Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literatura 19. století; česko-německé literární vztahy v 1. polovině 19. století.

Studium a stáže

1998–2004 FF MU v Brně, obor Český jazyk a literatura – Historie, magisterské studium (diplomová práce Pojetí slavné minulosti v díle Jana Erazima Vocela); 2004–2008 FF JCU, obor Dějiny novější české literatury, postgraduální studium (disertační práce Recepce Písně o Nibelunzích a obrozenské epické básnictví /Příklad literární mytizace obrazu dávné minulosti/); zahraniční stáže: Mnichov (2005), Vídeň (2007), Řezno a Vídeň (2008). 

Zaměstnání

2004–2008 interní doktorandka na Katedře bohemistiky FF JCU; od 2008 externí odpovědná redaktorka v Grada Publishing; od 200, odborná asistentka na Katedře české literatury PeDF UK; 2010–2015 vědecká tajemnice ÚČL AV ČR; od 2011 postdoktorandka v Oddělení pro výzkum literatury 19. století tamtéž. 

Akademické funkce

Členka vědecké rady Památníku národního písemnictví.

Výběrová bibliografie

Studie:

 • Pojetí času v díle Jana Erazima Vocela Meč a kalich (1843)“. Tvar 13, 2003, č. 3, s. 5–11.
 • Nástin hypotéz k básnické koncepci mýtu v literatuře 19. století německojazyčné provenience. In: M. Halamová (ed.): Nadnárodní dimenze české národní kultury I. České Budějovice: Tomáš Halama, 2006, s. 19–39.
 • Mnohoznačnost nedosažitelného. Koncept mýtu u J. Jungmanna. In: J. Vyčichlo – V. Viktora (eds.): Jeden jazyk naše heslo buď IV. Český romantismus – jiskření a záblesky. Plzeň 2007, s. 143–153.
 • Princip víry ve Vocelově Labyrintu slávy. In: E. Kasperski – O. Krysowski (eds.): Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu. Warszava: Wydział Polonistyki, 2008, s. 377–388.
 • Pojetí času v Meči a kalichu Jana Erazima Vocela. In: S. Fedrová   A. Jedličková (eds.): V Macurových botách: Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002 –2009. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR  Akropolis, 2009, s. 320–329.
 • Rukopis Královédvorský a ohlas Písně o Nibelunzích. Česká literatura 58, 2010, č. 4, s. 425–443.
 • Spuren des Nibelungenlieds in Jan Erazim Vocels Přemyslovci (1839)Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien 22, 2011, č. 1, s. 30–46.
 • „,Vina a trest ve Vocelově Harfě. In: L. Peisertová – V. Petrbok – J. Randák (eds.): Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2011, s. 261267.
 • Jungmanns Ideal der Nationalliteratur im Kontext der zeitgenössischen deutschen Vorstellungen einer modernen Nationalkultur, Brücken, Germanistisches Jahrbuch, Tschechien-Slowakei. Neue Folge 22/1-2 (2014), hrsg. Steffen Höhne et al., s. 225244.

Edice:

 • Text mezi literaturami. České Budějovice: Tomáš Halama, 2007; s M. Hrdinou a K. Pípovou.

Odborná sdělení:

 • Romantické dialogy. Česká literatura 54, 2006, č. 5, s. 150–151.
 • KrejčováIva  Píša, Petr: Hledání průniků loajalit". Česká literatura 63, 2015, č. 3, s. 484489.

Recenze:

 • Paradigma národní literatury v česko-ruském kulturním kontextuČeská literatura 61, 2013, č. 1. s. 115–123.

Kapitola v kolektivní knize:

 • „,O pramennou hodnotu Rukopisů královédvorského a zelenohorského (1840–1853)“. In: D. Dobiáš – M. Fránek – M. Hrdina – I. Krejčová – K. Piorecká: Rukopis královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia, 2014, s. 97–149.
 • Literární obraz slavné minulosti v rané recepci RKZ. Konstituování mýtu národní literatury. In: D. Tureček a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2012, s. 155192.

Účast v kolektiních pracích:

 • Ediční příprava textů k období 1840–1853 (překlad jednoho textu, komentáře a vysvětlivky k období 1840–1853). In: D. Dalibor  M. Fránek – M. Hrdina – I.  Krejčová – K. Piorecká: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia, 2014. Editace a přepis textů pro období 18401853, Josef Kalina: Rukopis kralodvorský, J. E. Vocel: Základy českých starobylostí, P. J. Šafařík: Kralodvorský rukopis (In: Básně z české dávnověkosti), Václav Nebeský: Kralodvorský rukopis, s. 348–402. Komentář a vysvětlivky k období 1840–1853, s. 693–727. Překlad textu: Kalina Josef: Die Königinhofer Handschrift; Ost und West 8, 1844, s. 219–220, 227, 231, 235–236, 239, 244, 247, 251; s J. Galllupovou.
 • Vytvoření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky (od 2009, tvorba katalogizačních záznamů kramářských tisků pro internetovou databázi).
 • Máchovské dramatizace. In: D. Tureček V. Faktorová: KHM 1810–2010: Dvě století české kultury s Máchou. Katalog k výstavě v letohrádku Hvězda 29. 6. – 31. 10. 2010. Praha: Památník národního písemnictví, 2010, s. 134–135.

Přehled odborné činnosti