Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
 • text referátu v češtině/slovenštině je možné odevzdat pouze v elektronické podobě, a to nejpozději 12. července 2010
 • zašlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 • max. 10 normostran (1 ns = 1800 znaků vč. mezer), vč. seznamu literatury a poznámek pod čarou
 • v textovém editoru Word
 • resumé cca 10–15 řádků v češtině/slovenštině a angličtině
 • redakční korektura Vám bude zaslána e-mailem v průběhu prázdninových měsíců, s prosbou o rychlé provedení!

v odevzdaném referátu dodržujte formální standard, který vychází z normy používané v časopise Česká literatura

TEXT            

 • číslované poznámky pod čarou řešte jako automatické poznámky přímo na stránce, ne za textem
 • poznámky pod čarou jsou výlučně předmětné, tj. vysvětlují, komentují nebo doplňují text, odkazy k literatuře řešte zkrácenou podobou v textu (viz následující)
 • zkrácené bibliografické odkazy v textu (plný titul bude pouze v soupisu literatury): „V Červenkově stati jsou rozlišeny dva typy uspořádanosti jakožto nositelky estetické funkce (Červenka 1995: 26)“; v případě dvou citovaných textů jednoho autora a téhož roku je v odkazech i v literatuře rozlište malými písmeny: (Rimmon-Kenanová 2000a: 105)
 • text formátujte pouze kurzivou (názvy děl, zdůrazněná slova, termíny), ve výjimečných případech tučně; v odkazech ani literatuře nepoužívejte verzály
 • citace obyčejným písmem pomocí uvozovek. Kurziva je rezervována pro místa, která zvýraznil buď citovaný autor, nebo autor referátu – v takovém případě vedle bibl. údaje iniciálou uveďte, kdo zvýraznil: „McHale konstatuje: „dominanta postmoderní fikce je ontologická“ (tamtéž: 10; zvýraznil B. McH.)“ 
 • při prvním výskytu uvádějte celá jména zmiňovaných osob
 • při prvním výskytu názvu díla (románu, filmu, odborné stati či monografie) uvádějte datum jeho prvního vydání
 • vynechávky značte […] – pouze tam, kde je apoziopeze součástí citovaného textu, je bez závorek …

LITERATURA

 • rozdělte na „prameny“ (primární lit.) a (sekundární) „literaturu“
 • v hranaté závorce uvádějte rok prvního vydání v původním jazyce
 • součástí údaje je i jméno nakladatelství, překladatele, editora (sborníky, ale také u primární literatury)

monografie:

Macura, Vladimír
      1995 Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ (Jinočany: H & H) [1983]

Steiner, George

2000 Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, přel. Olga a Wojciech Kubińscy (Kraków: Universitas) [1975]

 

stať v periodiku:

Červenka, Miroslav
      2004 „Prozodické základy novodobého českého verše“, Česká literatura 52, č. 6, s. 751-772

 

text ve sborníku / spisech:

Kolář, Jiří

1997 „Očitý svědek“; in týž Černá lyra, Čas, Očitý svědek. Dílo Jiřího Koláře 2, ed. Vladimír Karfík (Praha: Mladá fronta),
      s. 122– 192 [1949]

Bremond, Claude

2002 „Logika narativních možností“, přel. Petr Kyloušek; in Petr Kyloušek (ed.): Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací 
      francouzského strukturalismu
(Brno: Host), s. 118–141 [1966]

 

PŘÍLOHY

      vše nad rámec běžného textu prosím konzultujte s editorem sborníku své sekce

zařazení (černobílých) obrazových příloh:

 • obrázek skenujte min. na 300 DPI, ideální formáty jsou tiff či kvalitní jpg. Technicky jej upraví grafik, redakce si vyhrazuje právo obrázek z technických důvodů nezařadit (platí např. o obrázcích „z webu“).
 • obrázky pojmenujte kombinací svého příjmení a číslice: Fedrova_01
 • k textu připojte seznam popisek pod obrázky, uvádějících rovněž zdroj (z jakého zdroje skenováno, autor fotografie, autor grafu)
 • nevkládejte obrázek do Wordu, místo, kde by měl být ideálně zařazen, pouze vyznačte vepsáním názvu obrázku a zvýrazněte barevně: např. Fedrova_01.jpg (nestačí rovněž zaslaná kongresová prezentace v PowerPointu, potřebujeme její zdroje, tedy jednotlivé obrázky)
 • tabulky vytvořte nástrojem Tabulky ve Wordu či Excelu
 • grafy dodejte v Excelu, grafik je překreslí