Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...

Badatelské zaměření týmu pro výzkum moderního českého divadla je určováno orientací na historické proměny novočeského divadla, ale také zacílením na vztah dvou typů umělecké komunikace: divadelní a literární. V aktivitách týmu, jenž byl ustaven v polovině roku 2017 jako součást Oddělení 20. století a literatury současné s perspektivou transformace v samostatné oddělení, se tak potkávají historický výzkum divadla a dramatu s výzkumem teoretickým.

V centru jeho výzkumného zájmu stojí drama chápané jakožto svébytné literární dílo, ale také jako text určený k jevištní realizaci.

Hlavním projektem týmu je v současné chvíli slovník Moderní česká divadelní hra (1896–1989), který podá ucelenou zprávu o zhruba sto letech vývojových proměn českých divadelních her.

Odbornému zaměření týmu odpovídají také dvě ediční řady, které tým začal vydávat ve spolupráci s nakladatelstvím Academia. Edici Theatrologica, jejíž vstupní svazek představuje kolektivní monografie nazvaná příznačně Text a divadlo (2019), budou tvořit odborné publikace z oblasti teorie a dějin českého i světového divadla a dramatu. Ediční řada Drama pak čtenářům zpřístupní nakladateli běžně opomíjené významné divadelní a rozhlasové hry z různých historických etap či tematických nebo žánrových oblastí. Její úvodní svazek prezentuje české a německy psané Expresionistické drama z českých zemí (2020).

 

Řešené projekty:

Slovník Moderní česká divadelní hra

Slovník Moderní česká divadelní hra soustředí základní informace o dramatických dílech, která spoluutvářejí obraz české literární a divadelní kultury 20. století. Jde o projekt slovníku tzv. dílocentrického, který formou cca 230 hesel podá ucelenou zprávu o bezmála sto letech vývojových proměn českého dramatu. Vybraná hesla vznikajícího slovníku jsou od roku 2017 pravidelně publikována ve speciální příloze časopisu Theatralia.

Antologie expresionistického dramatu z českých zemí

Antologie představí dnes již většinou pozapomenuté divadelní hry, které byly napsány českými či v českých zemích působícími německými dramatiky v rozmezí let 1912–1926 v duchu expresionistické poetiky. V antologii budou přetištěny téměř sto let nevydané divadelní hry českých autorů, které patří do kánonu českého moderního dramatu a které spoluutvářely podobu českého meziválečného divadla. K nim budou přidruženy nové překlady původních německých expresionistických dramat, které vznikly v českých zemích a byly uváděny na německých divadelních scénách v tehdejším Československu. Knihu uvede kontextualizační studie, která se zaměří na inscenační historii a dobovou recepci přetištěných her v obou jazykových oblastech.

Text a divadlo

Kolektivní monografie zahrne studie, jejichž pracovní verze byly předneseny na stejnojmenném pracovním kolokviu v červnu 2018. Jednotlivé oddíly knihy pak budou odpovídat následujícím tematickým okruhům: drama (text) z teoretického hlediska (drama jako literatura, jako divadlo, nedramatický text pro divadlo, poetika dramatu jako současný badatelský problém apod.), činohra, nebo performance? („dramatické divadlo“, „textové divadlo“, performance, happening, „postdramatické divadlo“ a teoretické uchopení těchto fenoménů), transmediální výzkum narativních forem v dramatu a divadle.

Původní česká protektorátní rozhlasová hra jako autonomizační projekt

Projekt se zabývá významným fenoménem protektorátní kultury – původními českými rozhlasovými hrami, které posilovaly národní sebevědomí a zároveň reprezentovaly proces formování rozhlasové hry. Autorka literárněhistoricky zpracuje původní hry v kontextu dobového rozhlasového vysílání, popíše jejich autonomizační tendence a připojí teorii rozhlasové hry a inscenace.

 

Členové týmu

doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.

PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.

Mgr. Aleš Merenus, Ph.D. (vedoucí)

Mgr. Iva Mikulová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská