Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1981 - roč. 29, č. 1

STUDIE

TAXOVÁ Eva: Specifická varianta eseje v Šaldových Bojích o zítřek. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 1-14; rus. resumé. [2169]

MOLDANOVÁ Dobrava: Epika Jaroslava Vrchlického a jeho Selské balady. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 15-24; něm. resumé. [2170]

STEHLÍKOVÁ Eva: Užití prefigurace a prvky mytologizace v Zeyerově díle. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 25-34. [2171]

POLÁK Josef: K redakční činnosti J. V. Sládka v Lumíru 1877-1898. Souvislost s básnickou tvorbou, Sládkovy pseudonymy a šifry, stati o významných osobnostech. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 35-40. [2172]

MACEK Emanuel: Iniciátor, který stál stranou. K 50. výročí úmrtí Antala Staška. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 41-55. [Přehled života a díla; k 9. 10. 1981.] [2173]

SOLDÁN Ladislav: Ludvík Svoboda a jeho pojetí dialektických momentů u F. X. Šaldy. Z historie marxistických interpretací Šaldova myšlení. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 56-64; angl. resumé. [2174]

MOURKOVÁ Jarmila: Literární pozůstalost jako specifický pramen literárněhistorického poznání. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 65-76; něm. resumé. [2175]

DOKUMENTY

SVADBOVÁ Blanka: Listy Jaroslava Vlčka a Zdeňka Nejedlého. Roč. 29, 1981, č. 1, s. 78-79. [Komentář k edici 38 vzájemných dopisů z let 1900-1920 (na s. 79-95).] [2212]