Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Teorie literatury: vývoj teorie vyprávění, adresát narace, časovost a perspektiva vyprávění; historická poetika české prózy konce 19. a 20. století; intermediální poetika: čas a prostor ve verbální a vizuální umělecké reprezentaci; vztah narativu a deskripce.

Studium a stáže

19811986 FF UK, obor Bohemistika germanistika; 19881991 interní vědecká aspirantura v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, Praha.

Zaměstnání

19861997 ÚČL AV ČR: studijní pobyt, interní vědecká aspirantura, vědecká pracovnice v Oddělení teorie literatury a současné literatury; 19982004 odborná asistentka na Katedře české literatury PedF UK; 20012007 zástupkyně ředitele ÚČL AV ČR; 20012003 vědecká pracovnice Oddělení teorie literatury ÚČL AV ČR; od 2003 členka Oddělení teorie prózy ÚČL AV ČR; od 2009 v Oddělení teorie ÚČL AV ČR; 20092011 odborná asistentka na Katedře bohemistiky PedF UJEP; od 2011 výuka na FF MU.

Akademické funkce

Členka Akademického sněmu AV ČR (20022008); členka ediční rady AV ČR (od 2009201); členka atestační komise ÚČL (2007-2020); členka ediční rady edice Theoretica & historica (2008–2015); členka komise Státní ceny za literaturu (20122014); členka redakční rady Světa literatury (od 2009); členka redakční rady Českého jazyka a literatury (2008–2015); členka redakční rady Mediálních studií (od 2011); členka redakční rady Bohemica litteraria (od 2012); hodnotitelka Národního akreditačního úřadu (od 2018).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • A. Jedličková – S. Fedrová: Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce.  Praha: Akropolis 2016.
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012; editorka přepracovaného a rozšířeného vydání původního projektu V. Macury.
 • Zkušenost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely. Praha: Academia, 2010.
 • Ke komu mluví vypravěč? Adresát v komunikační perspektivě prózy. Praha  Jinočany: H&H  ÚČL AV ČR, 1992.

Studie:

 • „Řeč Jiráskových postav. Povahy, situace, emoce". In: Mocná, D. – Tureček, D.: Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu 2020, s. 116-128.
 • „Teorie intermediality. Zjevnost vztahů, unikavost média". In: R. Müller a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum 2020, s. 501-562; s S. Fedrovou.
 • „Namísto medailonu: narativní „žert“ Karoliny Světlé". Bohemica litteraria 23, 2020, č. 1, s. 21-34.
 • „Krajina jako atmosféra. Co mě naučila Jarka Janáčková". Bohemistyka 19, 2020, č. 3, s. 319-344.
 • „Jak otevřít Babičku? Nejde o místo, ale o klíč". Český jazyk a literatura 70, 2020, č. 5, s. 219-228.
 • „Divá Bára aneb O jinakosti". Český jazyk a literatura 71, 2020, č. 2, s. 59-66.
 • „Proč potřebujeme „Manifest”?". Česká literatura 67, 2020, č. 4, s. 524-528.
 • „Já jsem to jen podle jeho řeči složil a maličko jsem k tomu sám přidal…“ Ke stylizaci lidového vypravěče v próze na přelomu padesátých a šedesátých let 19. století". Slovenská literatúra 66, 2019, č. 3, s. 188-206.
 • „Ma-ma-maminko-podívejte se, co mám!“ Řeč postav v prózách Boženy Němcové". Český jazyk a literatura 70, 2019, č. 2, s. 188-206.
 • „Řeč není jen k mluvení. Sondy do diachronní poetiky a teorie narativních způsobů". Česká literatura 66, 2018, č. 5, s. 623-660; s J. Kotenem
 • „Jeden model, různé zájmy. Konvergence a divergence intermediálních studií". Bohemica litteraria 20, 2017, č. 1, s. 98-125.
 • „Čapkovy Tři prózy: čtení nečasové, neprogramní". In: Gilk, E., Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou. Praha, Filip Tomáš - Akropolis 2016, s. 98-118.
 • „Stopy jednoho čtení a muka interpretace. Povídky Karla Miloty“. In: A. Jedličková (ed.): Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016, s. 157–174.
 • Zvětšeniny ze stylu bratří Mrštíků. In: Vilém Mrštík – od realismu k moderně. K 150. výročí narození. Literární archiv PNP 45 (2013), s. 23–34.
 • Od prostředí ke krajině. Pokus o vymezení pojmu oklikou přes realistické zobrazení“. In: J. Malura – M. Tomášek (eds.): Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012, s. 143158.
 • Intermediální poetika příběhu. In: S. Fedrová  A. Jedličková (eds.): Intermediální poetika příběhu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, 2011, s. 5–25. 
 • „Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě“. Česká literatura 59, 2011, č. 1,  s. 26–59; se S. Fedrovou.
 • „Descriptivity and Narrativity: Textual Types, Functions and Representational Modes. In: B. Fořt  A. Jedličková  J. Koten  O. Sládek: Four Studies of Narrative. Praha: ÚČL, 2010, s. 1128.
 • „In a Hole in the Ground There Lived a Hobbit; or, a Few Comments on Fictional Space of Narrative and Mental Imagery. In: P. Koťátko  M. Pokorný  M. Sabatés (eds.): Fictionality, Possibility, Reality. Bratislava: Aleph, 2010, s. 251258.
 • „Why the Verbal May be Experienced as Visual“. In: O. Dadejík  J. Stejskal (eds.): Aesthetic Dimension of Visual Culture. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 7688; se S. Fedrovou.
 • „Obraz v příběhu – ekfráze ve vyprávění. Předběžné návrhy k rozlišení popisnosti a vizuality“. Slovenská literatúra 57, 2010,  č. 1, s. 29–59; se S. Fedrovou.
 • „An Unreliable Narrator in an Unreliable World. Negotiating between Rhetorical Narratology. Cognitive Studies and Possible Worlds Theory“. In: E. D´hoker  G. Martens (eds.): Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel. Berlin  New York: Walter de Gruyter, 2008, s. 281302.

