Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Starší bohemikální písemnictví, zvláště středověká a raně novověká literatura o Židech. Obraz Židů a židovství v literatuře, problematika násilí na Židech v literatuře a v dějinách, dějiny židovských komunit na Moravě.

Studium a stáže

20012007 FF UP, obor Historie  česká filologie (diplomová práce Františkánské inspirační zdroje v postile Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka); 20072013 KB FF UP, obor Dějiny české literatury, doktorské studium (disertační práce Zraněná těla: Protižidovské násilí v profanačních legendách českého středověku). 

Zaměstnání

Od 2008 výuka v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP. Od 2011 členem Oddělení starší literatury ÚČL AV ČR, v.v.i., od 2013 vedoucím oddělení. Externí spolupracovník Centra pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK v Praze a člen European Association for Jewish Studies (Oxford). Člen redakční rady odborného časopisu Judaica Bohemiae.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

Jaluška, M. – Fantysová, J. – Soukup, D. – Pokorný, M.: Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran. Praha, ÚČL AV ČR 2019.

Studie:

 • „Obřezané Jezulátko”. Kult Kristova dětství v kázání Štěpána Františka Náchodského. In: Brtáňová, E. – Soukup, D., Z dejín kázňovej prózy I. Bratislava, Veda 2019, s. 117-137.
 • „Oh, Bestia Synagoga! The Representation of Jews in Czech Sermons at the Turn of the 17th and 18th. Centuries". Wrocław theological review 26(1), 2018, s. 19-32.
 • „Mor, masakr, Maria: Protižidovské aspekty pozdně středověké zbožnosti". In: Kubínová, K. et al., Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha, Artefactum 2017, s. 266-281.
 • „Obraz Židů v českém kazatelství přelomu 17. a 18. století: předběžné poznámky". Bohemica litteraria 19(1), 2016, s. 72-106.
 • „Die Pulkauer Judenverfolgungen (1338) im Spiegel österreichischer, böhmischer und mährischer Quellen“ (s Birgit Wiedl). In: H. Teufel – P. Kocman – M. Řepa (eds.): Avigdor, Benesch, Gitl. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt). Brünn – Prag – Essen: Klartext Verlag, 2016, s. 129–158.
 • „The Krumlov Liber Depictus: On its Creation and Depiction of Jews“ (s L. Reitingerem). Judaica Bohemiae L–2, Prague: Jewish Museum in Prague, 2015, s. 5–44.
 • „Apostatrix gens: The First Crusade and Criticism of the Reversions of Jews in Cosmas’s Chronica Boëmorum (Chronicle of the Bohemians)“. In: E. Doležalová (ed.): Juden in der mittelalterlichen Stadt / Jews in the medieval town (Colloquia mediaevalia Pragensia 7), Praha: Filozofický ústav AV ČR, 2015, s. 9–25.
 • „Tkadleček: Vernakularizace filozofického myšlení“. Bohemica Litteraria 17–2. Brno: FF MU, 2014, s. 27–53.
 • „The Alleged Conversion of the Olomouc Rabbi Moses in 1425: Contribution to the Host Desecration Legends in Mediaeval Literature“. Judaica Bohemiae XLVIII – 1. Prague: Jewish Museum in Prague, 2013, s. 5–38.
 • „Latinské a české verše o pražském pogromu roku 1389: Ke dvěma pozapomenutým žákovským skladbám“. Česká literatura, roč. 60, č. 5. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012, s. 711–726.
 • „Co medle jiného od chudého františkána k očekávání? Postila Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka“. In: P. Hlaváček a kol.: Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. (Europeana Pragensia IV – Historia Franciscana IV). Praha: Filosofia – FF UK, 2012, s. 146–178.
 • „Kterak Židé mučili Boží tělo – edice a komentář“. Česká literatura, roč. 59, č. 5. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 697–712.
 • „Ikonografie uzavřené společnosti: obrazový cyklus znesvěcení hostií Židy z Hostouně“. Minulostí západočeského kraje XLVI. Plzeň: Archiv města Plzně, 2011, s. 108–131.
 • „Legenda o zpívajícím chlapci: Obraz Židů v Olomouckých povídkách“. Vlastivědný věstník moravský, roč. LXII, č. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, s. 29–46.
 • „Šimon Abeles: Zrození barokní legendy“. Česká literatura, roč. 57, č. 3. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, s. 346–371.
 • „Hebrejské písemnictví a jeho místo v dějinách starší české literatury“. In: Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 21–30.

Edice:

 • Židé ve starší české literatuře. Výbor beletrizovaných pramenů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 • Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu (ed. s M. Jaluškou). Praha: Akropolis, 2016.
 • Z dejín kázňovej prózy. Bratislava: Veda 2019; s E. Brtáňovou.

Účast v týmových pracích:

 • Židé na Moravě: prameny a studie (IGA projekt, FF UP Olomouc, hlavní řešitel: Mgr. M. Crhová, PhD., číslo projektu: FF_2012_037).
 • Literární vztahy hebrejského a latinského písemnictví ve středověku a raném novověku: Berechja ben Natronaj ha-Nakdan a recepce jeho díla (GA ČR, hlavní řešitel doc. Tamás Visi, číslo projektu: GA14-19686S).