Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1968 - roč. 16, č. 3

STATI

VODIČKA Felix: Mezi poezií a prózou. K funkci veršovaného románu v žánrovém systému české literatury 19. století. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 245-264; rus. resumé. [Zejména o dílech Gustava Pflegra Moravského Pan Vyšínský (1858-59) a J. S. Machara Magdaléna (1894).] [967]

GRYGAR Mojmír: Pojetí literárního vývoje v ruské formální metodě a v českém strukturalismu. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 266-288; rus. resumé. [968]

GLOWINSKI Michal (Varšava): O románu v první osobě. Z pol. přel. Miroslav Červenka. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 289-297. [Referát přednesený na česko-polské konferenci o otázkách meziválečné prózy poř. 13. - 18. 11. 1967 v Praze.] [969]

OPELÍK Jiří: Vypravěč ve vývoji české prózy třicátých let. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 297-303; rus. resumé. [Upravený diskusní příspěvek přednesený na česko-polské konferenci o otázkách meziválečné prózy poř. 13. - 18. 11. 1967 v Praze.] [970]

ROZHLEDY

FRENCH Alfred (Adelaide, Austrálie): Česká poezie v angličtině. Z angl. přel. Jaroslav Kolár. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 304-314. [Úvaha překladatele čes. poezie o srovnávací poetice; s poznámkou redakce o autorovi.] [988]

MOURKOVÁ Jarmila: Etické aspekty Šaldova kritického postoje. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 314-323. [989]

VLAŠÍN Štěpán: Expresionismus a poetismus. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 323-329. [O Literární skupině a o Devětsilu.] [990]

URBANEC Jiří: Tvůrčí vývoj Petra Bezruče do Slezského čísla (1903). Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 329-337. [Autoreferát o dosud nepublikované kandidátské práci.] [991]

KRONIKA A GLOSY

TROST Pavel: Teorie verše I. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 338-340. [Stejnojmen. sb. referátů z versologické konference poř. na jaře 1964 v Brně.] [1016]

BLAHYNKA Milan: Dvě knihy o Nezvalovi. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 341-347. [Svoboda Jiří: Přítel Vítězslav Nezval (1966); Budagovová L. N.: Vítězslav Nezval (Moskva, 1967).] [1017]

FORST Vladimír: Matuškova realizace člověka. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 347-348. [Človek v slove (Bratislava, 1967).] [1018]

KOLÁR Jaroslav: Nový metodologický příspěvek k zkoumání staré literatury. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 348-350. [Petrů Eduard: Vývoj českého exempla v době předhusitské (1966).] [1019]

KOŽMÍN Zdeněk: Knížka o brněnské "Rovnosti". Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 350-351. [Marčák Bohumil: Čas hledání a sporů (1967), o kulturní rubrice novin v letech 1919-28.] [1020]

ČERVENKA Miroslav: Statistický obraz verše v deklamovánce. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 351-355. [Sgallová Květa: Český deklamační verš v obrozenské literatuře (1967).] [1021]

PECHAR Jiří: K otázce eufonie v Máchově verši. Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 355-356. [Poznámka k Mukařovského rozboru eufonické struktury Máchova Máje; se závěrečnou poznámkou M[iroslava] Červenky.] [1022]