Previous Next
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...
Kniha tovaryšská… a hned už syntéza JIŘÍ TRÁVNÍČEK  Původní, italské vydání této nevelké publikace má vročení 1950 (podruhé vyšla po autorově smrti v...

Tým pro výzkum moderního českého divadla byl založen rozhodnutím Rady ÚČL 6. 4. 2017 v návaznosti na výsledky Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. Byl ustaven jako součást Oddělení 20. století a literatury současné s perspektivou transformace v samostatné oddělení ústavu. Navazuje na tradici teatrologického výzkumu, který do roku 1993 rozvíjel na půdě Československé akademie věd Kabinet pro studium českého divadla.

Badatelské zaměření týmu je dáno orientací na historické proměny novočeského divadla, ale také zacílením na vztah dvou typů umělecké komunikace: divadelní a literární. Tým propojuje historický výzkum divadla a dramatu s výzkumem teoretickým. V centru jeho badatelského zájmu stojí drama chápané jakožto svébytné literární dílo, ale také jako text určený k jevištní realizaci. Základní metodologický profil týmu je dán jeho zaměřením na vztah divadla a dramatického-divadelního textu. Vychází především z tradic strukturálního myšlení o divadle, divadelní sémiotiky, teorie umělecké komunikace, koncepce tzv. postdramatického divadla a dalších současných divadelněvědných přístupů.

V prvních letech své existence (2017–2020) bude tým pracovat na výzkumných úkolech lexikografického, edičního a metodologického charakteru.

Řešené projekty:

Slovník Moderní česká divadelní hra

Slovník Moderní česká divadelní hra soustředí základní informace o dramatických dílech, která spoluutvářejí obraz české literární a divadelní kultury 20. století. Jde o projekt slovníku tzv. dílocentrického, který formou cca 230 hesel podá ucelenou zprávu o bezmála sto letech vývojových proměn českého dramatu. Vybraná hesla vznikajícího slovníku jsou od roku 2017 pravidelně publikována ve speciální příloze časopisu Theatralia.

Antologie expresionistického dramatu z českých zemí

Antologie představí dnes již většinou pozapomenuté divadelní hry, které byly napsány českými či v českých zemích působícími německými dramatiky v rozmezí let 1912–1926 v duchu expresionistické poetiky. V antologii budou přetištěny téměř sto let nevydané divadelní hry českých autorů, které patří do kánonu českého moderního dramatu a které spoluutvářely podobu českého meziválečného divadla. K nim budou přidruženy nové překlady původních německých expresionistických dramat, které vznikly v českých zemích a byly uváděny na německých divadelních scénách v tehdejším Československu. Knihu uvede kontextualizační studie, která se zaměří na inscenační historii a dobovou recepci přetištěných her v obou jazykových oblastech.

Text a divadlo

Kolektivní monografie zahrne studie, jejichž pracovní verze byly předneseny na stejnojmenném pracovním kolokviu v červnu 2018. Jednotlivé oddíly knihy pak budou odpovídat následujícím tematickým okruhům: drama (text) z teoretického hlediska (drama jako literatura, jako divadlo, nedramatický text pro divadlo, poetika dramatu jako současný badatelský problém apod.), činohra, nebo performance? („dramatické divadlo“, „textové divadlo“, performance, happening, „postdramatické divadlo“ a teoretické uchopení těchto fenoménů), transmediální výzkum narativních forem v dramatu a divadle.

 

Členové týmu

doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.

PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.

Mgr. Aleš Merenus, Ph.D. (vedoucí)

Mgr. Iva Mikulová, Ph.D.

Mgr. Jitka Šotkovská