Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...

1956 - roč. 4, č. 4

STATI

ŘEPKOVÁ Marie: Počátky Havlíčkovy satiry. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 281-293. [S poznámkou pod čarou o této dílčí studii jako průpravě k větší práci (vyšla 1971).] - Viz též záz. č. 168 a polemiku v záz. č. 253. 168, 253 [155]

PEŠAT Zdeněk: Léta 1886-1897 v české literatuře. (Náčrt kapitoly k Dějinám české literatury.) Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 294- 324. - Viz též záz. č. 249. 249 [156]

ROZHLEDY

POHORSKÝ Miloš: Nové práce o úloze radikálních demokratů v české literatuře. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 324-332. [Recenze studie Karla Kosíka J. V. Frič - český buržoazní revolucionář ve sb. J. V. Frič a demokratické proudy v české politice a kultuře (1956), životopisného úvodu Karla Cvejna k vydání Fričových Pamětí (1957) a výboru Čeští radikální demokraté o literatuře (1954), usp. Růžena Grebeníčková; s poznámkou redakce (na s. 329) o studii Boženy Wirthové ve výboru.] - Viz též polemiku v záz. č. 254. 254 [161]

SKŘEČEK Rudolf: Ediční zpracování prvního svazku Spisů Jaroslava Haška. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 332-338. [Nad svazkem Črty, povídky a humoresky z cest (1955), ed. Zdena Ančík a František Daneš.] [162]

DOKUMENTY

ŘEPKOVÁ Marie: Z Havlíčkových příprav k satirické tvorbě. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 338-343. [Ediční poznámky k otisku 4 ukázek z dosud neznámých rukopisů; doplněk k autorčině studii Počátky Havlíčkovy satiry - viz záz. č. 155.] 155 [168]

HORÁLEK K[arel] - HORÁLKOVÁ Z[dena]: K básnickým počátkům F. L. Čelakovského. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 344-350. [Materiálově doložená stať o jeho čerpání z lidových tisků; s otištěním ukázek.] [169]

MORAVEC Josef: Ke vzniku definitivní podoby Selských balad. (Drobnosti z rukopisné pozůstalosti Jaroslava Vrchlického.) Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 351-352. [S otištěním dvou variant Balady josefinské (na s. 352-354).] [170]

KRONIKA A GLOSY

OTRUBA Mojmír: Albert Pražák. (*11. 6. 1880 - +19. 9. 1956.) Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 354-356. [Nekrolog.] [188]

NEČAS Jaroslav: Neznámé Staškovo drama. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 356-358. [O celé dramatické tvorbě a o nedokončené hře bez názvu z roku 1923, napsané spolu s Helenou Malířovou.] [189]

VODIČKA Felix: Polemika bez stanoviska? Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 358-362. [Pokračování polemiky s Oldřichem Králíkem o textových problémech Máchovy prózy, konkrétně s jeho článkem Polemika, či stanovisko? (Slezský sborník 1956, č. 3).] - Celá polemika viz záz. č. 121, 158-159, 180, 190, 283, 310. 121, 158, 159, 180, 283, 310 [190]

JANKO Ladislav: Gadete un ucjarc peuige ... (Poznámka k Čapkově povídce Telegram.) Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 362-363. [Rozluštění telegramu v povídce ze sbírky Povídky z druhé kapsy.] [191]

PFAFF Ivan: Příspěvek k otázce obrozenského rusofilství. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 363-366. [Amort Čestmír: Ruská vojska u nás v letech 1798-1800 (1954); s kritikou přecenění vlivu na vznik českého národního obrození a jiných konstrukcí.] [192]

KAČER Miroslav: Plzeňský sborník o Tylovi. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 366-368. [Buditel (1956).] [193]

LANTOVÁ Ludmila: Nová česká poezie. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 368-369. [Stejnojmen. ant. básní 20. století (1955), usp. kolektiv.] [194]

JAROŠOVÁ Stanislava: K poslednímu Tenčíkovu výboru z Marie Majerové. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 369-370. [O dětské literatuře (1956).] [195]

LAISKE Miroslav: Soupis slavic v českém tisku. Roč. 4, 1956, č. 4, 30. 12., s. 370-371. [Slavica v české řeči I. České překlady ze slovanských jazyků do r. 1860 (1955), usp. Josef Bečka.] [196]