Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Literatura 19. století; česko-německé literární vztahy v 1. polovině 19. století.

Studium a stáže

1998–2004 FF MU v Brně, obor Český jazyk a literatura – Historie, magisterské studium (diplomová práce Pojetí slavné minulosti v díle Jana Erazima Vocela); 2004–2008 FF JCU, obor Dějiny novější české literatury, postgraduální studium (disertační práce Recepce Písně o Nibelunzích a obrozenské epické básnictví /Příklad literární mytizace obrazu dávné minulosti/); zahraniční stáže: Mnichov (2005), Vídeň (2007), Řezno a Vídeň (2008). 

Zaměstnání

2004–2008 interní doktorandka na Katedře bohemistiky FF JCU; od 2008 externí odpovědná redaktorka v Grada Publishing; od 200, odborná asistentka na Katedře české literatury PeDF UK; 2010–2015 vědecká tajemnice ÚČL AV ČR; od 2011 postdoktorandka v Oddělení pro výzkum literatury 19. století tamtéž. 

Akademické funkce

Členka vědecké rady Památníku národního písemnictví.

Výběrová bibliografie

Studie:

 • Pojetí času v díle Jana Erazima Vocela Meč a kalich (1843)“. Tvar 13, 2003, č. 3, s. 5–11.
 • Nástin hypotéz k básnické koncepci mýtu v literatuře 19. století německojazyčné provenience. In: M. Halamová (ed.): Nadnárodní dimenze české národní kultury I. České Budějovice: Tomáš Halama, 2006, s. 19–39.
 • Mnohoznačnost nedosažitelného. Koncept mýtu u J. Jungmanna. In: J. Vyčichlo – V. Viktora (eds.): Jeden jazyk naše heslo buď IV. Český romantismus – jiskření a záblesky. Plzeň 2007, s. 143–153.
 • Princip víry ve Vocelově Labyrintu slávy. In: E. Kasperski – O. Krysowski (eds.): Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu. Warszava: Wydział Polonistyki, 2008, s. 377–388.
 • Pojetí času v Meči a kalichu Jana Erazima Vocela. In: S. Fedrová   A. Jedličková (eds.): V Macurových botách: Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002 –2009. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR  Akropolis, 2009, s. 320–329.
 • Rukopis Královédvorský a ohlas Písně o Nibelunzích. Česká literatura 58, 2010, č. 4, s. 425–443.
 • Spuren des Nibelungenlieds in Jan Erazim Vocels Přemyslovci (1839)Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien 22, 2011, č. 1, s. 30–46.
 • „,Vina a trest ve Vocelově Harfě. In: L. Peisertová – V. Petrbok – J. Randák (eds.): Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2011, s. 261267.
 • Jungmanns Ideal der Nationalliteratur im Kontext der zeitgenössischen deutschen Vorstellungen einer modernen Nationalkultur, Brücken, Germanistisches Jahrbuch, Tschechien-Slowakei. Neue Folge 22/1-2 (2014), hrsg. Steffen Höhne et al., s. 225244.

Edice:

 • Text mezi literaturami. České Budějovice: Tomáš Halama, 2007; s M. Hrdinou a K. Pípovou.

Odborná sdělení:

 • Romantické dialogy. Česká literatura 54, 2006, č. 5, s. 150–151.
 • KrejčováIva  Píša, Petr: Hledání průniků loajalit". Česká literatura 63, 2015, č. 3, s. 484489.

Recenze:

 • Paradigma národní literatury v česko-ruském kulturním kontextuČeská literatura 61, 2013, č. 1. s. 115–123.

Kapitola v kolektivní knize:

 • „,O pramennou hodnotu Rukopisů královédvorského a zelenohorského (1840–1853)“. In: D. Dobiáš – M. Fránek – M. Hrdina – I. Krejčová – K. Piorecká: Rukopis královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia, 2014, s. 97–149.
 • Literární obraz slavné minulosti v rané recepci RKZ. Konstituování mýtu národní literatury. In: D. Tureček a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2012, s. 155192.

Účast v kolektiních pracích:

 • Ediční příprava textů k období 1840–1853 (překlad jednoho textu, komentáře a vysvětlivky k období 1840–1853). In: D. Dalibor  M. Fránek – M. Hrdina – I.  Krejčová – K. Piorecká: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia, 2014. Editace a přepis textů pro období 18401853, Josef Kalina: Rukopis kralodvorský, J. E. Vocel: Základy českých starobylostí, P. J. Šafařík: Kralodvorský rukopis (In: Básně z české dávnověkosti), Václav Nebeský: Kralodvorský rukopis, s. 348–402. Komentář a vysvětlivky k období 1840–1853, s. 693–727. Překlad textu: Kalina Josef: Die Königinhofer Handschrift; Ost und West 8, 1844, s. 219–220, 227, 231, 235–236, 239, 244, 247, 251; s J. Galllupovou.
 • Vytvoření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky (od 2009, tvorba katalogizačních záznamů kramářských tisků pro internetovou databázi).
 • Máchovské dramatizace. In: D. Tureček V. Faktorová: KHM 1810–2010: Dvě století české kultury s Máchou. Katalog k výstavě v letohrádku Hvězda 29. 6. – 31. 10. 2010. Praha: Památník národního písemnictví, 2010, s. 134–135.

Přehled odborné činnosti