Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

6. 11. od 17:00 v zasedací místnosti ÚČL AV ČR proslovili V. Nejedlý, K. Adamcová a V. Kovařík přednášku Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v českých zemích.

Přednáška posluchače seznámila s historií mariánských a trojičních sloupů i pilířů, především na území Čech, s jejich vznikem a genezí a příběhem jejich sepisování. V rámci přednášky byla věnována pozornost různým architektonickým typům, sochařské výzdobě, jejich vývoji a jejich lidskému rozměru. Byla podána informace o vzniku, okolnostech a průběhu právě probíhajícího soupisu těchto památek v českých zemích, který začal v roce 1995. Na závěr byl prezentován právě ukončený a materiálem bohatý dílčí soupis těchto památek na území Ústeckého kraje, který byl vydán na jaře tohoto roku.

Přednáška je součástí cyklu Staročeské dýchánky.

 

PLAKÁT