Edice:

 • Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016.
 • O popisu. Sborník z mezinárodního kolokvia ÚČL AV ČR. Praha: Akropolis, 2014 / On Description. International colloquium proceedings, Institute of Czech Literature, ASCR. Praha: Akropolis, 2014.
 • Kniha, filmový pás, internet. Sborník z mezinárodní Studentské (intermediální) konference 2011. Praha: ÚČL AV ČR, 2012. (www.ucl.cas.cz/slk)
 • Intermediální poetika příběhu. Praha: Akropolis, 2011; se S. Fedrovou.
 • T. Pavel: Román: morálka a svoboda. Praha: ÚČL AV ČR, 2009; ed. s B. Fořtem; též překlad.
 • V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002–2009. Praha: Akropolis – ÚČL, 2009; se S. Fedrovou.
 • S. Schmidt: Přesahování literatury. Praha: ÚČL AV ČR, 2008.
 • Vyprávění v kontextu, Praha: ÚČL AV ČR, 2008; s O. Sládkem.
 • Elektronická edice sborníků ze studentské literárněvědné konference 2005, 2006 (ed. se S. Fedrovou a J. Hejkem) a 2007 (ed. se S. Fedrovou). (http://www.ucl.cas.cz/slk/)
 • Felix Vodička 2004. Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR k třicátému výročí úmrtí badatele dne 29. ledna 2004. Praha: ÚČL AV ČR, 2004.
 • Krajina a dům, daleko a blízko, nahoře a dole... Studentská literárněvědná konference 2004. Praha: Univerzita Karlova  Pedagogická fakulta 2005; ed se S. Fedrovou a J. Hejkem. 
 • Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. Sborník z celostátní studentské literárněvědné konference 2002. Praha: Univerzita Karlova  Pedagogická fakulta, 2003; ed se S. Fedrovou a J. Havlíkem.
 • U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové k 70. narozeninám. Praha: soukromý tisk za spolupráce ÚČL AV ČR, 2000; ed. s I. Kraitlovou.

Účast v týmových pracích:

 • Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum 2020.
 • V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.
 • V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.
 • Na cestě ke smyslu. Praha: Torst, 2005.
 • Multidisciplinární komunikace  problém a princip všeobecného vzdělávání. Praha: UK  Pedagogická fakulta, 2005.
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl I.Praha: Brána, 1995 (reedice 1998), též redakce s jinými.
 • Proměny subjektu. Sv. 2. Praha: ÚČL AV ČR, 1994.
 • Kapitoly z teorie literárního díla. Praha: Karolinum, 1993.
 • Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993.
 • Česká literatura 19451970. Praha: SPN, 1992.
 • Karel Čapek a český jazyk. Praha: Karolinum, 1990.

 

Přehled odborné činnosti