Previous Next
Spojování neslučitelného Tereza Šnellerová Monografie Petra Andrease Vybírat a posuzovat. Literární kritika a...
Nadpozemské ovoce JOSÉ ALANIZ Během posledních 10 let se studia komiksu s pozoruhodnou jistotou usídlila na půdě...
Jiří Opelík o Karlu Čapkovi JIŘÍ HOLÝ Nová Opelíkova kniha vychází ve stejném nakladatelství...

Germanobohemistický tým byl založen rozhodnutím Rady ÚČL 6. 4. 2017 v návaznosti na výsledky Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. Byl ustaven jako součást Oddělení literatury 19. století s tím, že jeho členy jsou rovněž pracovníci dalších výzkumných útvarů ÚČL. Navazuje na tradice bádání o německojazyčné literatuře z českých zemí v Československé akademii věd v 60. letech 20. století i na dosavadní výsledky studia české literatury v jejím teritoriálním vymezení na půdě ÚČL v období po roce 1989 (například zde, zde). Spolupracuje s dalšími odbornými institucemi, jako je Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách FF UK v Praze, Centrum pro výzkum německé moravské literatury FF UP v Olomouci. Členové týmu rovněž aktivně působí v Institutu pro studium literatury v jeho recenzní, germanobohemistické sekci (E*forum pro (germano)bohemistiku) a jsou členy Interdisciplinární germanistické, bohemistické a historické vědecké sítě Prag als Knotenpunkt der europäischen Moderne(n), která vznikla v rámci excelentního clusteru Center of Excellence. Cultural Foundation of Social Integration. Universität Konstanz, resp. Vladimir-Admoni-Programm (VAP) 2018 na téže univerzitě.

Předmětem výzkumů Germanobohemistického týmu jsou transkulturní literární vztahy v rámci českých zemí, respektive mimo ně (menšinová literatura, emigrace, exil), prolínání, vymezování, ovlivňování a vrstvení několika slovesných kultur nejméně čtyř jazyků (češtiny, hebrejštiny, latiny, němčiny). Tým se zabývá procesy kulturního překladu a transferu, heterogenitou kulturních kódů v uměleckých dílech a vícejazyčností. Metodologicky vychází z filologické tradice, zvláště ze studia literárního díla a jeho poetiky, otevírá se však výrazně též soudobým kulturním studiím. Zabývá se obdobím od středověku po 20. století, s důrazem na období „dlouhého“ 19. století (cca. 1770–1914/1918).

Členky a členové Germanobohemistického týmu spolupracují na projektech oddělení, do nichž jsou zařazeni, a zároveň na vlastních úkolech týmu. Tým spoluorganizuje setkávání odborné veřejnosti a stimuluje ke spolupráci další zájemkyně a zájemce o germanobohemistickou problematiku a o prosazování širšího teoretického zázemí pro prohloubenější studium několika slovesných kultur českých zemí. Svou prací vytváří metodologické předpoklady pro nově koncipované syntetické práce o dějinách české literatury, připravované na půdě ÚČL.

V prvním období své existence uspořádá tým bilanční kolokvium za účasti spolupracujících institucí i širší odborné (též ústavní) veřejnosti a tiskem zveřejní jeho výsledky.

 

Oznámení o výběrovém řízení do Germanobohemistického týmu zde.

 

 

Řešené projekty

 

Vícejazyčnost literatury českých zemí „dlouhého“ 19. století

Monografie Václava Petrboka

 

Historická imaginace pozdního osvícenství

Monografie Václava Smyčky

 

 

 

Členové

 

PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. (vedoucí)

Mgr. Václav Smyčka, Ph.D.