Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1976 - roč. 24, č. 5

STUDIE

TICHÁ Zdeňka: Adam Václav Michna z Otradovic a jeho milostná poezie. K 300. výročí Michnova úmrtí. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 385-396; něm. resumé. [Rozbor mysticko-erotických básní.] [1705]

PYTLÍK Radko: O českém románu sociálním. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 398-407; rus. resumé. [V druhé polovině 19. st.] [1706]

BURIÁNEK František: Karel Čapek estetik. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 409-416; franc. resumé. [O jeho (nepublikované) disertační práci Objektivní metoda v estetice se zřením k výtvarnému umění.] [1707]

FILIPČIKOVÁ Raisa: Dělnické a revoluční hnutí v české a bulharské literatuře. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 417-436. [Srovnávací rozbor poválečných románů.] [1708]

MACURA Vladimír: "Vlast" obrozenská a "vlast" Máchova. K 140. výročí smrti K. H. Máchy. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 437-444; rus. resumé. [O teritoriálním obsahu pojmu u obrozenců a o metafyzické absolutní hodnotě u Máchy.] [1709]

TOPOĹSKÁ Lucy: Ke vztahu mezi českým, rakouským a německým dramatem v době obrození. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 445-449; něm. resumé. [1710]

RÁKOS Petr: Z maďarské bohemistiky. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 450-454. [Přehledová stať.] [1711]

DOKUMENTY

LEŇO Andrej: Zo súkromnej slovenskej korešpondencie A. Jiráska. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 455. [Komentář k edici 17 dopisů z let 1896-97 a 1921 (na s. 455-465).] [1718]

KRAUS Bohumil [na obálce spr. Bohuslav]: Z pozůstalosti přátel Jiřího Wolkra. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 466-468. [Edice 4 listů J. W. Jaroslavu Kreplovi.] [1719]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PRAŽÁK Emil: Nové svazky díla J. A. Komenského. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 469-471. [Opera omnia, sv. 13, 14, 18 (všechny 1974).] [1764]

OTRUBA Mojmír: Nové vydání monografie o M. V. Krameriusovi. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 471-473. [Novotný Jan: Matěj Václav Kramerius (1973).] [1765]

ŘEPKOVÁ Marie: J. Dolanský - Záhada Ossiana v Rukopisech královédvorském a zelenohorském. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 474-477. [(1975).] [1766]

JEŘÁBEK D[ušan]: Zdeněk Nejedlý, Má vlast. Symfonie doby, života a díla. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 478-479. [(1975).] [1767]

BLAHYNKA Milan: V. Nezval o moskevském spisovatelském sjezdu 1934. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 480. [Oprava údaje v Dílu V. N., sv. 25, Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1931 - 1941 (1974).] [1768]