Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1965 - roč. 13, č. 5

STATI

DOSTÁL Vladimír: Literatura očistná a očistcová. Kritické poznámky o jedné tematické vlně. Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 365-398; rus. resumé. [Sociologicky pojatá studie s kritikou próz Alfonze Bednára, Jiřího Muchy, Jana Trefulky, Jindřišky Smetanové, Ivana Klímy, Jany Černé, Ladislava Bublíka, Karla Ptáčníka a Ludvíka Vaculíka.] [780]

JUSTL Vladimír: Triumf smrti Vladimíra Holana. (Poznámky k vývoji a interpretaci básníkovy rané epiky.) Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 399-417; něm. resumé. [Sémantický rozbor sbírky (1930).] [781]

ROZHLEDY

CZAPLEJEWICZ Eugeniusz (Polsko): Matematická poetika a studium poezie. Z pol. přel. Karel Štindl. Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 419-427. [796]

CHALOUPKA Otakar: K základním postupům dobrodružné literatury. Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 427-433; něm. resumé. [O hlavních znacích žánru: mýtu exotiky a mýtu úspěšného hrdiny.] [797]

LEVÝ Jiří: Ještě jednou k verši české lidové poezie a jejích ohlasů. Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 434-440. [Replika na polemiku Karla Horálka Slabičný verš v slovanské lidové poezii v čas. Slavia (1963, č. 1) kritizující studií J. Levého Verš české lidové poezie a jejích ohlasů ve Slavii (1962, č. 2); týká se sporu o verš Kytice K. J. Erbena - tónický nebo sylabický.] [798]

OTRUBA Mojmír: Na okraj dvacetiletí české literární vědy. Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 493-498; něm. resumé. [Bilance.] [800]

KRONIKA A GLOSY

PEŠAT Zdeněk: Laco Novomeský a literární historie. Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 441-442. [Keď nevystačia slová (Bratislava, 1964), sb. statí k 60. narozeninám.] [830]

FORST Vladimír: Dopisy Aloise Jiráska. Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 442-443. [Dopisy (1965), ed. František Baťha.] [831]

ŘEPKOVÁ M[arie]: Výbor z díla Matouše Klácela. Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 444-446. [Stejnojmen. výbor (1964), ed. Dušan Jeřábek.] [832]

KOLÁR Jaroslav: Bohemistická konference v Lipsku. Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 446. [Glosa o konferenci o vztazích mezi čes. a něm. literaturou, zejména v předhusitské době a v 19. st., zvláště 1848, poř. 28. - 29. 4. 1965.] [833]

LUKEŠ Evžen: Připomínka k editorské práci na Výboru z české literatury husitské doby. Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 446-448. [Glosa o sv. 2 (1964) se týká nápadných shod v překladu Písně o vítězství u Domažlic Vavřince z Březové od Ferdinanda Stiebitze s překladem J. B. Čapka z roku 1951; s příklady.] [834]