Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

Studie

Tomáš Hlobil

Teorie dramatu v přednáškách z estetiky Antona Müllera. Nástin obsahu

Studie představuje poprvé teorii dramatu Antona Müllera, která tvoří stěžejní část jeho přednášek z estetiky držených na pražské univerzitě ve studijním roce 1830/31. Jádro Müllerovy teorie nastíní scelením stanovisek rozptýlených na různých místech přednáškového cyklu, jak ho zachytil rukopisný zápis pořízený Karlem Holzingerem. Cílem zvoleného postupu je vytvořit vhodné východisko k zahájení všestranného a důkladného zkoumání Müllerovy estetiky, umožňující hlubší porozumění jeho postavení v české kultuře doby předbřeznové.

martin hrdina

Realismus v české literatuře 19. století. Pohledy současníků,  historické interpretace a badatelské perspektivy

Cílem studie je formulovat výzkumný záměr týkající se reflexe realismu v historii české literatury. Autor nejprve stručně rekapituluje možnosti konceptualizace literárního realismu v literární vědě a v návaznosti na úvahy René Welleka zaměřuje pozornost k vnímání realističnosti české literatury druhé poloviny 19. století. Nejprve připomíná různá literárněhistorická pojetí realismu se zřetelem na to, ke kterému segmentu dobového kritického souzení o realismu se tyto modely vztahují. Největší diskrepanci mezi kritickým a historickým souzením o realismu autor nachází v oblasti české pobřeznové literatury, jež bývá až na výjimky, jako je například dílo Jana Nerudy, vylučována z oblasti užití pojmu „realismus“. Na základě toho pak autor uvažuje o potřebě diskurzivní analýzy, jež by zpřehlednila široké pole dobového souzení o realismu v české literatuře po roce 1848 a umožnila diferencovanější popis realismu jako literární události, než jaký nabízejí dosavadní literární kompendia. Zamýšlenou analýzu autor podmiňuje odmítnutím pojetí realismu jako postupně se zdokonalující literární metody, a zejména přihlédnutím k německojazyčnému kontextu českého literárního života, jenž byl v pracích zabývajících se realismem opomíjen na úkor hledání souvislostí s literaturou francouzskou, ruskou či anglickou.

zuzana malá

Milada Součková a časopis The Booster/Delta

Článek je ke stažení v pdf-formátu zde.

ingrid chytilová

Vztah mezi příbytkem a niterným světem fikčních postav v díle Arnošta Lustiga

Studie analyzuje pojetí příbytku ve vybraných prózách Arnošta Lustiga, autorka vychází z pojetí Joosta Van Baaka (The House in Russian Literature: A Mythopoetic Exploration), zabývá se otázkou, jakou úlohu sehrává prostor u postavy a zda může sloužit k vykreslení její psýchy. V analytické části studie dále sleduje, jakým způsobem autor pracuje s duševním světem postav a jakých narativních postupů využívá k zachycení jejich myšlenkových pochodů či mentálních stavů ve fikčním světě.

Diskuse

Michal Frankl

Neruda chameleon. Nad reakcemi na knihu o Janu Nerudovi a jeho vztahu k Židům

 

Jindřich Toman

Velký sen – k recenzím sborníku Jan Neruda a Židé

 

kateřina čapková 

Když jde o prospěch českého národa, antisemitismus to není… Polemika s texty Aleše Hamana, Jiřího Homoláče, Jana Mareše a Jana Randáka

 

marek nekula

„Za vlasy přitažený...“

Recenze

Magdaléna Jacková: Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti: jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18. století (TOMÁŠ HAVELKA)

Karel Sabina: Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba. Původní román z nejnovějších časů. Edd. Michal Charypar a Lenka Kusáková (MICHAL FRÁNEK)

Tomáš Kubíček a Jan Wiendl (edd.): Moderna — Moderny (ZDENĚK BRDEK)

Jurij M. Lotman: Kultura a exploze (RICHARD ZMĚLÍK)

Ondřej Daniel — Tomáš Kavka — Jakub Machek et al.: Populární kultura v českém prostoru (STEFAN SEGI)

Anotace, kronika, glosy

Henryk Markiewicz (JIŘÍ TRÁVNÍČEK)

Hrabaliana 2014 (JAKUB FLANDERKA — JIŘÍ SOUKUP)

Mezinárodní workshop o holocaustu v literatuře, filmu a divadle ve střední Evropě (MARCELA ZOUFALÁ)

Informatorium

Autoři čísla

Informace pro autory