Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1991 - roč. 39, č. 3

ČÍSLO VĚNOVANÉ 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA MUKAŘOVSKÉHO. (S fotografií)

STUDIE

SCHMIDOVÁ Herta: "Třífázový model" českého literárněvědného strukturalismu. Roč. 39, 1991, č. 3, s. 193-219; něm. resumé. [O Janu Mukařovském; přeloženo z Bochumer Beiträge zur Semiotik (1989).] [3132]

HERMAN David J.: Pragmatika, Prag-matika, meta-pragmatika: kontexty pragmatických kontextů. Roč. 39, 1991, č. 3, s. 220-241. [Sémiotická studie se týká též Jana Mukařovského a Romana Jakobsona.] [3133]

ČERVENKA Miroslav: Mukařovského "fónická linie" a rozbor veršové intonace. Roč. 39, 1991, č. 3, s. 242-268; rus. resumé. [Definitivní verze práce poprvé publikované v rus. překladu v čas. Russian Literature (1982).] [3134]

DOKUMENTY

KRÁLÍK Oldřich: K strukturalistické interpretaci Máchy. Roč. 39, 1991, č. 3, s. 269-276; s něm. resumé (na s. 285). [Nesouhlas s Janem Mukařovským o nepřeložitelnosti Máje, o jeho motivické konvenčnosti aj.; datováno 2. 8. 1969. - S úvodní poznámkou redakce o vyřazení stati z ČL 1970, č. 3/4.] - Viz též polemiku v následujícím záz. č. 3164. 3164 [3163]

JANKOVIČ Milan: Strukturalismus a interpretace. K polemice O. Králíka s výkladem Máchy. Roč. 39, 1991, č. 3, s. 277-285; něm. resumé. [Polemika se statí K strukturalistické interpretaci Máchy - viz předchozí záz. č. 3163.] 3163 [3164]