Previous Next
Slovníky modernistů a paradigmata moderny (zpráva z konference) BARBORA DOLEŽALOVÁ Ve dnech 19. a 20. září 2018 proběhla v Moravské zemské knihovně konference s názvem Slovníky...
Jak se ctí vyváznu? K edici korespondence Jana Liera a Julia Zeyera EDUARD BURGET V roce 2014 vydala teatroložka Petra Ježková obsáhlou monografii Obležen národem dramatiků o prozaikovi,...
Ústupky, skuliny a niky. Německý příspěvek k české literární kultuře za protektorátu KATEŘINA PIORECKÁ „Za nesnáze způsobené válkou je české obyvatelstvo kromě samozřejmého hospodářského rozkvětu...

 

V redakčním blogu časopisu Česká literatura jsou v týdenním intervalu zveřejňovány zejména recenze, zprávy, poznámky či komentáře, které sledují aktuální dění a jež zpravidla vyšly na stránkách časopisu nebo souvisejí s jeho obsahem, doplňují ho a komentují.

LENKA POŘÍZKOVÁ

Když před více než deseti lety vyšla v Hostu studie Jiřiny Šmejkalové s lapidárním názvem Kniha, byl to slibný první krok směrem k u nás prakticky neexistujícímu oboru book studies; český čtenář získal stručný přehled zahraničního myšlení o knize a byla mu v několika analytických črtách nabídnuta témata knižního výzkumu, která dosud čekají na svá zpracování. Nová kniha české socioložky a kulturní historičky shrnuje její následný desetiletý výzkum, v němž se pokusila metodologické nástroje book studies aplikovat na konkrétní, ucelený soubor problémů, a využít je tak k popisu celé jedné historické periody. Jestliže Kniha spíše naznačovala, kudy by se mohl český výzkum knižní kultury eventuálně ubírat, Cold War Books předkládají první větší hmatatelný výsledek. Výsledek o to cennější, že u nás dosud postrádáme komplexní analýzy české knižní kultury druhé poloviny 20. století, ale i zdroje sumarizující holá fakta o knižním trhu.

 Ve druhém čísle letošního ročníku České literatury byl publikován článek Eduarda Fernándeze Couceira spolu s diskusními příspěvky Jana Malury, Lucie Storchové a Tomáše Havelky (celá diskuse ke stažení zde), v ČL 4/2014 na ni navazuje stať Marty Vaculínové.

 LUDMILA BARTOŠOVÁ

První ročník olomouckého setkání nad knihami odměněnými literárními cenami za rok 2013, nominovanými na získání některé z cen, ale i nad některými opomenutými navazuje na První bilanci pořádanou každoročně Ústavem pro českou literaturu AV ČR od roku 2011. Zatímco již tradiční bilancování Ústavu pro českou literaturu hodnotí čerstvou literární úrodu uplynulého roku, cílem olomoucké Cenové bilance je kritická reflexe uskutečňovaná z většího odstupu a zaměřená především na knihy oceněné v nejrůznějších soutěžích či anketách. Prezentované příspěvky budou publikovány v elektronickém sborníku.

 JIŘÍ PELÁN

15. března 2014 zemřel několik dní před svými dvaadevadesátými narozeninami ve Spojených státech ve Sweet Brook (South Williamstown, Massachussetts) literární historik a kritik, překladatel a editor Jiří Pistorius. Díky obsáhlému výboru z jeho díla, nazvanému Doba a slovesnost, jejž v roce 2007 vydalo pražské nakladatelství Triáda Roberta Krumphanzla a na jehož realizaci měla lví podíl Zuzana Jürgensová, je jeho odkaz v hlavních rysech přístupný i české odborné veřejnosti. Jürgensová zpracovala pro toto vydání i bezchybnou bibliografii a otiskla zde rozsáhlý rozhovor s autorem, mapující značně podrobně jeho životní dráhu.

JIŘÍ POLÁČEK

Literatura z meziválečného období a doby nacistické okupace je v posledních letech předmětem značného odborného zájmu. Jedním z titulů, jež tento zájem manifestují, je antologie Michala Bauera Automatická madona, přibližující literární a výtvarnou činnost členů Skupiny Ra. O tomto uměleckém sdružení existuje už dosti početná literatura. Jeho heslo kupodivu schází v Lexikonu české literatury, jeho genezi, historii a aktivitám jednotlivých členů jsou však věnovány speciální publikace, časopisecké studie, texty v katalozích výstav i vzpomínkové práce, jejichž autory jsou jak literární vědci a kunsthistorikové, tak sami příslušníci uvedeného seskupení.