Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1957 - roč. 5, č. 4

STATI

LEVÝ Jiří: Umělecké otázky překladu. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 379-401. [S poznámkou o vzniku studie z referátu předneseného 2. 12. 1955 na I. celostátní konferenci překladatelů v Praze.] [212]

KOLÁR Jaroslav: Historie o bratru Janovi Palečkovi. (Přípravná studie k Dějinám české literatury.) Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 402-409. [213]

HRZALOVÁ Hana: Rozmach českého novinářství v letech 1848-1849 a jeho význam pro vývoj české literatury. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 409-440. [214]

JANKOVIČ Milan: Vztah ke skutečnosti v uměleckých počátcích Jaroslava Haška. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 441-447. [215]

BLAŽÍČEK Přemysl: Obrazné pojmenování v poezii Jiřího Wolkra. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 447-462. [216]

ROZHLEDY

OBST Milan: Výbor divadelněvědných statí Jindřicha Honzla. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 462-471. [O jeho pojetí avantgardního divadla; nad výborem K novému významu umění (1956), usp. Jaroslav Pokorný.] [222]

NOSEK Miloslav: Reportáž jako literární druh. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 471-477. [Nad monografií Emila Utitze Egon Erwin Kisch. Der klassische Journalist (Berlín, 1956).] [223]

SVEJKOVSKÁ Olga: Nová teoretická práce z oboru textologie. (Referát o knize Konrada Górského Sztuka edytorska.) Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 477-484. [(Varšava, 1956).] [224]

DOKUMENTY

KRÁLÍK Oldřich - DVOŘÁK Jaromír: Překlad Hamleta v Slovesnosti. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 484-488. [Hypotéza o Jungmannově autorství ukázky ze hry Williama Shakespeara; s paralelním otištěním překladu J. J. Kolára a J. Jungmanna.] [229]

NOVOTNÝ Jan: O ohlasu básnického díla Jána Hollého mezi českými vlastenci v době předbřeznové. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 488-493. [230]

KRONIKA A GLOSY

LANTOVÁ Ludmila: Ke vzniku Nejkrásnějšího světa Marie Majerové. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 494-497. [Srovnání čas. (1912-13) a kniž. (1923) verze.] - Viz též záz. č. 304. 304 [256]

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Karel Svoboda, Antika a česká vzdělanost od obrození do první války světové. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 497-499. [(1957).] [257]

MOLNÁR Amedeo: Na okraj vydání bratrského překladu Historie o plavení se do Brazílie. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 499-500. [Stejnojmen. spis Jeana de Léryho (1957), ed. Quido Hodura a Bohuslav Horák, studie Zdeňka Tichá.] [258]

HOFMAN Alois: Česká předbřeznová doba v dopisech Bernarda Bolzana Františku Přihonskému. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 500-503. [Der böhmische Vormärz in Briefen B. Bolzanos an F. Přihonský (Berlín, 1956), ed. Eduard Winter.] [259]

ŘEPKOVÁ Marie: Nový sovětský výbor z díla K. Havlíčka. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 503-504. [Izbrannoje (Moskva, 1957); zejména o předmluvě S. V. Nikolského.] [260]

POLÁK Josef: Sládek - Zeyer, Vzájemná korespondence. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 504-506. [(1957), usp. J. Š. Kvapil.] [261]

GRYGAR Mojmír: Fučíkovy Paměti Světozoru. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 506-507. [O studii Julia Fučíka publikované v čas. Světozor 1941.] [262]

THON Jan: Doplněk k ediční poznámce svazku Literatura I. Spisů Jana Nerudy. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 507. [Týká se Karla Janského.] [263]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. III. čtvrtletí. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 507-513; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [264]

[REDAKCE]: Příprava kritického vydání Heinova díla v NDR. Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 513. [Žádost o zasílání listinného materiálu.] [265]