman – R. Kopáč (eds.): Mácha redivivus (1810–2010). Praha: Academia, 2010, s. 306–331.
 • Konstituce literárněhistorického pojmu romantismus. Česká literatura 57, 2009, č. 3, s. 319–345.
 • Romantismus: konstituce, revize a způsoby užití pojmu. Svět literatury IX, 2009, č. 40, s. 140–149.
 • Diskurz o železnici v české literatuře 19. století. In: D. Blümlová – J. Rauchová a kol.: Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 48–65.

Edice:

 • Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2014; s K. Pioreckou.
 • Text mezi literaturami. České Budějovice: Tomáš Halama, 2007; s I. Krejčovou a K. Pípovou.

Účast v týmových pracích:

 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia 2014.

 

 

Přehled odborné činnosti

011 člen ediční rady ÚČL AV ČR. Od 2015 člen redakční rady časopisu Didaktické studie.