Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1970.18 / 5-6

STATI

KRÁLÍK Oldřich: Wolkrovy balady. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 345-362; něm. resumé. [O bojích o Wolkra deset let po jeho smrti a rozbor epických balad.] [1146]

POHORSKÝ Miloš: Olbrachtův Bratr Žak a jeho "vůle k pravdě". Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 364-380; rus. a něm. resumé. [O významu povídky z knihy O zlých samotářích (1913) pro rozvoj moderní české prózy.] [1147]

OPELÍK Jiří: Hrdelní pře anebo Přísloví čili K poetice jednoho titulu. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 382-398; něm. resumé. [O práci Vladislava Vančury s příslovím a o jeho metaforické funkci v knize (1930).] [1148]

VŠETIČKA František: Kompozice Vlažné vlny Aleny Vostré. O. F. Bablerovi. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 399-408; něm. resumé. [(1966).] [1149]

KOLÁR Jaroslav: Novina v české literatuře 16. století. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 409-417; něm. resumé. [O konstituování publicistického žánru a o kramářských písních.] [1150]

LEVÝ Jiří: Předpoklady generativní poetiky. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 419-447; angl. resumé. [S kapitolami Geneze překladu a Geneze literárního díla; část větší práce Geneze a recepce literárního díla. - Otištěno z pozůstalosti.] [1151]

ROZHLEDY

HÖLZEL Miroslav: Rytmus v próze. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 450-457; něm. resumé. [1160]

PETRÁČEK Karel: Struktura eufonické informace. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 458-464; něm. resumé. [O dvou typech zvukosledné struktury básnického textu.] [1161]

BARTŮŠKOVÁ Sylva: Jan Vrba a jeho beletrie o přírodě. (Několik poznámek k přírodnímu žánru.) Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 465-473; něm. resumé. [Se soupisem Vrbových beletristických děl o přírodě.] [1162]

KUČEROVÁ Hana: Renesance expresionismu. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 475-481; něm. resumé. [Ant. něm. expresionismu Haló, je tady vichr - vichřice! (1969), usp. Ludvík Kundera.] [1163]

VAŠÁK Pavel: Frekvenční slovník slovenštiny. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 483-488; franc. resumé. [Mistrík Jozef: Frekvencia slov v slovenčine (Bratislava, 1969).] [1164]

DVOŘÁK Karel - SKŘEČEK Rudolf: Máchovy Anmerkungen - Sabinův apokryf? Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 489-494; něm. resumé. [Paleografický, jazykový, stylistický a tematický rozbor dokazující pravost rukopis. fragmentu; polemicky k pracím Oldřicha Králíka, mj. v knize Demystifikovat Máchu (1969).] [1165]

RECENZE A GLOSY

PRAŽÁK Emil: Pokus o východisko ze zmatků v českých dějinách 10. století. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 495-496. [Králík Oldřich: Labyrint dávných dějin českých (1970).] [1211]

PRAŽÁK Emil: Autobiografie Karla IV. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 496-497. [Vlastní životopis (1970), ed. Jakub Pavel.] [1212]

TICHÁ Zdeňka: Nad Kalistovou Českou barokní gotikou. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 498-500. [Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko (1970).] [1213]

ŘEPKOVÁ Marie: O pramenech RKZ. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 501-504. [Dolanský Julius: Ohlas dvou ruských básníků v Rukopisech královédvorském a zelenohorském (1969), o M. M. Cheraskovovi a N. M. Karamzinovi.] [1214]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Erbenovské přísliby. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 504-508. [Mateří doušky (1969), usp. Antonín Přidal; Kytice z pověstí národních (1969), ed. Rudolf Skřeček.] [1215]

ROUČEK Rudolf: Karel Čapek a divadlo. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 508-511. [Divadelníkem proti své vůli (1968), usp. Miroslav Halík.] [1216]

NEČAS Jaroslav: Nový svazek České literární bibliografie. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 511-513. [Kunc Jaroslav, III. díl (1967).] [1217]

FORST Vladimír: Historie četby. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 513-515. [Števček Ján: Lyrická tvár slovenskej prózy (Bratislava, 1969); Petrík Vladimír: Hĺadanie prítomného času (Bratislava, 1970).] [1218]

PETRŮ Eduard: O staročeském bezrozměrném verši. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 515-518. [Tichá Zdeňka: Staročeské básně 14. a 15. století složené bezrozměrným veršem; táž: Staročeské básně složené bezrozměrným veršem, 2. polovina 15. století do 17. století (obě 1969).] [1219]

HAMAN Aleš: Kniha o platnosti interpretace. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 518-523. [Hirsch E. D.: Validity in Interpretation (New Haven, 1969).] [1220]

MOLDANOVÁ Dobrava: Poznámky na okraj soupisu beletrie 1959-1969. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 523-526. [O pohybu uvnitř žánrů současné literatury; autorka k chystanému vydání svého Soupisu českých prozaických, básnických a dramatických novinek 1959-1969 (vyšel 1971).] [1221]

ŠTĚPÁN Václav: Studie Výskum spoločenskej účinnosti čítania ... Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 526-528. [Glosa o studii Oĺgy Kurucové ve sb. Knižničný zborník (Martin, 1970).] [1222]

POHORSKÝ Miloš: Literární historik vzpomíná ... Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 528-529. [Hýsek Miloslav: Paměti (1970), ed. Dušan Jeřábek a Vlastimil Válek.] [1223]

KORECKÁ Helena: Historie moderního českého nakladatelství ... Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 529. [Pilz Jaroslav: Národní 9 (1969).] [1224]

KOLÁR Jaroslav: Sborník Der Ackermann aus Böhmen des Johannes von Tepl und seine Zeit ... Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 529-531. [(Darmstadt, 1968).] [1225]

PRAŽÁK Emil: Z dějin liturgie u nás. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 531-532. [Stejnojmen. kniha Ladislava Pokorného (1969).] [1226]

KOLÁR Jaroslav: O české barokní homiletice. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 532-533. [Staří slezští kazatelé (1970), výbor, usp. Milan Kopecký; týž: Barokní spisovatel Valentin Bernard Jestřábský (1969).] [1227]

ŘEPKOVÁ Marie: Revue des rapports et remarques. Roč. 18, 1970, č. 5/6, [vyšlo] 1972, s. 534-536. [Franc. resumé k příspěvkům v oddílu Recenze a glosy (na s. 495-533).] [1228]