Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

Česká literatura 56, 2008/5

Studie

Karel Kolařík: Raná literární tvorba Jiřího Karáska ze Lvovic
(s. 605-634)
Studie se věnuje rané básnické a prozaické tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic, již sleduje v souvislostech s jeho celkovým dílem a se soudobou literární situací. Tuto fázi utváří linie vedoucí od zrcadlení skutečnosti (reprezentovaného realistickými a naturalistickými tendencemi, např. snahou o věrohodnost příběhu i jazyka postav; důrazem na (de)formování osobnosti jejím prostředím) k jejímu zvnitřnění a následnému přetvoření (v duchu symbolistně dekadentního přehodnocení vztahu subjekt – objekt). Tuto členitou stylistickou proměnu doprovází hlubší individualizace postav (tj. zájem o osobnosti nevšední svým postojem ke světu i k sobě samým), pronikavější psychologizace (od reflexe běžných pocitů coby motivací k činům a charakterizace postav přes zájem o temné stránky v lidském myšlení po proud vědomí, artikulující pomocí bohaté imaginace různorodé pohyby v nitru člověka), stupňovaná skepse zaujímaná jak vůči možnostem lidského poznání i k mechanismům moderní společnosti.

Pavel Jiráček: Pohyby, rytmy a klid
(s. 635-665)
Subjektivita v rytmu lyrické představy se projevuje ve dvou odlišných, i když paralelních rytmických prostorech. Pasivnější a více smyslově objektivizovaný je prostor lineárního rytmu lyrické představy, který je vytvářen pohybem vnímání v protikladu hodnotově kladné (nahoru-ven) a hodnotově záporné (dolů-dovnitř) prostorové orientace (v metaforách jambu a trocheje). Aktivnější a více emotivně subjektivizovaný je prostor nelineárního rytmu (atmosféry) lyrické představy, který je formován pohybem vnímání v protikladu hodnotově kladné (příjemné-světle náladově zabarvené-aktivní) a hodnotově záporné (nepříjemné-temně náladově zabarvené-pasivní) emotivní orientace. Tato práce si na podkladě psychosémantického výzkumu lexikální roviny Sovovy básně Dým klade otázku vztahu mezi hodnotovými pohyby při vnímání sémantiky jejích slov a slovních spojení a koncepty pohybu, rytmu a klidu v lyrické představě.

Prameny

Martina Sendlerová - Milan Řepa: Josef Pekař a Arne Novák ve světle vzájemné korespondence
(s. 651-665)

Rozhledy

Kolokvium "Druhá avantgarda"
(s. 666-713)
Soubor přednesených příspěvků spolu se záznamem diskuse je k dispozici v pdf-formátu.

Recenze

Jana Nechutová: Mezi latinskou a českou medievistikou
Lenka Jiroušková: Die Visio Pauli. Wege und Wandlungen einer orientalischen Apokryphe im lateinischen Mittelalter (unter Einschluss der alttschechischen und deutschsprachigen Textzeugen). Mittellatienische Studien und Texte, hg. von Paul Gerhard Schmidt, Band XXXIV. Leiden/Boston, Brill 2006.
(s. 721-724)

Jakub Sichálek K staročeskému zpracování Vidění sv. Pavla (na okraj monografie L. Jirouškové)
Lenka Jiroušková: Die Visio Pauli. Wege und Wandlungen einer orientalischen Apokryphe im lateinischen Mittelalter (unter Einschluss der alttschechischen und deutschsprachigen Textzeugen). Mittellatienische Studien und Texte, hg. von Paul Gerhard Schmidt, Band XXXIV. Leiden/Boston, Brill 2006.
(s. 724-726)

Marie Škarpová Další díl Repertoria rukopisů 17. a 18. století
Alena Fidlerová, Martina Bekešová a kol.: Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. II/1, K–L, II/2, M–O. Praha, Karolinum 2007.
(s. 726-728)

Eva Kalivodová: Kdyby tak už bylo po bouři
Bouřky. Příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy. Korespondence Karoliny Světlé z roku 1862. Edd. Stanislav Wimmer, Ilona A. Fuchsová, Helena Petáková, Renata Votrubová. Doslov napsala Dagmar Mocná. Edice Scholares, svazek 13. Příbram/Litomyšl, Pistorius & Olšanská/Paseka 2007
(s. 728-733)

Robert Ibrahim: Fraktály lyrického těla
Pavel Jiráček: Lyrický rytmus. O spojení zvuku a smyslu ve verši. Brno, Host 2007.
(s. 733-738)

Petr Bubeníček: Mezi příběhem a diskurzem
Seymour Chatman: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Přel. Milan Orálek. Brno, Host 2008.
(s. 738-743)

Alessandro Catalano: Osobní zaujetí jako klíč k literárnímu dílu
Jiří Pelán: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Karolinum, Praha 2007.
(s. 743-746)

Eva Šormová: Peripetie poválečného divadla
Jindřich Černý: Osudy českého divadla po druhé světové válce: Divadlo a společnost 1945–1955. Praha, Academia 2007.
(s. 746-755)

Kronika a glosy

František A. Podhajský: Ozvláštněná Estetika
(s.756-757)

Marek Přibil: Studentská literárněvědná konference
(s.757-759)

Veronika Faktorová, Martin Hrdina: Romantismus v dějinách české literatury
(s.759-761)

Pavel Janoušek: Blahoslav Dokoupil (25. 12 1952–14. 6. 2008)
(s.761-763)

Informatorium
(s. 763-768)