Previous Next
Liber viaticus LUKÁŠ PRŮŠALiber viaticus, cestovní breviář Jana ze Středy, je unikátní památkou české středověké knižní kultury. Rukopis,...
Konáč v protipikartské polemice JAN PIŠNA Český intelektuální svět přelomu 15. a 16. století byl vázán a téměř výhradně soustředěn na náboženské...
Hrabal v množném čísle JIŘÍ PELÁN Jakub Češka se věnuje Hrabalovi už delší čas; nyní vydal knižní monografii Bohumil Hrabal, autor v množném...

Způsob odevzdání rukopisů

Rukopisy, vytvořené v editorech MS Word OpenDocument lze zasílat v elektronické podobě na adresu redakce e-mailem, případně poštou na CD-ROMu. V průvodním dopise je třeba uvést pracoviště a úplnou kontaktní adresu včetně e-mailového spojení autora/autorky.

Obvyklý rozsah rukopisů v normostranách (1 NS = 1 800 znaků včetně mezer) v závislosti na jejich charakteru a řazení do jednotlivých rubrik časopisu činí 35 normostran u delších výzkumných statí (rubrika Studie), cca 20 normostran u kratších tematicky různorodých, výzkumných, ohlasových i diskusních statí (rubrika Rozhledy), do 35 normostran u překladových metodologických statí (rubrika Texty), do 35 normostran u primárních pramenů (rubrika Prameny), cca 10 normostran u recenzí a cca 5 normostran u informativních textů rubriky Kronika a glosy. U statí zařazených v sekci Studie je vyžadováno české resumé v délce cca 1 normostrany, případně s anglickou variantou titulu příspěvku. Zařazení textu do jednotlivých rubrik je v kompetenci redakce. Tištěné texty jsou se souhlasem autora/autorky redakčně upravovány.

Texty přijaté k tisku jsou publikovány na stránkách časopisu Česká literatura a posléze také elektronicky v archivu digitalizovaných časopisů na webu ÚČL AV ČR, v systému Kramerius a také dále distribuovány prostřednictvím databází vědecké literatury (např. Central and Eastern European Online Library). Vybrané recenze, zprávy, poznámky či komentáře jsou uveřejňovány na redakčním blogu Česká literatura v síti. Souhlas s elektronickým zpřístupněním článků dávají autoři už samotným nabídnutím textu redakci České literatury.

Redakce přijímá rukopisy s bibliografickou úpravou shodující se se systémem uvádění citací, odkazů a literatury časopisu Česká literatura, který vychází z bibliografické normy ČSN ISO 690 (010197). Při editování lektorovaných statí pracuje redakce s databázemi České literární bibliografie a v souladu s povinností citovat tyto internetové zdroje připojuje za text následující doporučenou formulaci: „Při vzniku práce byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie <http://clb.ucl.cas.cz>.“

 

Číslované poznámky pod čarou jsou pouze předmětné, tj. vysvětlují, komentují nebo doplňují text. Primární literatura se uvádí přímo v textu (názvy děl kurzívou). Kompletní soupis primární literatury je uveden za textem ve zvláštním oddíle PRAMENY.

Způsob zápisu je tento:

POLÁČEK, Karel

1939 Vyprodáno (Praha: Fr. Borový)

1994 Vyprodáno; in idem: Spisy Karla Poláčka, sv. 12; ed. M. Chlíbcová (Praha: Nakladatelství Franze Kafky)

 

Sekundární literaturu citujeme rovněž přímo v textu. Její kompletní soupis je uveden ve zvláštním oddíle LITERATURA za textem.

Způsob zápisu je tento:

monografie

MACURA, Vladimír

1995 Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ (Jinočany: H & H) [1983]

BOURDIEU, Pierre
2000 Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole; přel. Petr Kyloušek, Petr Dytrt (Brno: Host) [1992]

stať v periodiku

ČERVENKA, Miroslav

2004 „Prozodické základy novodobého českého verše?“; Česká literatura LII, č. 6, s. 751772

text ve výboru

BREMOND, Claude

2002 „Logika narativních možností“; přel. Petr Kyloušek; in Petr Kyloušek (ed.): Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu (Brno: Host), s. 118–141

ČERVENKA, Miroslav

1996 „Jana Mukařovského rozchod se strukturalismem", in idem: Obléhání zevnitř (Praha: Torst), s. 386-397 [1991]

knižní edice

KOLÁR, Jaroslav — NEDVĚDOVÁ, Milada (edd.)

1983 Próza českého středověku (Praha: Odeon)

internetový zdroj

MATĚJÍČEK, Tomáš — FORET, Martin — ČEPELÁK, Vojtěch

2004 „Book, album nebo… co vlastně?“; Komiks.cz, <http://www.komiks.cz/clanek. php?id=659>, přístup 15. 11. 2015