Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...
 • text referátu v češtině/slovenštině je možné odevzdat pouze v elektronické podobě, a to nejpozději 12. července 2010
 • zašlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 • max. 10 normostran (1 ns = 1800 znaků vč. mezer), vč. seznamu literatury a poznámek pod čarou
 • v textovém editoru Word
 • resumé cca 10–15 řádků v češtině/slovenštině a angličtině
 • redakční korektura Vám bude zaslána e-mailem v průběhu prázdninových měsíců, s prosbou o rychlé provedení!

v odevzdaném referátu dodržujte formální standard, který vychází z normy používané v časopise Česká literatura

TEXT            

 • číslované poznámky pod čarou řešte jako automatické poznámky přímo na stránce, ne za textem
 • poznámky pod čarou jsou výlučně předmětné, tj. vysvětlují, komentují nebo doplňují text, odkazy k literatuře řešte zkrácenou podobou v textu (viz následující)
 • zkrácené bibliografické odkazy v textu (plný titul bude pouze v soupisu literatury): „V Červenkově stati jsou rozlišeny dva typy uspořádanosti jakožto nositelky estetické funkce (Červenka 1995: 26)“; v případě dvou citovaných textů jednoho autora a téhož roku je v odkazech i v literatuře rozlište malými písmeny: (Rimmon-Kenanová 2000a: 105)
 • text formátujte pouze kurzivou (názvy děl, zdůrazněná slova, termíny), ve výjimečných případech tučně; v odkazech ani literatuře nepoužívejte verzály
 • citace obyčejným písmem pomocí uvozovek. Kurziva je rezervována pro místa, která zvýraznil buď citovaný autor, nebo autor referátu – v takovém případě vedle bibl. údaje iniciálou uveďte, kdo zvýraznil: „McHale konstatuje: „dominanta postmoderní fikce je ontologická“ (tamtéž: 10; zvýraznil B. McH.)“ 
 • při prvním výskytu uvádějte celá jména zmiňovaných osob
 • při prvním výskytu názvu díla (románu, filmu, odborné stati či monografie) uvádějte datum jeho prvního vydání
 • vynechávky značte […] – pouze tam, kde je apoziopeze součástí citovaného textu, je bez závorek …

LITERATURA

 • rozdělte na „prameny“ (primární lit.) a (sekundární) „literaturu“
 • v hranaté závorce uvádějte rok prvního vydání v původním jazyce
 • součástí údaje je i jméno nakladatelství, překladatele, editora (sborníky, ale také u primární literatury)

monografie:

Macura, Vladimír
      1995 Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ (Jinočany: H & H) [1983]

Steiner, George

2000 Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, přel. Olga a Wojciech Kubińscy (Kraków: Universitas) [1975]

 

stať v periodiku:

Červenka, Miroslav
      2004 „Prozodické základy novodobého českého verše“, Česká literatura 52, č. 6, s. 751-772

 

text ve sborníku / spisech:

Kolář, Jiří

1997 „Očitý svědek“; in týž Černá lyra, Čas, Očitý svědek. Dílo Jiřího Koláře 2, ed. Vladimír Karfík (Praha: Mladá fronta),
      s. 122– 192 [1949]

Bremond, Claude

2002 „Logika narativních možností“, přel. Petr Kyloušek; in Petr Kyloušek (ed.): Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací 
      francouzského strukturalismu
(Brno: Host), s. 118–141 [1966]

 

PŘÍLOHY

      vše nad rámec běžného textu prosím konzultujte s editorem sborníku své sekce

zařazení (černobílých) obrazových příloh:

 • obrázek skenujte min. na 300 DPI, ideální formáty jsou tiff či kvalitní jpg. Technicky jej upraví grafik, redakce si vyhrazuje právo obrázek z technických důvodů nezařadit (platí např. o obrázcích „z webu“).
 • obrázky pojmenujte kombinací svého příjmení a číslice: Fedrova_01
 • k textu připojte seznam popisek pod obrázky, uvádějících rovněž zdroj (z jakého zdroje skenováno, autor fotografie, autor grafu)
 • nevkládejte obrázek do Wordu, místo, kde by měl být ideálně zařazen, pouze vyznačte vepsáním názvu obrázku a zvýrazněte barevně: např. Fedrova_01.jpg (nestačí rovněž zaslaná kongresová prezentace v PowerPointu, potřebujeme její zdroje, tedy jednotlivé obrázky)
 • tabulky vytvořte nástrojem Tabulky ve Wordu či Excelu
 • grafy dodejte v Excelu, grafik je překreslí