Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1970.18 / 5-6

STATI

KRÁLÍK Oldřich: Wolkrovy balady. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 345-362; něm. resumé. [O bojích o Wolkra deset let po jeho smrti a rozbor epických balad.] [1146]

POHORSKÝ Miloš: Olbrachtův Bratr Žak a jeho "vůle k pravdě". Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 364-380; rus. a něm. resumé. [O významu povídky z knihy O zlých samotářích (1913) pro rozvoj moderní české prózy.] [1147]

OPELÍK Jiří: Hrdelní pře anebo Přísloví čili K poetice jednoho titulu. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 382-398; něm. resumé. [O práci Vladislava Vančury s příslovím a o jeho metaforické funkci v knize (1930).] [1148]

VŠETIČKA František: Kompozice Vlažné vlny Aleny Vostré. O. F. Bablerovi. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 399-408; něm. resumé. [(1966).] [1149]

KOLÁR Jaroslav: Novina v české literatuře 16. století. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 409-417; něm. resumé. [O konstituování publicistického žánru a o kramářských písních.] [1150]

LEVÝ Jiří: Předpoklady generativní poetiky. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 419-447; angl. resumé. [S kapitolami Geneze překladu a Geneze literárního díla; část větší práce Geneze a recepce literárního díla. - Otištěno z pozůstalosti.] [1151]

ROZHLEDY

HÖLZEL Miroslav: Rytmus v próze. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 450-457; něm. resumé. [1160]

PETRÁČEK Karel: Struktura eufonické informace. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 458-464; něm. resumé. [O dvou typech zvukosledné struktury básnického textu.] [1161]

BARTŮŠKOVÁ Sylva: Jan Vrba a jeho beletrie o přírodě. (Několik poznámek k přírodnímu žánru.) Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 465-473; něm. resumé. [Se soupisem Vrbových beletristických děl o přírodě.] [1162]

KUČEROVÁ Hana: Renesance expresionismu. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 475-481; něm. resumé. [Ant. něm. expresionismu Haló, je tady vichr - vichřice! (1969), usp. Ludvík Kundera.] [1163]

VAŠÁK Pavel: Frekvenční slovník slovenštiny. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 483-488; franc. resumé. [Mistrík Jozef: Frekvencia slov v slovenčine (Bratislava, 1969).] [1164]

DVOŘÁK Karel - SKŘEČEK Rudolf: Máchovy Anmerkungen - Sabinův apokryf? Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 489-494; něm. resumé. [Paleografický, jazykový, stylistický a tematický rozbor dokazující pravost rukopis. fragmentu; polemicky k pracím Oldřicha Králíka, mj. v knize Demystifikovat Máchu (1969).] [1165]

RECENZE A GLOSY

PRAŽÁK Emil: Pokus o východisko ze zmatků v českých dějinách 10. století. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 495-496. [Králík Oldřich: Labyrint dávných dějin českých (1970).] [1211]

PRAŽÁK Emil: Autobiografie Karla IV. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 496-497. [Vlastní životopis (1970), ed. Jakub Pavel.] [1212]

TICHÁ Zdeňka: Nad Kalistovou Českou barokní gotikou. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 498-500. [Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko (1970).] [1213]

ŘEPKOVÁ Marie: O pramenech RKZ. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 501-504. [Dolanský Julius: Ohlas dvou ruských básníků v Rukopisech královédvorském a zelenohorském (1969), o M. M. Cheraskovovi a N. M. Karamzinovi.] [1214]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Erbenovské přísliby. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 504-508. [Mateří doušky (1969), usp. Antonín Přidal; Kytice z pověstí národních (1969), ed. Rudolf Skřeček.] [1215]

ROUČEK Rudolf: Karel Čapek a divadlo. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 508-511. [Divadelníkem proti své vůli (1968), usp. Miroslav Halík.] [1216]

NEČAS Jaroslav: Nový svazek České literární bibliografie. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 511-513. [Kunc Jaroslav, III. díl (1967).] [1217]

FORST Vladimír: Historie četby. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 513-515. [Števček Ján: Lyrická tvár slovenskej prózy (Bratislava, 1969); Petrík Vladimír: Hĺadanie prítomného času (Bratislava, 1970).] [1218]

PETRŮ Eduard: O staročeském bezrozměrném verši. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 515-518. [Tichá Zdeňka: Staročeské básně 14. a 15. století složené bezrozměrným veršem; táž: Staročeské básně složené bezrozměrným veršem, 2. polovina 15. století do 17. století (obě 1969).] [1219]

HAMAN Aleš: Kniha o platnosti interpretace. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 518-523. [Hirsch E. D.: Validity in Interpretation (New Haven, 1969).] [1220]

MOLDANOVÁ Dobrava: Poznámky na okraj soupisu beletrie 1959-1969. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 523-526. [O pohybu uvnitř žánrů současné literatury; autorka k chystanému vydání svého Soupisu českých prozaických, básnických a dramatických novinek 1959-1969 (vyšel 1971).] [1221]

ŠTĚPÁN Václav: Studie Výskum spoločenskej účinnosti čítania ... Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 526-528. [Glosa o studii Oĺgy Kurucové ve sb. Knižničný zborník (Martin, 1970).] [1222]

POHORSKÝ Miloš: Literární historik vzpomíná ... Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 528-529. [Hýsek Miloslav: Paměti (1970), ed. Dušan Jeřábek a Vlastimil Válek.] [1223]

KORECKÁ Helena: Historie moderního českého nakladatelství ... Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 529. [Pilz Jaroslav: Národní 9 (1969).] [1224]

KOLÁR Jaroslav: Sborník Der Ackermann aus Böhmen des Johannes von Tepl und seine Zeit ... Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 529-531. [(Darmstadt, 1968).] [1225]

PRAŽÁK Emil: Z dějin liturgie u nás. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 531-532. [Stejnojmen. kniha Ladislava Pokorného (1969).] [1226]

KOLÁR Jaroslav: O české barokní homiletice. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 532-533. [Staří slezští kazatelé (1970), výbor, usp. Milan Kopecký; týž: Barokní spisovatel Valentin Bernard Jestřábský (1969).] [1227]

ŘEPKOVÁ Marie: Revue des rapports et remarques. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 534-536. [Franc. resumé k příspěvkům v oddílu Recenze a glosy (na s. 495-533).] [1228]