Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

Česká literatura 63, 2015/3

Studie

Josef Švéda

Reprezentace „pravého Američana“ a Spojených států amerických v českých cestopisech od sedmdesátých let 19. století po první světovou válku

Studie se zabývá analýzou cestopisné literatury o Spojených státech amerických v českém cestopisném diskurzu v období od sedmdesátých let devatenáctého století po první světovou válku. Argumentační osu tvoří dvě témata – reprezentace USA jako „země svobody“ a obraz „pravého Američana“. Kromě zpracování tohoto tématu si studie klade za cíl prozkoumat obrysy české identity v konfrontaci s americkým „jiným“. Metodologicky se tedy inspiruje saidovskými analýzami a zobrazováním „jiného“ v literatuře a kultuře. Studie argumentuje, že analyzovaní autoři (Josef Václav Sládek, František Herites, Josef Štolba, Jiří Guth, Josef Kořenský ad.) vidí USA jako inspirativní model svobodné a demokratické země. Stejně tak zobrazení „pravých Američanů“ je přes některé jejich negativní aspekty pozitivní. Jsou reprezentováni jako činorodí, pracovití a houževnatí jednotlivci, čestní a stateční. Autoři často kontrastují tyto pozitivní rysy amerického „jiného“ s „typicky“ českou malostí, absencí hrdosti, dynamičnosti a také údajnou závistivostí Čechů. I v těchto aspektech by si dle cestopisců Češi měli vzít z Američanů příklad. Jediným výraznějším pozitivním rysem Čechů v konfrontaci s Američany je jejich „kulturnost“ (rozvinutost v oblasti literatury, divadla, hudby, výtvarného umění apod.). Celkově můžeme konstatovat, že čeští cestovatelé v tomto období Spojené státy americké a její obyvatele obdivují a vidí je jako příklad hodný následování. Tento reprezentační modus také dokladuje postupný obrat českých intelektuálních a kulturních elit od východu na západ, ke kterému docházelo v tomto období.

Markéta Magidová

intermedialita popisu. souvislosti tvorby alaina robbe-grilleta a jána mančušky

Studie předkládá interpretaci souvislostí děl Alaina Robbe-Grilleta a Jána Mančušky. Činí to na základě teze Martina Seela o inherentnosti intermediality uměleckých děl a aplikace tohoto postupu na klasifikaci modů reprezentace Wernera Wolfa. Popis je ukázán jako společný modus reprezentace děl těchto tvůrců v různých médiích a intermedialita popisu se stala osou tohoto textu. Interpretace uměleckých děl pomocí modu reprezetace (zde konkrétně deskripce v různých médiích) je zde obhajována jako přesnější vzhledem ke klasifikaci děl než snaha porozumět dílům pouze na základě analýzy jejich mediální podstaty (tedy filmovosti, malířskosti, sochařskosti, aj.) a žánrového zařazení. Studie se snaží nabídnout pozitivní interpretaci souvislostí děl těchto autorů. Pomocí makromodu deskripce je zde ukázána značná příbuznost literárních textů Mančušky s postupy i obsahy, jež lze nalézt v díle Robbe-Grilleta. Vlastnosti hlavního modu deskripce v díle Robbe-Grilleta jsou subverzivní vůči románové formě, zatímco velmi podobný, ne-li totožný modus reprezentace použitý v galerijním prostoru – v případě děl Jána Mančušky – bývá kritiky vykládán narativně. Důvody tohoto interpretačního paradoxu může objasnit mediální provedení makromodu deskripce, které s použitím daného média nabývá také nových významů. Na základě analýzy vlastností dekripce je také v závěru ukázán dopad na smysl daných postupů a děl.

Veronika Pehe

Drobné hrdinství. Vzdor jakožto předmět nostalgie v díle Petra Šabacha a Michala Viewegha Vendula Rejzlová K tzv. Dominikánovi a českým dominikánům doby Karlovy

Studie zkoumá, jakými způsoby se v populárnách prózách Báječná léta pod psa Michala Viewegha a Občanský průkaz Petra Šabacha projevuje nostalgie po období socialismu. Její hlavní projev spatřuje ve vzpomínání na možnosti vzdoru, které represivní režim před rokem 1989 nabízel a s nimi spojenou touhu po drobném, každodenním hrdinství. Práce zkoumá, jak je nostalgického vyznění obou textů dosaženo skrze využití humoru, který může figurovat jako prostředek i výsledek pokusů o vzdor. Zároveň si klade za cíl ukázat, že laskavé a humorné ladění obou textů se nevylučuje s odsouzením bývalého režimu. Tématizace vzdoru a narativní struktura těchto děl nabádají čtenáře k identifikaci s postavami, které zastávají antikomunistické postoje. Nostalgie těchto textů se tak obrací ne k době socialismu jako takové, ale k narativu o jejím úspěšném překonání.

Rozhledy

Vendula Rejzlová

K tzv. Dominikánovi a českým dominikánům doby Karlovy

Hledání autorství anonymních děl české středověké literatury provokuje v dobrém slova smyslu starší i současné badatele. Příspěvek se vrací k dosud nevyřešené a zřejmě neřešitelné otázce, kdo byl tzv. Dominikán, z jehož pera vzešel překlad staročeského Passionálu, Života Krista Pána a několika knih první redakce staročeské Bible.  Dává do souvislosti zejména výzkum Vladimíra Koudelky, Anežky Vidmanové a Markéty Pytlíkové. Průzkum dosvědčuje, že možného autora není třeba ztotožňovat pouze s Janem Moravcem nebo Protivou z Dlouhé Vsi.

Recenze

Karel Krejčí: Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky / Dalibor Tureček

Radek Čech — Ioan-Iovitz Popescu — Gabriel Altmann: Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů / Petr Plecháč

Jan Lukavec: Od českého Tokia k exotické Praze / Daniel Soukup

Veronika Košnarová: Ztracen v dějinách. Spisovatel Jan M. Kolár /  Tereza Riedlbauchová

Ivana Taranenková (ed.): Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia / Lenka Szentesiová

Bořivoj Srba: Prozření Genesiovo: Inscenační tvorba pražských českých činoherních divadel za německé okupace a druhé světové války 1939–1945 / Pavel Janoušek

Alena Fialová: Poučeni z krizového vývoje. Poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy / Eva Klíčová 

Anotace, recenze a glosy

Daniel Vojtěch (ed.): Klubko Ariadnino / Jan Malura

Hledání průniků loajalit / Petr Píša, Iva Krejčová

Estetická iluze v literatuře a umění / Tomáš Koblížek

Brněnská výstava o samizdatu / Michal Jareš

Informatorium

 

Autoři čísla

Informace pro autory