Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

3. 10. v 17:00 v olomouckém Centru judaistických studií proslovil M. Fránek přednášku "Účast Židů ve sporech o Rukopis královédvorský a zelenohorský a její vliv na česko-židovské vztahy".

Anotace:

 Přednáška se bude věnovat účasti Židů ve sporech o pravost Rukopisu královédvorského a zelenohorského a jejímu vlivu na vztah české veřejnosti k nim. Klíčovým mezníkem byl konec 50. let 19. století, kdy vydavatel Tagesbote aus Böhmen David Kuh ve svém listu uveřejnil sérii článků proti Rukopisu královédvorskému. Následná žaloba Václava Hanky a soudní proces vzbudil velkou pozornost české vlastenecké společnosti a také vlnu protižidovských nálad, jež byly ještě podpořeny zpochybněním pravosti RK Maxem Büdingrem, německým historikem židovského původu. Protižidovské naladění se pak udržovalo v řadách obránců pravosti ještě řadu desetiletí.

POZVÁNKA