Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1955 - roč. 3, č. 4

STATI

VČLEŇOVÁNÍ FOLKLORU DO OBROZENSKÉ LITERATURY. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 293-350. [Obsahuje tři referáty přednesené na konferenci o lidovosti, poř. 26. - 27. 2. 1954 ÚČL v Liblicích: I. Felixe VODIČKY o pronikání folkloru do obrozenské literatury (s. 293-298); II. Karla DVOŘÁKA o včleňování folklorní písně do obrozenské poezie (s. 298-324); III. F. VODIČKY o "znárodňování" folklorní pohádky v obrozenské próze (s. 324-350).] [90]

KREJČÍ Karel: Svatopluk Čech a Rusko. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 350-377. [91]

HEJNIC Josef: Úkoly současného bádání o latinizujícím humanismu v Čechách a na Moravě v XVI. a na počátku XVII. století. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 377-380. [92]

ROZHLEDY

FORST Vladimír: Spisy Jiřího Wolkra. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 381-385. [Zhodnocení kritického vydání (1953-54).] [98]

DOKUMENTY

POLÁK Josef: Sládkova žádost "Svatoboru" o příspěvek na cestu do Ameriky. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 385-386. [Komentář k otištění žádosti z 19. 6. 1868 (na s. 386).] [105]

KRONIKA A GLOSY

KOPECKÝ Milan: Knižní dílo J. A. Komenského. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 387-388. [Stejnojmen. bibliografie Josefa Brambory (1954).] [137]

ŘEPKOVÁ Marie: Karel Havlíček Borovský, O literatuře. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 388-389. [(1955), usp. Jaromír Bělič a Jiří Skalička.] [138]

BAŤHA Fr[antišek]: K životu a činnosti M. Štvána. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 389-390. [Životopisný článek o obrozenském dramatikovi Maxmiliánu Štvánovi.] [139]

PATERA Ludvík: Nad dvěma knihami slovenské literární historie. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 390-392. [Vlček Jaroslav: Kapitoly zo slovenskej literatúry (Spisy J. V., sv. 2, Bratislava 1954); Votrubov zborník (Bratislava, 1954), red. Andrej Mráz.] [140]

POLÁK Karel: Konference o Štúrovi novináři. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 392-393; podepsáno kp. [Poř. slovenským výborem Čs. svazu novinářů 7. 10. 1955 v Bratislavě.] [141]

SVOBODA K[arel]: K výkladu Vrchlického a Albertových dopisů. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 393-394. [Opravy a doplňky k vysvětlivkám Bohuslava Knoesla ve svazku Jaroslav Vrchlický - Eduard Albert, Vzájemná korespondence (1954).] [142]

TICHÁ Zdenka: K vydání Průvodce po Státním archivu v Brně. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 394-395. [(1954).] [143]

JAROŠOVÁ Stanislava: S. K. Neumann, Kniha mládí a vzdoru. Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 395-396. [(Sebrané spisy S. K. N., sv. 1, 1955), usp. A. M. Píša.] [144]

BRETT Vladimír: Poznámka k mému článku "S. K. Neumann, Verhaeren a volný verš". Roč. 3, 1955, č. 4, 30. 12., s. 396. [Dvě opravy v článku v ČL 1955, č. 3 - viz záz. č. 132.] 132 [145]