Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Literární teorie: intermediální poetika, ekfráze, vztah narativu a deskripce; textologie; panovnická reprezentace v barokním výtvarném umění.

Studium a stáže

1997–2005 PedF UK, obor Český jazyk a literatura – dějepis (diplomová práce O prostorách, prostorech a prostoročasech. Kategorie prostoru v díle Ivana Blatného); 2002–2012 FF UK, obor Dějiny umění (diplomová práce Kapitoly k panovnické reprezentaci Josefa I. v grafice); 2005–2012 FF JU, doktorské studium Dějin novější české literatury (disertační práce Ekfráze jako modus reprezentace).

Zaměstnání

Od 2001 odborná pracovnice v oddělení Česká elektronická knihovna v ÚČL AV ČR; 2005 hlavní editorka týdeníku Mladá fronta Plus; od 2005 externí nakladatelská redaktorka: Nakladatelství Lidové noviny, Akropolis, Academia; od 2005 interní doktorandka v oddělení Poetika textu v ÚČL AV ČR; od 2009 členka Oddělení teorie v ÚČL AV ČR; od 2014 výuka na Filozofické fakultě MU v oboru Literatura a mezikulturní komunikace; od 2019 Ústav dějin umění AV ČR, vedoucí odd. Historiografie a teorie umění.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce. Praha: Akropolis 2016; s A. Jedličkovou.

Studie:

 • Nerudovy popisné moduly a postupy. In: Mocná, D. – Tureček, D.: Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu 2020, s. 94-115.
 • Teorie intermediality. Zjevnost vztahů, unikavost média. In: R. Müller a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum 2020, s. 501-562; s A. Jedličkovou.
 • Cirkus v moderní české literatuře. In: T. Winter – P. Machalíková: Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1950. Praha, Artefactum 2017, s. 109-152.
 • Jako dítě, o dítěti, s dítětem. Hrubín, Skácel a také trochu Halas nad Čapkovými pastely. In: Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč. Praha: Artefactum 2016, s. 51-74.
 • Zvětšeniny z metody Jaroslavy Janáčkové. Česká literatura 63, 2015, č. 5, s. 746–762; s A. Jedličkovou.
 • Figura moderní melancholie a její inventář: intermediální interpretace jednoho Jiráskova obrazu“. Slovenská literatúra 61, 2014, č. 5, s. 410–428.
 • Description and its subject: through the eyes of the observer“. In: A. Jedličková (ed.): On Description. Praha: Akropolis, 2014, s. 97–115 / Popis a jeho subjekt: očima pozorovatele. In: A. Jedličková (ed.): O popisu. Praha: Akropolis, 2014, s. 94–109.
 • Krajina jako kulturní koncept. Od literatury k malířství, fotografii a zase zpátky. In: J. Malura – M. Tomášek (eds.): Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: FF OU, 2012, s. 181–197.
 • Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě“. Česká literatura 2011, č. 1, s. 26–58; s A. Jedličkovou.
 • Role pozorovatele v ekfrastických textech“. In: S. Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě / IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Akropolis – ÚČL, 2010, s. 247–258.
 • Why the Verbal may be experienced as Visual. In: O. Dadejík – J. Stejskal (eds.): The Aesthetic Dimension of visual culture. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 76–88; s A. Jedličkovou.
 • Narativní scénáře a piktoriální modelyWorld Literature Studies 2 (19), 2010, č. 2, s. 20–41; s A. Jedličkovou.
 • Obraz v příběhu – ekfráze ve vyprávění. Předběžné návrhy k rozlišení popisnosti a vizuality. Slovenská literatúra 57, 2010,  č. 1, s. 29–59; s A. Jedličkovou.
 • Ekfráze: deskripce vs. narativ. In: A. Jedličková – O. Sládek (eds.): Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008, s. 119139; s A. Jedličkovou.
 • Petřínská komunikace. Kapitola z dějin Státní regulační komisePrůzkumy památek 15, 2008, č. 2, s. 132158.
 • Ekfrastické postupy v lyrice a epice: případ Vrchlický. In: J. Schneider  L. Krausová (edd.): Vybrané kapitoly z intermediality. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 101136.
 • Prostory pro Skupinu 42. In: Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP, 2007, s. 338341.

Vědecká redakce:

 • P. Preiss: Václav Vavřinec Reiner. Dílo, život a doba malíře českého baroka. Praha: Academia – Národní galerie, 2013.
 • Intermediální poetika příběhu. Praha: Akropolis, 2011; s A. Jedličkovou.
 • Česká literatura v intermediální perspektivě / IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Akropolis – ÚČL, 2010.
 • Literární historie, sémiotika, fikce – inspirace dílem Vladimíra Macury (1945–1999). Studentská literárněvědná konference 2009. Praha: ÚČL AV ČR, 2010 (www.ucl.cas.cz/slk); s A. Jedličkovou.
 • V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002–2009. Praha: Akropolis – ÚČL, 2009; s A. Jedličkovou.
 • Obraz dějin v české a slovenské literatuře. 7. ročník studentské literárněvědné konference. Praha: ÚČL AV ČR, 2009 (www.ucl.cas.cz/slk).
 • Legendy a mýty české a slovenské literatury. Studentská literárněvědná konference 2006. Praha: ÚČL, 2007 (www.ucl.cas.cz/slk); s A. Jedličkovou.
 • Poetika programu  program poetiky. Studentská literárněvědná konference 2006. Praha: ÚČL, 2007 (www.ucl.cas.cz/slk); s J. Hejkem a A. Jedličkovou.
 • Otázky českého kánonu. Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. I. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky 2005. Praha: ÚČL, 2006.
 • Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře. Studentská literárněvědná konference 2005. Praha: ÚČL, 2006 (www.ucl.cas.cz/slk); s J. Hejkem a A. Jedličkovou.
 • Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole. Studentská literárněvědná konference 2004. Praha: UK  PedF 2005; s J. Hejkem a A. Jedličkovou.
 • Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. Sborník z celostátní studentské literárněvědné konference 2002. Praha: UK  PedF, 2003; s J. Havlíkem a J. Jedličkovou.

Edice:

 • J. Palivec: Listář 1. Eds. S. Fedrová – J. Pelán – J. Rambousek. Praha: Torst, 2010.
 • A. Vaněček: Vor Medúzy; se studií V. Papouška. Praha: Akropolis, 2008.
 • Česká elektronická knihovna – poezie 19. a počátku 20. století (www.ceska-poezie.cz), např. dílo Viktora Dyka, Karla Havlíčka, Jana Kollára, Jana Opolského, Jaroslava Vrchlického ad.

Účast v týmových pracích:

 • V. Macura – A. Jedličková (eds.):Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012.
 • Česká elektronická knihovna  Česká poezie 19. století (online). ÚČL AV ČR, 2005.
 • Biografický slovník českých zemí. Praha: Libri, 2005.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI